TÜRK FINDIĞI (Corylus colurna)’NIN TÜRKİYE’DEKİ YENİ BİR YAYILIŞ ALANI

ÖZETTavşanlı-Emet arasında yer alan Budağan Dağı’nın (1612 m) 1450-1600 metre yükseltileri arasında münferit ya da küçük topluluklar halinde Türk Fındığı (Corylus colurna L.) bulunmaktadır. Bir Avrupa-Sibirya elemanı olan Türk Fındığı (Corylus colurna L.), mevcut bilgilerimize göre, bu sahada ilk defa tarafımızdan bulunmuştur. Nem bakımından daha elverişli bir ortam sunan dolinlerin içinde yer alan Türk Fındığı (Corylus colurna L.)’nın gövde çapı 1 metreyi bulur. Sahadaki Corylus colurna fertleri zaman geçirilmeden koruma altına alınmalıdır.Anahtar kelimeler: Türk Fındığı, Vejetasyon Coğrafyası, Budağan Dağı, KütahyaABSTRACTTurkish Filbert (Corylus colurna L.) grows as separately or small groups in the 1450-1600 meters of Budağan Mountain (1612m) that located in between Tavşanlı and Emet. According to our available information, Turkish Filbert (Corylus colurna L.) that is an element or Euro-Siberian, has been found for the first time by us in this area. Turkish Filbert’s (Corylus colurna L.) body diameter is nearly 1 m. That located in sinkholes that offers more suitable environment in point of humidity. The trees of Corylus colurna in the area should be protected without delay.Keywords: Corylus colurna, Vegetation Geography, Budağan Mountain, Kütahya

Turkish Filbert (Corylus colurna L.) grows as separately or small groups in the 1450-1600 meters of Budağan Mountain (1612m) that located in between Tavşanlı and Emet. According to our available information, Turkish Filbert (Corylus colurna L.) that is an element or Euro-Siberian, has been found for the first time by us in this area. Turkish Filbert’s (Corylus colurna L.) body diameter is nearly 1 m. That located in sinkholes that offers more suitable environment in point of humidity. The trees of Corylus colurna in the area should be protected without delay.

Kaynakça

Arslan, M.,(2005). Batı Karadeniz Bölgesindeki Türk Fındığı (Corylus colurnaL.) Populasyonlarının Ekolojik ve Silvikültürel Yönden İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Y. Lisans Tezi, Basılmamış, Bolu.

Arslan, M.,(2009). Kabukları Çıkartılmış Türk Fındığı Tohumlarına Uygulanan Ön işlemlerin Çimlenmeye Etkisi, Düzce Üniversitesi, Ormancılık Dergisi, C.5, S.1, Düzce.

Atalay, İ.,(1990). Vejetasyon Coğrafyasının Esasları, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 0901 DK-89-004-056, İzmir.

Atalay, İ.,(1994). Türkiye Vejetasyon Coğrafyası, ISBN:975 95527 87, İzmir.

Atalay, İ.,(2002). Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri, Orman Bakanlığı Yayınları no: 162, İzmir.

Avcı, M., (1990). Göller Yöresi Batı Kesiminin Bitki Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul.

Avcıoğlu, B.,(2002). Kale-Bolu Fındığı Örneğinde Tabiatı Koruma Alanlarının Eğitim ve Araştırma Etkinlikleri Açısından Alan Kullanım Planlaması, Kırsal Çevre Yıllığı 2002, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, 157-177, Ankara.

Aydınözü, D., (2004). Kasnak Meşesi (Quercus vulcanica (Boiss.and Heldr.Ex. Kotschy)’nin Türkiye’deki İkinci Bir yayılış Alanı, Marmara Coğrafya Dergisi, S.9, 89-96, İstanbul.

Çağlar, Y.,(2003). Dendroloji (Ağaçbilim) ve Orman Ekolojisi Okulu Ders Notları, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yayın No:13, Ankara.

Davis, P.H., (1982). (Ed.), Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Volume 7, Edinburg University Press, Edinburg.

Demirtaş, A., (2003). Oğuzlar İlçesi’ndeki Kavak Dağı’nda Doğal Türk Fındığı Topluluğu, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Kırsal Çevre Yıllığı 2003, 25-31, Ankara. Dönmez, Y., (1972). Kütahya Ovası ve Çevresinin Fiziki Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi Yay.No.1759, Coğrafya Enstitüsü Yay.No.70, İstanbul.

Dönmez, Y., (1975). Kütahya Ovası ve Çevresinin Coğrafi Özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, S.26, Cumhuriyetimizin 50.yıl Özel Sayısı, 34-47, İstanbul.

Dönmez, Y.,(1985). Bitki Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayın No:2276-92, İstanbul.

Erinç, S., (1977). Vejetasyon Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsü Yayın No;3319-32-13, İstanbul.

Genç, M., Güner, Ş.T., Gülcü, S. ve Fakir, H., (1998). Afyon Dereçine Türk Fındığı Bükü, Orman ve Av Dergisi, C.74, S.6, 13-19, Ankara.

Günal, N., (1997). Türkiye de Başlıca Ağaç Türlerinin Coğrafi Yayılışı, Ekolojik ve Floristik Özellikleri, Çantay Kitapevi, İstanbul.

Günal, N.,(2003). Yukarı Gediz Havzasının Bitki Coğrafyası, Çantay Kitapevi, İstanbul.

Günal, N.,(2013). Türkiye’de İklimin Doğal Bitki Örtüsü Üzerindeki Etkileri, Acta Turcıca Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Online Thematic Journal of Turkic Studies, Yıl V, Sayı 1, İstanbul.

Irmak, A. ve Gülçur, F., (1974). Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Corylus avellana L. Fındığının Yapraklarındaki Besin Maddeleri Konsantrasyonları ile Yetişmekte Olduğu Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Araştırmalar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri-A, C.24, S.1, 159-190, İstanbul.

Kargıoğlu, M., (2003). The Flora of Ahırdağı (Afyonkarahisar) and Its Environs, Turk J.Bot.27 357-381, Ankara.

Kasaplıgil, B.,(1963). Corylus colurna L. and Its Varieties, California Horticultural Society Journal, Vol. XXIV, 95-104

Kasapligil, B., (1972). A Bibliography on Corylus (Betulaceae) with Annotations. Annual Report of the Northern Nut Growers Association63:107–162.

Kaya, O.,(1972). Tavşanlı yöresi ofıyolit sorununun ana çizgileri, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, V. 15, 26-108, Ankara.

Kayacık, H., (1967). Orman ve Park Ağaçlarının Özel Sistematiği. Cilt:I, II, III; İstanbul Üniv. Orman Fakültesi, İstanbul.

Kutluk, H. ve Aytuğ, B., (2004). Plants of Turkey Grid by Grid B3 Eskişehir, Afyon, Konya, Kütahya, Isparta, Bilecik, Birlik Ofset Yayıncılık, Eskişehir.

Tatlı, A., Memiş, R. ve Tel, A.Z., (2003). Budağan Dağı (Kütahya) Florası, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, S.4, 49-66, Kütahya.

Tosun, S. ve Arslan, M., (2007). Göreni Şaşırtan Görkemli Türk Fındığı, Çevre ve İnsan Dergisi. 2007/2, S. 69, Ankara.

Tosun, S.,(2012). Cadde (Yol) Ağacı Olarak Amerika’da ve Avrupa’da Popülerleşen Türk Fındığı (Corylus Colurna L.), Orman ve Av Dergisi, S.3, 22-25, Ankara.

Yaltırık, F., (1997). Ormanve Park Ağaçlarımız (İğneyapraklılar), Atlas Dergisi, Nisan Eki, İstanbul.

Yaltırık, F. ve Efe, A., (2000). Dendroloji Ders Kitabı GymnospermaeAngiospermae. (Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Öğrencileri İçin) II. Baskı. İstanbul.