ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL BAŞARILARINI OLUMSUZ ETKİLEYEN NEDENLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (BİNGÖL ÖRNEĞİ)

Okul başarısızlığı, öğrencinin gerçek yeteneği ile okul başarısı arasında görülen farklılık olarak tanımlanmaktadır. Okul başarısını etkileyen değişik faktörler vardır. Okul başarısızlığı, bireyin kendisinden kaynaklanabileceği gibi, ailesinden, okulundan ve diğer çevresel faktörlerden de kaynaklanabilmektedir. Etkili bir okul, birey ve toplumun eğitsel ihtiyaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmeyi kendisine ilke edinen okuldur. Günümüzde artık geleneksel eğitim anlayışı olan öğretmen merkezli ve ezbere dayalı eğitimler, bireyin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Bunun yerine, birey (öğrenci) merkezli, uygulamalara dönük, bireyin ilgisini çeken ve yeteneklerine uygun olan, gereksinimlerine cevap veren, bireyin bütün gelişim özelliklerini dikkate alan, araştırmaya ve proje üretmeye dayalı olan öğretim programları önem kazanmıştır. Aksi durumda, birçok ortaöğretim öğrencisi uygulanan yanlış eğitim politikalarının kurbanı olarak başarısız olmakta ve öğrenimlerini yarıda bırakmaktadırlar. Bu durum, erken yaşlarda suça bulaşmak gibi beraberinde birçok olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu araştırma, Bingöl il genelinde, 2011-2012 öğretim yılında 13 ortaöğretim okulunda en az 3 desten başarısız olan 9.10.11.ve 12. sınıflarda öğrenimlerine devam eden 652 erkek 332 kız olmak üzere toplam 984 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmada Survey (tarama) yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılara 22 maddelik Başarısızlık Nedenleri Anketi ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler önce Excel programına aktarılarak frekansları ve yüzdelikleri çıkarılmıştır. Daha sonra çıkan sonuçlara göre, genel bir sıralama yapılmıştır. Araştırma bulgularına genel olarak baktığımızda, erkek öğrencilerde ilk 5 madde şöyle sıralanmıştır: 1.Bazı derslere karşı yeteneğimin (istidatımın) olmamasından %61.7 ; 2.Verimli ders çalışma yöntemlerini bilmediğimden %58.3 ; 3.Çalıştığım halde yapamadığımdan %51.7 ; 4. Başaramayacağım derslere çalışmak istemediğimden %50.6 ; 5.Bazı derslerde tekrar ve alıştırma yapılmadığından %49.0 çıkmıştır. Kız öğrencilerde ise başarısızlık nedenleri olarak ilk 5 madde şu şekilde çıkmıştır: 1.Verimli ders çalışma yöntemlerini bilmediğimden %65.1 ; 2. Çalıştığım halde yapamadığımdan %59.3 ; 3.Bazı derslere karşı yeteneğimin olmamasından %55.2; 4.Başaramayacağım derslere çalışmak istemediğimden %50.1; 5.Sınavlarda çok heyecanlığımdan %50.0 olarak çıkmıştır.

A RESEARCH TO DETERMINE THE REASONS OF STUDENTS’ FAILURE AT THE SECONDARY SCHOOLS (A SAMPLE FROM BİNGÖL)

School failure is defined as the gap between the real ability and school success of the student. There are various reasons affecting school failure. School failure results not only from the individual himself but also from his family, school and other environmental factors. An effective school is the one which aims to fulfill the educational needs of the school, individual and society at the highest level. Nowadays, traditional teaching methods, teacher centered and rote learning no longer respond to the needs of individuals and communities. Instead of these systems, student centered, applied, based on ability, needs, all development properties of students, research and project teaching programs have gained importance. Otherwise, many secondary students fail as a result of wrong education policies and leave their education. This situation causes a number of negatives outcomes like involving a crime at early ages. This research was conducted, in 2012-2013 school year, through 652 girls and 332 boys, who failed at least 3 courses, from 9.10.11.and 12.classes in 13 secondary schools. Survey method was carried out in the research. Participants were conducted a 22 point questionnaire of Reasons of Failure. Data acquired were transferred to Excel program, and then frequencies and percentages were found. Then, according to the results, a general order was set. Taken a general look at the results, the first 5 points of boy students regarding failure were set as: 1. I havent got talent for some courses %61.7 ; 2. I dont know how to study effectively %58.3 ; 3. I cant succeed though I try %51.7 ; 4. Im reluctant in some courses %50.6 ; 5.I fail due to insufficient repetitions and practices %49.0. For girl students the first 5 points were: 1. I dont know how to study effectively %65.1 ; 2. I cant succeed though I try %59.3 ; 3. I havent got talent for some courses %55.2 ; 4. Im reluctant in some courses %50.1 ; 5.Im pretty excited about the exams %50.0.