Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Araştırmaları

Dergi hakkında bilgi.

 

Karadeniz Araştırmaları, Karadeniz Araştırmaları Merkezi (KaraM) tarafından Kış/Ocak, Bahar/Nisan, Yaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Her yılın sonunda derginin yıllık dizini hazırlanır ve Kış sayısında yayımlanır. Dergi, yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içe risinde yayın kurulu tarafından belirlenen kütüphanelere, uluslararası endeks kurumlarına ve abonelere gönderilir.

       Karadeniz Araştırmaları, hakemli bir dergidir. Yayımlanması için dergiye gönderilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından yayın ilkeleri bakımından incelenir ve değerlendirilmek üzere alanın uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakemlere yazar adı gönderilmez, yazarlara da hakem adı bildirilmez. Raporlar beş yıl süreyle saklı tutulur. 

       Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz ise yazı üçüncü bir hakeme gönderilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve yayın kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez.

       Karadeniz Araştırmaları'nda yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Karadeniz Araştırmaları Merkezi’ne devredilmiş sayılır. Yayınlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu ve yazım tercihleri, yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
Karadeniz Araştırmaları’na gönderilen yazılarda daha önce yayımlanmamış olma şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durum belirtilmek şartıyla kabul edilebilir. 

       Karadeniz Araştırmaları'nın yayın dili Türkiye Türkçesidir. Ancak yayın ilkelerine uygun olmak şartıyla, her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde İngilizce, Rusça ve diğer Türk lehçeleri ile yazılmış yazılara da yer verilebilir. Ayrıca, dergide çeviri yazılar ve tanıtmalar da yayımlanabilir.

       Yazılar, basılı üç nüsha hâlinde CD’si ile birlikte Karadeniz Araştırmaları Merkezi’ne gönderilmeli; bunun yanında 
www.karam.org.tr adreste de makale gönderme kısmından da gerekli işlemler yapılmalıdır. Burada yazarlar, yazılarının durumu, hakem raporları ve yayımlanacağı tarihi kendilerinin oluşturacağı bir şifre ile görebilmektedirler. Hakem raporları doğrultusunda düzeltilmek üzere yazarlarına gönderilen yazılar, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra bir basılı kopya, yine bir CD ve internet üzerinden en geç bir ay içinde tekrar dergiye ulaştırılmalıdır. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.

Karadeniz Araştırmaları’nda yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; Karadeniz Araştırmaları’nın resmi görüşü niteliğini taşımaz.
 
Yazım Kuralları 

Başlık: İçerikle uyumlu bir başlık olmalı; koyu harflerle, İngilizcesi ile birlikte yazılmalıdır. 

Yazar adı ve adresi: Makale yazarı
, adını ve soyadını, görev yaptığı kurumu, akademik unvanını ve elektronik posta dipnotta (*) işareti ile 10 punto yazılarak belirtilmelidir. Diğer açıklamalar için yapılan dipnotlar metin içinde ve sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir. Ayrıca yazar, kendisiyle iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve elektronik posta adresini Yayın Kuruluna bildirmelidir. 

Özet: Yazılar, makalenin başlangıç kısmına yazılmış, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış makale başlıklarını da içeren 250 kelimeyi aşmayan özet, Türkçe ve İngilizce beş anahtar kelimeyle beraber gönderilmelidir. Özet içinde kaynak, şekil ve çizelgeler yer almamalıdır. Özet ve anahtar kelimeler, 
italik ve Times New Roman yazı tipi ile, 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. 

Ana metin: Yazılar, MS Word 98 ve üstü programla Times New Roman yazı tipi ile 12 punto, satırlar tek aralıklı, dipnotlar 10 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır. 

Alıntılar italik harflerle ve tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok hâlinde ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

Sayfa düzenine ilişkin esaslar: Paragraf yazısı, ilk satır 0,75 cm içeriden paragraflar arası önceki 2 nk, sonra 2 nk, iki yana dayalı, satır aralığı tek olmalıdır.

Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı üstten 3 cm, alttan 7,5 cm, sol 2,5 cm, sağ 6,5 cm, cilt payı 0, üst bilgi 1.75 cm. alt bilgi 6,45 cm olmalıdır.
Alt başlıklar kendisinden önce gelen başlıktan 3 karakter içeride olmalıdır.Sayfa numaralarının konumu altta ve hizalaması da dışarıda seçeneği ile verilmelidir.İlk sayfadan sonra, çift numaralı sayfalara yazar adı, tek numaralı sayfalara makale adı 9 punto karakterinde üst bilgi olarak eklenmelidir.

Kaynak Göstermeye İlişkin Esaslar 

1. Karadeniz Araştırmaları Dergisi’nde dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilecektir. Atıflar, metin içinde (Örn. Karpat, 2001: 101.) gösterilmeyecektir.
2. Atıfta bulunulan kaynağın tam kimliği verilecektir, atıfta bulunulmamış eserler kaynakçada gösterilemez.
3. Dipnotlarda yayın adları (Kitaplarda kitap adı, makalelerde dergi adı) 
italik yazılacak, atıflarda alıntı yapılan sayfa numarası mutlaka belirtilecektir.
4. Aynı kaynağa yapılan atıflarda kitaplar için, 
a.g.e., makaleler için a.g.m., tezler içina.g.t., aynı sayfa için aynı yer kısaltmaları kullanılmalıdır.
 
Aşağıda Dipnotların yazım teknikleri gösterilmiştir. 

a. Kitaplar için
 
   aa. Tek yazarlı eserler için:

Yazar adı ve soyadı, 
eser adı (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.
Kemal H. Karpat, 
Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk (çev. Recep Boztemur), İmge Kitabevi, Ankara 2001, s.101.
Cemal Kafadar, 
Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State, University of California Press, Berkeley 1995, pp.93.
 
   ab. İki yazarlı eserler için:

Birinci yazarın adı ve soyadı ve ikinci yazarın adı ve soyadı, 
eser adı (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

Robert Anhegger - Halil İnalcık, 
Kânûnnâme-i Sultânî Ber Mûceb-i ‘Örf-i ‘Osmânî, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1956, s.49.
Kurt B. Mayer – Walter Buckley, 
Class and Society, Random House, New York 1969, pp.123
 
   ac. İkiden fazla yazarlı eserler için:

Yazarın adı ve soyadı vd., 
eser adı (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.
Durmuş Yalçın vd., 
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2002, s.291.
 
b. Makaleler için

Yazar adı ve soyadı, “makale adı” (varsa çeviren), 
yayımlandığı süreli yayının adı, cilt no (Romen)/sayı, yayımlandığı tarih, sayfa numarası.
Suat İlhan, "Türk Çağdaşlaşması", 
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/19, Kasım 1990, s.7. 
Martha B. Olcott, “The Basmachi or Freemen’s Revolt in Turkestan 1918-24”, 
Soviet Studies, XXXIII/3, July 1981, pp.353.
 
c. Tezler için 

Yazar adı ve soyadı, 
tezin adı, tezin yapıldığı kurum ve enstitü, yapıldığı yer ve tarih, sayfa numarası, (yayınlanıp yayınlanmadığı ve tezin akademik derecesi).
Atilla Sandıklı, 
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği'ne Giriş Süreci, İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstanbul 2007, s.134.
Dipnot yazımında uyulacak kurallar ilişkin aşağıda, “Dipnot Yazım Kuralları” başlığı altında, detaylı bir şekilde verilmekte olup; yazarların bu düzene uymaları gerekmektedir.
 
 Kaynakça Yazımında Uyulacak Esaslar

1. Kaynakçada yazar soyadı büyük ve başta; adı ise küçük harflerle yazılacak.
2. Kaynaklar alfabetik sıra ile verilecek.
3. Makalelerde sayfa numaraları tam olarak belirtilecektir.
 
Aşağıda örnek bir kaynakça gösterilmiştir:

ANHEGGER Robert - Halil İnalcık, Kânûnnâme-i Sultânî Ber Mûceb-i ‘Örf-i ‘Osmânî, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1956.
İLHAN Suat, "Türk Çağdaşlaşması", 
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/19, Kasım 1990, s.7-19. 
KAFADAR Cemal, 
Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State, University of California Press, Berkeley 1995.
KARPAT Kemal H., 
Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk (çev. Recep Boztemur), İmge Kitabevi, Ankara 2001.
MAYER Kurt B. – Walter Buckley, 
Class and Society, Random House, New York 1969. 
OLCOTT Martha B., “The Basmachi or Freemen’s Revolt in Turkestan 1918-24”, 
Soviet Studies, XXXIII/3, July 1981, pp.352-369.
SANDIKLI Atilla, 
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği'ne Giriş Süreci, İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstanbul 2007 (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
YALÇIN Durmuş vd., 
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2002.
 
Belge, Tablo, Şekil ve Grafiklerin Kullanımında Uyulacak Esaslar

1. Ekler (belgeler), yazının sonunda verilecek ve altında belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ile bilimsel kaynak gösterme ölçütlerine uygun bir şekilde kaynak yer alacaktır.
2. Diğer ekler (Tablo, Şekil ve Grafik) normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda Tablo, Şekil ve grafik için başlıklar; Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 ve Ek Şekil: 7 gibi yazılmalı, ekler, KAYNAKÇA’dan sonra verilmelidir. Bu eklere metin içerisinde yapılan atıfların mutlaka Ek Tablo:1, Ek Grafik: 3 veya Ek Şekil: 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için şayet alıntı yapılmışsa, mutlaka kaynak belirtilmelidir.
 
EK: Dipnot Yazımında Kullanılacak Kaynakların Yazımı İle İlgili Esaslar
A. KİTAP
- KITAP, TEK YAZAR:
Osman Karatay, İran ile Turan, KaraM Yayınları, Ankara 2003, s.100.
- KITAP, İKI YAZAR:
Bonyar Waylet-Ernest Jackh, İmparatorluk Stratejileri ve Ortadoğu (çev.Vedat Atilla), Chiviyazıları Yayıevi, 2. Baskı, İstanbul 2004, s. 100.
- KITAP, ÜÇ YAZARDAN FAZLA:
Marian Kent vd.Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu ve Büyük Güçler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1999, s. 100-102.
- ÇEVIRI KITAPLAR:
Peter B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş (çev. Osman Karatay), KaraM Yayınları, Ankara 2006, s. 157.
- BIRDEN FAZLA BASKI YAPAN KITAPLAR:
Ernest Edmondson Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali (çev. Nuran Yavuz), Pozitif Yayıncılık, 5.baskı, İstanbul 2007, s. 57.
- YAZAR VEYA EDITÖR ADI BULUNMAYAN KITAP VE MAKALELER:
Tarihi Yaratan 1000 Büyük Adam, Milliyet yayını, İstanbul, 1985, s.50.
 
- İkinci Kaynaktan Atıf

Ziya Kaya, 
kitap adı, Ankara, Onur Yayınları, 1995, s. 24’den G. Fuller, “Eurasia in the World Politics”, Foreign Affairs, Cilt 10, Sayı. 3, Haziran 2000, s. 44.
- BIRDEN FAZLA CILTTEN OLUŞAN YAYINLAR
Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (çev.Halil Berktay), C.1, Eren yayını, İstanbul, 2000, s. 100.
 
B. MAKALE
- DERLEME KITAPLARDA MAKALE
Yahya Kemal Taştan, “Balkanlarda Ulusçuluk Hareketleri”, Balkanlar El Kitabı I (der. Osman Karatay- Bilgehan A. Gökdağ), Karam & Vadi Yay., Ankara 2006, s.413-445.
- DERGILERDE YAZARI BELLI OLAN MAKALE
Osman Karatay, “Ötüken Yış Bahsine İlave: Varenglerin Yolundaki Rusya Dağları,Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 5, Sayı: 20, Kış 2009, s.19-27.
- DERGILERDE YAZARI BELLI OLMAYAN MAKALE
“Balkanlarda Türk Varlığı”, Toplumsal Tarih, X/7, Mayıs 1990, Ankara, s. 8.
- GÜNLÜK GAZETELERDEN ALINMIŞ MAKALELER
Bilgin Çelik, “Balkanlarda Arnavut Sorunu”, Cumhuriyet Strateji, 24 Ocak 2005, s.16-18.
- İNTERNET DERGISINDE MAKALE
Yunus Balcı, “Bir Sanatkârın Bilim Adamı Olarak Portresi: Ahmet Hamdi Tanpınar”,Turkish Studies, 4 /1-I Winter 2009, (20 Ağustos 2009),http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi14/Cilt1/1.%20Yunus%20Balcı.pdf,s.5-28.
C. RAPOR
- YAZARI BELLI OLAN RAPOR
Fatma Gök, Öğretmen Profili Araştırma Raporu, Eğitim Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikası Yayınları, Ankara 1999, s.25.
 
- Yazarı Belli Olmayan Rapor
 
Arnavutluk Ülke Raporu, TİKA Yayını, Ankara 1995
 BIR KURUM, FIRMA YA DA ENSTITÜNÜN YAZARI OLDUĞU RAPOR
Dış Politika Enstitüsü, Uluslararası İlişkilerle İlgili Anayasaya Konabilecek Hükümler, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara,1990, s. 33.
D. ANSİKLOPEDİ MADDESİ
Arnavutluk”, Türk Ansiklopedisi, C.3, İstanbul, 1971, s.360-379
E. TEZLER
Yayınlanmamış Tezlerin başlıkları için italic kullanılmayacaktır.

Dritan Egro, “Osmanlı Devletinin XIV-XVI Yüzyıllarındaki İslamiyet’in Arnavut Topraklarına Yayılması”, 
Yayımlanmamış Doktora Tezi, İngilizce, Bilkent Ü. SBE., Ankara 2003.
F. İNTERNET
Herhangi bir internet adresine yapılan göndermelerde bu adresler kaynaklar arasında verilmeli ve mutlaka indirme tarihi belirtilmelidir: (http://www.karam.org.tr/dergiyazi/237/bulgaristandaki-turk-azinligin-siyasi-katilimi-ve-halk-tepkisi (14.10.2006)
- KAMU KURUMLARININ İNTERNET SAYFALARI
T.C. Dışişleri Bakanlığı Resmi İnternet Sayfası, “Türkiye Ukrayna Anlaşması”, http://www.mfa.gov.tr/turkce/grouph/ikili/11.htm. (erişim tarihi......?)
- İNTERNET DERGISINDE MAKALE
Yunus Balcı, “Bir Sanatkârın Bilim Adamı Olarak Portresi: Ahmet Hamdi Tanpınar”,Turkish Studies, 4 /1-I Winter 2009, (20 Ağustos 2009),http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi14/Cilt1/1.%20Yunus%20Balcı.pdf,s.5-28.
- E-Posta Yoluyla Tartişma Gruplarina, Forumlara vb. Gönderilen Mesajlar
Abdulvahap Kara, “
Kazak Mitolojisinin Dildeki Yansımalaları, (Mesaj: 25), 10 Temmuz 2007, http://groups.google.com/group/turk-tarihciler/browse_thread/thread/f8cef971cca8fd7b.
G. KONFERANSLARDA SUNULAN TEBLİĞLER
Dritan Egro, “Arnavutluk’ta Osmanlı Çalışmaları”, XIII.Türk Tarih Kongresi, Bildiriler, 4-8 Ekim 1999, C.I, TTK yayını, Ankara 2002, s. 14.
H. BROŞÜR
Alev Keskin, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi Harp Tarihi Broşürü, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000, s.7.
I. RESMÎ YAYINLAR
İsmet Binark, Balkan Ülkelerinin Tarihi Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinin Önemi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yayını, Ankara 1996
 
İ. HARİTALAR VE ŞEMALAR
Şanlıurfa Turizm Haritası (İngilizce),Harita, Şanlıurfa Valiliği Yayını, 1983.
 
J. BÜLTEN
Afyon Kocatepe Üniversitesi Haber Bülteni, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon 1999, s.8.