Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 57

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işbirlikli öğrenme modeli ve iyi bir eğitim için yedi ilkenin sinifta birlikte uygulanmasi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
411
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı İyi Bir Eğitim İçin Yedi İlkenin İşbirlikli Öğrenme Modeli ile birlikte uygulanması ve bunun öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden yarı-deneysel yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci sınıfında öğrenim gören 42 öğrenci oluş-turmaktadır. Çalışmada işbirlikli öğrenme modelinin Grup Araştırması ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri yöntemleri uygulanmıştır. Veri toplama araçları olarak Termokimya Akademik Başarı Testi (TABT), Modül Testler ve İyi Bir Eğitim İçin Yedi İlke Ölçeği (YİÖ) kullanılmış-tır. Verilerin analizinde bağımsız t- testi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre akademik başarı bakımından gruplar arasında anlamlı bir farklılık belirlenmezken, Modül Test sonuçlarına göre ise Modül B, Modül D ve Modül E’ de ÖTBB lehine anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. İyi Bir Eğitim İçin Yedi İlke Ölçeğinden elde edilen bulgulara göre grupların yedi ilke hakkında benzer düşüncelere sahip oldukları belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the effectiveness of seven principles for a good education on academic achievement in General Chemistry lesson with using cooperative learning model together. Quasi-experimental method from quantitative investigation methods used in study. The sample of study is 42 students that study at the Department of Elementary Science Education from the first class. This study applied at Group Investigation (GI) method and Student TeamsAchievement Division (STAD) method of cooperative learning. As data colleting tools, it was used  Thermo  chemistry  Academic  Achievement  Test  (TAAT),  Module  Tests  and  the  Scale  of Seven Principles for a good education (SSP). For data analyses, it was used independent sample t- test. According to findings of study, with regard to TAAT, there was not a significant difference between groups. Besides, there were significant difference between groups at Module B, Module D, and Module E. According to findings of the SSP, it can be say that groups are similar views in the way of seven principles.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :