ST Elevasyonsuz Miyokart Enfarktüsü Geçiren Erkek Hastalarda Serbest Testosteron Düzeyi ile Koroner Arter Hastalığının Ciddiyeti Arasındaki İlişki

Amaç: Syntax (SYNergy between PCI with TAXUS and Cardiac Surgery) skoru (SS) Koroner arter hastalığının (KAH) ciddiyetini belirlemede kullanılan bir skorlama sistemidir. Yüksek SS ve düşük testosteron düzeyi koroner arter haslığı olan hastalarda istenmeyen kardiyak olaylar ile ilişkili bulunmuştur. Bu çalışmada ST yükselmesi olmayan miyokart enfarktüsü (NSTEMI) geçiren erkek hastalarda serbest testosteron ile SS arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.Materyal ve Metod: Bu çalışmaya, NSTEMI tanısıyla koroner anjiyografi yapılan 98 erkek hasta dâhil edildi. Hastalar SS değerlerine göre 2 gruba ayrıldı: Grup 1 SS < 22 olan hastalar, grup 2 ise SS ≥ 22 olan hastalar olarak tanımlandı. Her iki grup, bazal karakteristik özellikler ve serum serbest testosteron düzeyleri karşılaştırıldı.Bulgular: Grup 1 hastalar ile karşılaştırıldıklarında, grup 2’deki hastalarda total testosteron (32 ± 23’e karşın 23 ± 17; P = 0.032) ve serbest testosteron (10 [4 -16]) ’e karşın 8 [4-12], P = 0.011) düzeyi anlamlı olarak daha düşük tespit edildi. Korelasyon analizinde SS ile total testosteron (r = -0.480, p = 0.001) ve serbest testosteron (r = -0.733, p = 0.001) düzeyleri arasında negatif korelasyon olduğu saptandı. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde serbest testosteron (odds oranı: 0.906; %95 güven aralığı: 0.838-0.980; P = 0.014) yüksek SS’nu etkileyen bağımsız bir belirleyici olarak tespit edildi. Sonuç: NSTEMI geçiren erkek hastalarda düşük serbest testosteron düzeyi bağımsız olarak yüksek SS ile ilişkilidir.

The Relationship Between Free Testosterone Level and The Severity of Coronary Artery Disease in Male Patients with Non-ST Elevated Myocardial Infarction

Background: Syntax (SYNergy between PCI with TAXUS and Cardiac Surgery) score (SS) is an angiographic scoring system for determining the severity of coronary artery disease (CAD) High SS and low testosterone levels have found to be associated with poor cardiac events in patients with CAD. In this study, we aimed to investigate the relationship between free testosterone level and SS in male patients with Non ST-Elevation Myocardial Infarction (NSTEMI).Materials and Methods: The study included 98 male patients with NSTEMI undergoing coronary angiography. Patients were divided into two groups according to the SS values: group 1 defined as patients with SS <22, while group 2 was defined as patients with SS ≥22. Two groups were compared in terms of baseline characteristics and serum free testosterone level.Results: When compared with group 1, patients in group 2 had significantly lower levels of total testosterone (32 ± 23 vs. 23 ± 17; P = 0.032) and free testosterone (10 [4 -16]) vs. 8 [4-12] P = 0.011). In correlation analysis, SS was negatively correlated with total testosterone (r = -0.480, p = 0.001) and free testosterone level (r = -0.733, p = 0.001). Multivariate logistic regression analysis demonstrated that free testosterone was an independent predictor of high SS (odds ratio: 0.906; 95% confidence interval: 0.838-0.980, P = 0.014). Conclusions: Low free testosterone level is independently associated with high SS in male patients with NSTEMI.

Kaynakça

1. Sharma K, Gulati M. Coronary artery disease in women: a 2013 update. GlobHeart. 2013;8(2):105-12.

2. Moolman JA. Unravelling the cardioprotective mechanism of action of estrogens. Cardiovasc Res. 2006;69(4):777-80.

3. Iorga A, Cunningham CM, Moazeni S, Ruffenach G, Umar S, Eghbali M. The protective role of estrogen and estrogen receptors in cardiovascular disease and the controversial use of estrogen therapy. Biol Sex Differ. 2017;8(1):33.

4. Qing XR, Shang XJ, Huang YF. Testosterone deficiency: an independent risk factor of cardiovascular disease. Zhonghua Nan Ke Xue. 2013;19(8):742-7.

5. Jones TH. Testosterone deficiency: a risk factor for cardiovascular disease? Trends in Endocrinology and Metabolism 2010;21 496–503.

6. Bianchi, Vittorio Emanuele. The anti-inflammatory effects of testosterone. Journal of the Endocrine Society 2018;3: 91-107.

7. Bundhun PK, Sookharee Y, Bholee A, Huang F. Application of the SYNTAX score in interventional cardiology: A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2017; 96(28).

8. Mendel CM. The free hormone hypothesis: a physiologically based mathematical model. Endocr Rev 1989;10: 232–74.

9. Sianos, G, at all. The SYNTAX Score: an angiographic tool grading the complexity of coronary artery disease. EuroIntervention, 2005; 1(2), 219-27.

10. Safarian, H, Alidoosti, M, Shafiee, A, Salarifar, M, Poorhosseini, H, Nematipour, E. The SYNTAX score can predict major adverse cardiac events following percutaneous coronary intervention. Heart views: the official journal of the Gulf Heart Association, 2014;15(4), 99.

11. Singh, R. B, Mengi, S , Xu, Y. J, Arneja, A. S, Dhalla, N. S. Pathogenesis of atherosclerosis: A multifactorial process. Experimental & Clinical Cardiology, 2002; 7(1), 40.

12. Kelly, D. M, Jones, T. H. Testosterone: a vascular hormone in health and disease. J Endocrinol, 2013;217(3), R47-71.

13. Aminuddin A, et all. Vascular Dysfunction among Malaysian Men with Increased BMI: An Indication of Synergistic Effect of Free Testosterone and Inflammation. Medicina (Kaunas). 2019;55(9).

14. Tascanov MB, et all. Association between the No-Reflow Phenomenon and Soluble CD40 Ligand Level in Patients with Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Medicina (Kaunas). 2019;55(7)

15. TAŞCANOV, M. B. Güngören, F. Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Plazma von Willebrand Faktör Düzeyi ile Koroner Arter Hastalığı Ciddiyeti Arasındaki İlişkisi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2019; 16(3), 421-25.

11315 5320

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Ozon vs. Melatonin: Alkolik Karaciğer Hastalığında Terapötik Etkileri

Hüseyin Avni EROĞLU, Mustafa MAKAV, Gülname FINDIK GÜVENDİ, Başak BÜYÜK, Yasemen ADALI

Demanslı Parkinson Hastalarının Bakım Verenlerinde Cinsiyete Göre Yalnızlık, Ağrı ve Anksiyete Düzeylerinin Psikometrik Değerlendirilmesi

Duygu KURT GÖK, Murat GÜLTEKİN, Ayten EKİNCİ

Sırt veya Bel Ağrısı Olan ve Olmayan Tıbbi Sekreterlerin Omurga Sagittal Eğrilikleri, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Karşılaştırılması

Özge BARUT, Fatmanur Aybala KOÇAK, Emine Eda KURT, Senem ŞAŞ, Figen TUNCAY, Hatice Rana ERDEM

OSAS'lı Hastalarda Temporomandibular Eklem Rahatsızlıklarının Prevelansının Değerlendirilmesi

Saim YANIK, Mehmet Emrah POLAT, Zafer SAK

Hipertiroidi Hastalarında Tedavi Öncesi ve Sonrası Trombosit/Lenfosit ve Nötrofil/Lenfosit Oranlarının Değerlendirilmesi

Çiğdem CİNDOĞLU, Mehmet Sidar GÜLER, Mehmet Ali EREN, Tevfik SABUNCU

Submandibular Bez Cerrahi Sonuçlarımız

Aytuğ BUYRUK, Ferhat BOZKUŞ

Penetran Yaralanmalarda Organ Hasarı

Levent ŞAHİN, Turgut DOLANBAY, Murat ARAS

Preeklamptik ve Eklamptik Hastalarda Yoğun Bakımda Kalma Süresine Etki Eden Faktörler

Engin ÖZTÜRK, Neşe Gül HİLALİ

Tetrazolium Bazlı Sitotoksisite Testleri Her Zaman Doğru Sonuçları Yansıtmayabilir

Abdullah TAŞKIN, Hasan ULUSAL, Seyhan TAŞKIN, Mehmet TARAKÇIOĞLU

Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi Operasyonunun Önemi ve Takip Döneminde Karşılaşılan Komplikasyonlar: Tek Merkez Deneyimi

Ergün ALMA, Adem ALTUNKOL, Hakan ERÇİL, Güçlü GÜRLEN, Nevzat Can ŞENER, Zafer Gökhan GÜRBÜZ