Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

•Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, yılda iki kez yayınlanır.
•Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, hakemli bir yayındır.  Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisin’de yayınlanmak üzere gönderilen özgün makaleler, Yayın Kurulu  tarafından incelendikten sonra konunun uzmanı iki hakem tarafından değerlendirilir ve hakemleriin ikisinden olumlu rapor gelmesi halinde yayınlanır. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi halinde üçüncü hakeme gönderilir.                                                                                                                                                Yazarların gönderdikleri çalışmalarda isimlerinin bulunmaması gerekmektedir.
• Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Yayın ilkelerine uygun olmak koşuluyla yabancı bilim adamlarının yazıları, İngilizce, veya Rusça yazılmış olabilir. Ancak Türkçe-İngilizce/Türkçe Rusça başlık, özet ve anahtar sözcükler yazıya eklenmelidir.
• Yazıların başında kısa birer Türkçe, İngilizce veya Rusça özet (250-300 sözcük) ile bu dillerin en az ikisinde anahtar sözcükler (3-5 sözcük) bulunmalıdır (ariel 10 punto ile yazılmalıdır).
• Yazılar, Apple Mac Word 5.1 veya MS Word Windows 95 ve üstü programla, ariel 11 puntoyla ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraf başlarında tab tuşu, paragraf aralarında enter tuşu kullanılmamalıdır.
• Metin içinde göndermeler ad ve tarih ve/veya sayfa olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek: (Tanpınar 1985) veya (Tanpınar 1985: 316). Üç satırdan az alıntılar satır arasında ve tırnak içinde, üç satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok halinde, 10 puntoyla, tek satır aralığıyla verilmelidir.
• Dipnotlar sayfa altında, numaralandırılarak verilmeli ve sadece açıklamalar için kullanılmalıdır.
• Makalenin sonunda yer alacak kaynakçada kitaplar (koyu ve italik) ve makaleler (dergi adı koyu, cilt Romen rakamıyla, sayı, üst üste iki nokta, sayfa numaraları) alfabetik sırayla ve şu düzenle verilmelidir:
ELÇİN, Şükrü, (1998), “Yeşil Abdal’ın Bir Şiiri”, Folkloristik: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, (Ed. M. Özarslan-Ö.Çobanoğlu), Ankara: Feryal Matbaacılık, 216-231.
STOELTJE, J. Beverly, (1983), “Festival in America”, Handbook of American Folklore, (ed R. M. Dorson.), Bloomington: Indiana University Press, 239-246.
TANPINAR, Ahmet Hamdi, (1985), XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan Basımevi.
ÜLKEN, Hilmi Ziya, (1952), “Milli Destan ve Folklor”, Türk Folklor Araştırmaları, II, 33: 513-514.
WELLEK, R. ve A. WARREN, (1982), Yazın Kuramı, (Çeviren: Y. Salman ve S. Karantay), İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
• Bir yazarın birden fazla yayını kaynak gösterildiği takdirde yayınlar tarih sırasıyla, aynı yazarın aynı yıldaki yayınları ise (1985a), (1985b) şeklinde harf sırasıyla verilmelidir.
• Tezlerin hangi üniversitede yapıldığı ve hangi akademik dereceye (yüksek lisans/doktora...) yönelik olduğu belirtilmelidir.
• Yukarıda belirlenen yazım koşullarına uygun olmayan yazılar değerlendirmeye kesinlikle alınmayacaktır.