TÜRKİYE’DE EĞİTİM HARCAMASI VE EKONOMİK BÜYÜME: ARDL SINIR TESTİ

Çalışma Türkiye'deki eğitim harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektedir. 1991-2016 dönemini kapsayan çalışmada ARDL Sınır Testi yöntemi kullanılmıştır. Granger nedensellik analizi soncunda kısa ve uzun dönemde eğitim harcamalardan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir Granger nedensellik olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle çalışma eğitime yapılan yatırımların ekonomik büyümeyi artırdığı hipotezini desteklemektedir.

EDUCATION EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: ARDL BOUND TESTING

The study examines the relationship between education spending and economic growth in Turkey. The ARDL Boundary Test method was used in the study covering the period of 1991-2016. Granger causality analysis revealed that there is a one-way Granger causality from short and long term educational expenditures to economic growth. For this reason, the study supports the hypothesis that educated investments increase economic growth.

Kaynakça

Ay, A. ve P. Yardımcı.(2008).Türkiye’de Beşeri Sermaye Birikimine Dayalı Ak Tipi İçsel Ekonomik Büyümenin Var Modeli ile Analizi (1950–2000), Maliye Dergisi, 155, ss.39–54.

Balaev, M. (2014). Improving models of democracy: the example of lagged effects of economic development, education, and gender equality. Social science research, 46, 169-183.

Bozkurt, H. (2010), Eğitim, Sağlık ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkiler: Türkiye İçin Bir Analiz. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 5 (1), ss.7-27.

Burja, C. ve Burja, V. (2013). Education's contribution to sustainable economic growth in Romania. Procedia-Social and Behavioural Sciences, 81, 147-151.

Cheong Cheng, Y., Cheung, A. C. ve Yeun, T. W. (2011). Development of a regional education hub: The case of Hong Kong. International Journal of Educational Management, 25(5), 474-493.

Çalışkan, Ş., Karabacak, M., ve Meçik, O. (2013). Türkiye’de eğitim-ekonomik büyüme ilişkisi: 1923-2011 (Kantitatif bir yaklaşım). Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21).

Erdoğan, S. ve D. Ç. Yıldırım .(2009) Türkiye’de Eğitim–İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 4(2), ss.11-22.

Eriçok, R. E. ve V. Yılancı (2013).Eğitim Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 8(1),ss.87- 101.

Granger, C.W., (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica 37, 424–438.

Guilkey, D.K., Salemi, M., (1982). Small sample properties of three tests for Grangercausal ordering in a bivariate stochastic system. Review of Economics and Statistics 64, 668–681.

Kar, M. ve H. Ağır.(2003).Türkiye’de Beşeri Sermaye Ve Ekonomik Büyüme: Nedensellik Testi, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 181-190.

Karataş, M. ve E. Çankaya (2011), Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), ss.105-214.

Kızılkaya, O. ve E. Koçak ; (2014). Kamu Eğitim Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 6(1), ss.18-32.

Manafi, I. ve Marinescu, D. E. (2013). The Influence of Investment in Education on Inclusive Growth-Empirical Evidence from Romania vs. EU. Procedia-Social and Behavioural Sciences, 93, 689-694.

Mercan, M. ve S. Sezer.(2014).The Effect Of Education Expenditure On Economic Growth: The Case Of Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109,pp.925- 930.

Narayan, P.K., (2005). The saving and investment nexus for China: evidence from cointegration tests. Applied Economics 37, 1979–1990.

Özsoy, C. (2009), Türkiye’de eğitim ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin var modeli ile analizi. The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, 4, ss.71-83.

Pamuk, M. ve H. Bektaş (2014).Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2),ss.77-89.

Pesaran, M., Shin, Y., Smith, R., (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics 16, 289–326.

Sánchez, M. V., ve Cicowiez, M. (2014). Trade-offs and payoffs of investing in human development. World Development, 62, 14-29.

Sari, R., ve U. Soytas; (2006), “Income And Education İn Turkey: A Multivariate Analysis.”, Education Economics, 14(2), ss.181-196.

Saygılı, Ş. Cihan C., ve Z. Yavan. (2005), Human Capital And Productivity Growth: A Comparative Analysis Of Turkey, METU Studies in Development, 32(2), pp.489- 516.

Serel, H. ve K. Masatçı; (2005), “Türkiye’de Beşeri Sermaye Ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Ko-Entegrasyon Analizi.” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2), ss.51-58.Singer, Hans W; (1961), Education And Economic Development , International Development: Growth and Change.

Şimşek, M. ve C. Kadilar (2010), Türkiye’de Beşeri Sermaye, İhracat Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), ss.115-140.

Tilak, J. B. (2011). Financing higher education in Sub-Saharan Africa. Africanus, 41(2), 4-31.

Uçan, O. ve H. Yeşilyurt. (2016). Türkiye’de Eğitim Harcamaları Ve Büyüme İlişkisi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), ss.179-185.

Yardımcıoglu, F., T. Gürdal and M. E. Altundemir; (2014).Education and Economic Growth: A Panel Cointegration Approach in OECD Countries (1980- 2008). Egitim ve Bilim, 39(173), ss.1-12.