Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Dergi hakkında bilgi.

1.     Qafqaz Üniversitesi Dergisi, Sosyal Bilimlerde ve Mühendislik sahasínda (Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliõi) daha önce yayímlanmamíå orijinal çalíåmalarí ve derlemeleri kabul etmektedir.

2.     Makaleler; Azerbaycan, Türk, Ìngiliz ve Rus dillerinde yazílabilir.

3.     Çalíåmalar A4 kaõídínín tek yüzüne, üç nüsha bilgisayar çíktísí alínarak, yazarlarín imzasíní taåíyan bir ön dilekçe ile birlikte gönderilmelidir.

4.     Yazílar IBM uyumlu bilgisayarda Winword yazím programínda dizilip CD de gönderilmelidir.

5.     Gönderilen makaleler åu åekilde düzenlenmelidir: Makalenin Adí, Yazarín Adí, Adresi, Çalíåmanín Özeti, Anahtar Kelimeler, Metin ve Kaynaklar.

6.     Makalenin adí ortada, siyah ve büyük harfle yazílmalídír. Baålík hem Ìngiliz hem de Türk / Azerbaycan dilinde  olmalídír.

7.     Yazarín adí baålíõín altína bir boåluk bírakílmíå åekilde, ortaya, adres ve e-postayla birlikte, yazílmalídír.

8.     Özet yüz kelimeyi geçmeyecek åekilde, 9 font büyüklüõünde hem Türkiye Türkçesinde (veya Azerbaycan Türkçesinde) hem de Ìngilizce olarak yazílmalí, her iki dilde de en az üç anahtar kelime belirtilmelidir.

9.     Åekil, Resim, Grafik ve Tablolar baskída düzgün çíkacak nitelikte olmalídír. Åekil, Resim ve Grafiklerin yazílarí alt kísímda yer almalídír. Tablolar’da ise baålík, tablonun üst kísmínda bulunmalídír.

10.  Kaynaklar, metin içinde veya sayfanín altínda dipnot åeklinde verilmeli ve en sonda alfabetik olarak síralanmalídír. Kaynaklarín büyüklüõü 9 font olmalídír.

11.     Sayfa ölçüleri; üst: 2.5 cm, alt: 2 cm, sol: 2.5 cm, saõ: 2 cm åeklinde olmalídír. Metin 11 punto büyüklükte Times New Roman fontu ile ve tek aralíkta yazílmalídír. Paragraflar arasínda 3 puntoluk mesafe olmalídír.

12.  Makalenin tamamí 10 sayfayí geçmemelidir.

13.  Makalenin yayímlanmasína, Hakemlerin görüåleri doõrultusunda Dergi Daníåma Kurulu karar verir. Hakemlerden gelen rapora baõlí olarak gerek görüldüõü takdirde makale düzeltme için yazara geri gönderilebilir. Çalíåmanín her türlü ilmi ve yasal sorumluluõu yazarína aittir.

14.  Yayíma kabul edilmeyen yazílar iade edilmez.

15.  Azerbaycan díåíndan gönderilen ve yayímlanacak olan makaleler için, 30 ABD Dolarí veya karåílíõí YTL  T.C. Ziraat Bankasí (Hesap No: 2426261-5001 403-Üsküdar/İstanbul (Iban:Tr890001000403024262615001, Hesap Sahibi:Ömer Okumuş) hesaba yatírílmalí ve makbuzu üniversitemize fakslanmalídír.