Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP)

Dergi hakkında bilgi.

Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP) hakemli ve bağımsız bir dergidir. UHP, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) tarafından yayınlanmak-tadır. Yayın politikası ve bilimsel kriterler bağımsız editörler ve Yazı Kurulu’nca tespit edilmektedir.

Alanında Türkçe ve İngilizce makaleleri yayınlar. Yılda dört kez (Kış, Bahar, Yaz ve Güz dönemlerinde) yayınlanmaktadır. UHP temelde Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler alanlarına odaklanmıştır. Aynı zamanda Türkiye’nin dış iliş-kilerinde karşılaştığı genel ve özel hukuk sorunları ve Türk dış politikası da UHP’nin özel olarak ilgilendiği alanlar arasındadır. Fakat dergi disiplinler arası bir yaklaşım benimser ve tüm yazarları bu yönde çalışmaları için cesaretlendirir. UHP’ye gönderilen yazıların orijinal, iddialı ve mevcut literatüre katkıda bulunucu olması beklenir. Dergiye gönderilen yazıların teslim anında hiçbir dergide yayın-lanmamış olması ve/veya hiçbir yayın organı tarafından basılmak üzere inceleme altında olmaması gerekir. Bu konudaki tüm sorumluluk yazara aittir ve yazarlar çalışmalarını gönderdikleri andan itibaren eserleri ile ilgili tüm yayın haklarını UHP’ye devretmiş, UHP’nin kurallarını kabul etmiş sayılırlar. Buna rağmen UHP, daha önce başka bir dilde yayınlanmış yazıları Türkçe’de ve İngilizce’de ilk kez olmak üzere yayınlayabilir. Böyle bir durum var ise yazarın teslim anında Editörleri yazılı olarak bilgilendirmesi gerekir. Aynı zamanda gerekli tüm yasal izinlerin de yazar tarafından yazılı olarak alınmış olması gerekir. UHP aynı zamanda en son gelişmeleri bilgilendirici bir şekilde aktaran yazıları, eleştirel makaleleri, kitap yorum ve eleştirilerini de yayınlamaktadır. Fakat derginin tüm bölümleri hakemlidir ve ön inceleme gerektirir.

Değerlendirme Süreci
Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar ön incelemeye tabiidir ve yayıncı kuruluşlar da dâhil olmak üzere, hiçbir kurum ve kişiye bağlı olmaksızın inceleme bağımsız hakemler ve Editörler tarafından gerçekleştirilir. Gönderilen çalışmalar ilk olarak Editörler ve Editörler Kurulu’nun incelemesinden geçer. Bu safhada ilk olarak çalışmanın dergi kurallarına uygunluğu incelenir. Ardından makale alanında uzmanlığı ile tanınan ve gönderilen makale ile ilgili üç ayrı hakeme gönderilir.
Editörler ve hakemler incelemelerinde temelde şu üç kriterden hareket ederler:

1) Anlatım Kalitesi: Yazım stili, anlatımda akışkanlık, dilin doğru kullanımı, yazının planlaması ve yapısı vd.

2) Kaynakların Doğru Kullanımı: Dipnotlar ile yazı arasındaki uyum, dipnotlardaki bilgilerin eksiksiz ve doğru olması, dipnotların yeterliliği, yazı ile ilgili yeterli kaynağın kullanılıp kullanılmadığı vd.

3) Bilimsel Kalite: Çalışmanın bilim dünyasına katkısı, orijinalliği, yazarın iddialarını savunmadaki yeterliliği, yazının derinliği ve kalitesi.

Hakemlerin raporları doğrultusunda gönderilen makale yayınlanır, düzeltilmek ve daha sonra yayınlanmak üzere yazara geri gönderilir veya yayınlanmaz. Her du-rumda yazar durumdan bilgilendirilir ve değerlendirme süreci 6 ayı aşamaz. Gön-derilen yazıların durumu Editörlerden öğrenilebilir. Hakem raporları gizlidir ve dergi arşivlerinde 5 yıl süre ile saklanır.

