Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Birleştirilmiş sınıflarda karşılaşılan sorunlar ve öğretmenlerin bakış açısından olası çözüm önerileri ( kilis ili örneği )

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi1, Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü2
Görüntülenme :
435
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı köy ilköğretim okullarında uygulanan birleştirilmiş sınıflar uygulamasında, birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunları saptayarak, birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin birleştirilmiş sınıf öğretimine ilişkin sorunlarını ve çözüm önerilerini belirlemektir. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi ile seçilen Kilis ili merkez ilçelerine bağlı köylerde çalışan oniki (12) birleştirilmiş sınıf öğretmeni araştırmaya dâhil edilmiştir. Birleştirilmiş sınıf okutan öğretmenlerin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Görüşmeden elde edilen veriler nitel veri analizine göre indirgenmiş ve bu verilerden alıntılar yapılarak betimsel - yorumsal analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenler; birden çok sınıfla aynı anda dersleri sürdürmenin zorluğundan; kazanımlar için zamanın yetersizliğinden, öğrencilerin hazır bulunuşluluk düzeylerinin düşük olmasından; ailelerin ilgisizliğinden ve eğitime bakış açılarından, fiziksel yetersizliklerden, ödenek sıkıntısından ve birden fazla sınıfı aynı mekânda yönetmenin zor oluşundan yakınmaktadırlar. Elde edilen bulgular bağlamında birleştirilmiş sınıflı okulların sayısının azaltılması için taşımalı okulların sayısının artırılması ve bu okulların öğretim tekniği ve şartlarına göre birleştirilmiş sınıflı okullar için özgün bir müfredat hazırlanması önerilmektedir.

Özet İngilizce :

The objective of this study is to determine the problems of the teachers who take part in multigrade-classes programme currently maintained in the village primary schools and to elicit their views and solutions related to the multigrade classes education programme. 12 multigrade-classes teachers teaching in the nearby villages of Kilis province participated in the study and they were selected by the easily-accessible case sampling method. Subjects' opinion were gathered thorough a semi-constructed interview form. The data derived from the interview were reduced through qualitative data analysis method, and figurative-interpretive analysis method was used by quoting from the reduced data. The subjects involved in the study generally complained from the difficulty in carrying out educational goals and objectives and managing classes of diverse needs, from time shortage, from the pupils' low readiness and competence level; from managing multiple classes in the same place simultaneously, from biases of the families, from the funding problems and physical insufficiency. Based on the findings, It's suggested that the number of the schools that have students transported daily from the multigrade-classes village schools should be increased in order for the multigrade classes to decrease in number and an original curriculum should be launched for these schools according to instruction techniques and classroom management procedures specific to these schools.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :