Sayı : 39
MÜZE TEKNOLOJİLERİ VE SERGİLEME FARKLILIKLARI
MUSEUM TECHNOLOGIES AND EXHIBITION DIFFERENCES
Burak POYRAZ

9 5

Günümüzde teknolojik sergileme sistemleri, müze sergilemelerinin önemli alanlarından birisi haline gelmiştir. Teknoloji ve sergileme kavramlarının müzecilik çerçevesinde ele alındığı bu çalışmada da özellikle teknoloji ve sergileme ilişkisi incelenmiştir. Sergileme, sergi ve sergilemeye yardımcı unsur kavramları çoğunlukla birbirleriyle iç içe geçmiş kavramlardır. Bu kavramlar kimi zaman müzecilik içinde sadece tek başlarına etkili olabilirken, kimi zamanda birbirlerinden beslenmektedir. Fakat müzelerde bu durum çeşitlilikler gösterebilir. Çünkü müzelerde etkileşimsel uygulamalarla birlikte kendisini hissettiren teknoloji kullanımı, sergilemelerde müze türüne, hedef kitlelere ve kullanım amacına bağlı olarak bir takım farklılıklar göstermektedir. Müze Teknolojileri ve Sergileme Farklılıkları başlığı altında incelenen bu değişiklikler müzenin ziyaretçi ile olan ilişkisini de önemli ölçüde etkilemektedir. Bununla birlikte makale içinde Müzelerde İçeriklerine Göre Farklılaşan Teknoloji başlığı altında incelenen konularda müze sergileri ve çeşitli örneklere değinilmiştir. Makalenin yöntemi de literatür taraması ve saha araştırmasıdır (Strasbourg Historical Museum & Strasbourg University Planeteryum).
Exposition, exhibition and element in helps to exhibit terms are generally nested concepts. While these concepts may solely be effective in museology from time to time, they may feed on each other at some cases. But this situation can be diversity in museums. Because, use of technology that makes itself apparent in interactive applications in museums shows certain differences depending on the museum types, target groups and purpose of use in exhibitions. These differences researched under the title “Museum Technologies and Exhibition Differences” highly affect the relation of the museum with its visitors. However in this paper museum exhibits and varius examples are dealt with in the topics reviewed under the title “Differing Technologies According To The Contents In Museums”. The methods of this article is literature search and field investigation (Strasbourg Historical Museum & Strasbourg University Planeteryum).
Anahtar Kelimeler: Müzecilik, İletişim, Müze Teknolojileri, Sergileme, Sergileme Farklılıkları. Z000
Anahtar Kelimeler: Museology, Communication, Museum Technologies, Exhibition, Exhibition Differences. Z000

Kaynakça

Burak POYRAZ