Amaç
UHP’nin temel amacı birbirinden uzak kuramcılar, yazarlar ve uygulayıcılar ara-sında üretken ve yapıcı bir iletişimi sağlayabilmek, bilgiyi tüm ilgililere yayabilmek ve alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilmektir. UHP ülkemizde ulus-lararası hukuk ve uluslararası ilişkiler alanlarında en önemli sorunun ulaşılan biri-kimlerin paylaşılmaması ve diyalog eksikliği olduğu varsayımından hareket etmektedir.

Teslim Süreci ve Şekli
UHP olarak yazıların elektronik posta (e-mail) yoluyla acelalifer@usak.org.tr ve ya slaciner@gmail.com adresine Microsoft Word dosyası olarak gönderilmesini ve yazışmaların da bu yolla gerçekleştirilmesini tercih ediyoruz. E-mail veya posta ile göndermelerde Editörler Ofisi’nden mutlaka teyit aldığınıza emin olunuz. Bir hafta içinde teyid almadıysanız lütfen USAK’ı arayıp yazınızın en son durumunu öğreniniz.

Makaleniz ile birlikte 150 kelimeyi aşmayan özetini (Türkçe ve İngilizce olarak) ve yazarlar hakkında 5-6 satırlık bilgi notunu da dergiye gönderiniz. Bu notta bitirdiğiniz okullar, şu an çalıştığınız kurum, unvanlarınız ve yayınlarınız yer alabilir. UHP uluslararası bilimsel ve bağımsız indeks ve abstract kuruluşlarınca da taranmaktadır. Bu nedenle gönderdiğiniz özetleriniz çok önemlidir. Ayrıca en fazla 10 tane olmak üzere ‘anahtar kelimeleri’ (keywords) de yazınıza ekleyiniz.

Uzunluk
Makaleler kural olarak 10.000 kelimeden fazla, 4.000 kelimede az olmamalıdır. Kitap tahlilleri 2.500 kelimeyi geçmemeli, birden fazla kitap tahlilinde veya tahlil denemesinde 3.500 kelime sınırı aşılmamalıdır.

Stil ve Düzeltmeler
Yazarlar çalışmalarının UHP kurallarına uymasını temin etmek zorundadırlar. Editörler ya da hakemlerden gerekli düzeltmeleri yapmalarını beklemeyiniz. Gerekli düzeltmeler belirlendikten sonra yazarların en geç iki hafta içinde makalelerin düzeltilmiş halini Editörlere ulaştırmaları beklenir.

Başlıklar ve Alt-Başlıklar
Makaledeki ana başlıklar 12 punto, koyu (bold) ve tüm harfler büyük olacak şe-kilde olmalıdır. Takip eden alt başlıklar 12 punto, koyu, ancak bu kez sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde olmalıdır. Üçüncü bir alt başlık halinde ise 12 pun-to, italik, normal (koyu değil) sadece ilk harfi büyük olmalıdır. Mümkün olduğunca az başlık kullanılmalı ve karışık numaralandırmalardan kaçınılmalıdır. Yazınızın başlık standardına uygun olması yayın sürecini hızlandıracaktır. Bu nedenle yazınızı göndermeden UHP kurallarına uygun hale getiriniz.

Dipnot
- UHP dipnot sistemini benimsemiştir. Bu nedenle kaynaklamayı yazı içinde parantezler ile yapmayınız.
- Eserlerin/yazıların/belgelerin basın ve yayın tarihlerini Türkçe olarak belirtiniz. Ör: January 2009 yerine Ocak 2009
- Eserlerin yayınladıkları şehirlerin varsa Türkçe adlarını kullanınız. Ör-neğin; London yerine Londra
- Eserlerin yayınladıkları yerlerin isimlerini kısaltma ile değil tam açılımı ile belirtiniz. Örneğin; İst. yerine İstanbul, NY yerine New York
- İngilizce sayfa kısaltması ‘p.’ yerine Türkçe kısaltma olan ‘s.’ Kullanınız.
- Aynı esere verilen bir dipnotun hemen ardından tekrar referans veriyorsa-nız “Ibid” ibaresini italik olarak kullanınız.
- Op.cit, a.g.e, a.g.m. kullanımları yerine aşağıdaki stili kullanınız:

* İlk kullanımda: Fernand Braudel, A History of Civilizations, (Londra: Penguin Books, 1993), s. 287.

* İkinci kullanımda: Braudel, A History of…, s. 56.

Kitap:
* Kitaplarda şu sıralama izlenmelidir:
        yazar(lar), başlık, (basım yeri: yayıncı, yıl). .

Tek yazarlı kitap
Fernand Braudel, A History of Civilizations, (Londra: Penguin Books, 1993), s. 287.

İki Yazarlı Kitap
Naim Kapucu ve Hamit Palabıyık, Turkish Public Administration, From Tradition to the Modern Age, (Ankara: USAK Publications, 2008), s. 58.

Üç Yazarlı Kitap
Sedat Laçiner, Mehmet Özcan ve İhsan Bal, European Union with Turkey, The Possible Impact of Turkey’s Membership on the European Union, (Ankara: USAK Publications, 2005), s. 28.

Üçten Fazla Yazarlı Kitap
Jaroslav Pelikan et al., Religion and the University, (Toronto: University of Toron-to press, 1964), s. 109.


Derleme Kitaplar
H.H. Rowley, der., The Old Testament and Modern Society, (Oxford: Clarendon Press, 1951), s. 50.

Urban T. Holmes ve Kenneth R. Scholberg, der., French and Provincial Lexico-graphy, (Columbus: Ohio State University Press, 1960), s. 223-37.


Kitapta Bölüm
Dorothy Van Ghent, ‘The Dickens World,’ içinde George H. Ford ve Lauriat Lane, (der.) The Dickens Critics, (Ithaca: Cornell University Press, 1961), s. 213-32.

Makale:
yazar(lar), ‘makale adı’, dergi adı, Cilt:, Sayı:, Yıl, sayfa
Örneğin: Brian M. Pollins and Kevin P. Murrin, ‘Where Hobbes Meets Hobson: Core Conflict and Capitalism’, International Studies Quarterly, Vol. 43, No. 4, Eylül 1999, s. 427-45

Gazete:
Deborah Sontag, ‘The Erdoğan Experiment’, The New York Times, 11 Mayıs 2003.

Blaine Harden, ‘North Korea Fires Sixth Missile in a Week’, The Washington Post, 30 May 2009, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/05/29/AR2009052900235.html (erişim: 8 Haziran 2009)

Resmi Belge ve Raporlar:
Brussels European Council, Presidency Conclusions, 4-5 Kasım 2005-14292/1/04 REV 2

International Atomic Energy Association, ‘Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran’, Report by Director General, GOV/2006/53, 31 Ağustos 2006

İnternet Kaynakları:
Ross Anderson, Economic and Security Resource Page, http:/www.cl.cam.ac.uk/=rja4/econsec.html, (Erişim Tarihi: 12 Mayıs 2009)
Erişim tarihi mutlaka belirtilmelidir.

Kitap Tahlilleri
Kitap tahlilleri tüm yayın bilgilerini ve ISBN numarasını içermeli, biliniyorsa kitabın fiyatı da belirtilmelidir:

Alan Cassels, Ideology & International Relations in the Modern World, (Londra: Routledge, 1996). 302 sayfa. Kaynakça, dizin. $14.99. ISBN.

Tahlil edilmesini istediğiniz veya En Son Kitaplarda listelenmesini istediğiniz ki-tapları UHP Editörler Ofisi’ne gönderiniz.

Kaynakça
Çalışma hazırlanırken kullanılan kaynaklar dipnotlardan ayrı olarak makalenin sonuna da kaynakça bölümü olarak eklenmelidir. Dipnottan tek farkı: soyadların ilk önce belirtilmesi olacaktır.