ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ İLE PSİKOLOJİK YARDIM İHTİYAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Öz Bu araştırmanın amacı, üniversite birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerinin duygu düzenleme becerilerinin psikolojik yardım ihtiyaçları üzerindeki yordayıcı etkisini incelemektir.  Araştırma Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 423 birinci sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Katılımcıların 306’sı kız, 117’si erkektir. Araştırmada ölçme aracı olarak Duygu Düzenleme Ölçeği ve Psikolojik Yardım İhtiyacı Belirleme Ölçeği kullanılmıştır. Veriler, SPSS 22 programı ile analiz yapılmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım ihtiyaçlarının, duygu düzenleme ölçeğinin alt boyutlarından olan yeniden düzenleme ile negatif yönde ve orta düzeyde; bastırma alt boyutu ile pozitif yönde ve düşük düzeyde ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın bir diğer sonucunda duyguları yeniden düzenlemenin psikolojik yardım ihtiyacını negatif olarak yordadığı ortaya çıkarılmıştır. Duyguları bastırmanın da psikolojik yardım ihtiyacını negatif olarak yordadığı saptanmıştır. 

Kaynakça

Aldao, A. Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30, 217-237.

Arndt, J., & Fujiwara, E. (2014). Interactions between emotion regulation and mental health. Austin Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 1 (5), 1-8.

Atik, G., ve Yalçın, İ. (2010). Counseling needs of educational, sciences students at the Ankara University. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1520-1526.

Ay, İ. (2014). Üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım gereksinimlerine ilişkin öznel faktörlerin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Boden, M. T., & Thompson, R. J. (2015). Facets of emotional awareness and associations with emotion regulation and depression. Emotion, 15(3), 399–410.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Cihangir-Çankaya, Z. (2009). Öğretmen adaylarında temel psikolojik ihtiyaçların doyumu ve iyi olma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 691-711.

Dennis, T. A. (2007). Interactions between emotion regulation strategies and affective style: Implications for trait anxiety versus depressed mood. Motivation and Emotion, 31, 200-207.

Doménech, F., & Gómez, A. (2014). The relationship among students' and teachers' thinking styles, psychological needs and motivation. Learning and Individual Difference, 29, 89-97.

Duy, B., ve Yılmaz, M. A. (2014). Ergenler için duygu düzenleme ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 5(41), 23-35.

Erkan, S., Özbay, Y., Cihangir-Çankaya, Z., ve Terzi, Ş. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllülükleri. Eğitim ve Bilim, 37(164), 94-107.

Engler, B. (2014). Personalıty theories: An introduction. Boston: Houghton Mifflin.

Extremera, N. & Fernández, P. (2006). Emotional intelligence as predictor of mental, social, and physical health in university students. The Spanish Journal of Psychology, 9(1), 45-51.

Gülgez, Ö., ve Gündüz, B. (2015). Diyalektik davranış terapisi temelli duygu düzenleme programının üniversite öğrencilerinin duygu düzenleme güçlüklerini azaltmadaki etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(2), 191-208.

Goleman, D. (2001). Duygusal zeka: İstanbul: Varlık Yayınları.

Gross, J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of General Psychology, 2(3), 271-299.

Gross, J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology, 39, 281-291.

Gross J. J., ve John O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 348–362.

Gross, J. J., ve Jazaieri, H. (2014). Emotion, emotion regulation, and psychopathology: An affective science perspective. Clinical Psychological Science, 2(4), 387-401.

İlhan, T., ve Özbay, Y. (2010). Yaşam amaçlarının ve psikolojik ihtiyaç doyumunun öznel iyi oluş üzerindeki yordayıcı rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(34), 109-118.

John, O. P., ve Gross, J. J. (2004). Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality processes, individual differences, and life span development. Journal of Personality, 72(6), 1301-1334.

Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Karataş, A., ve Gizir, C. A. (2013). Üniversite öğrencilerinin psikolojik danışma gereksinimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 28-3.

Koçak, R. (2005). Duygusal ifade eğitimi programının üniversite öğrencilerinin aleksitimi ve yalnızlık düzeylerine etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(23), 29-45.

Komiya, N., Good, G. E., & Sherrod, N. B. (2000). Emotional openness as a predictor of college students' attitudes toward seeking psychological help. Journal of Counseling Psychology, 47(1), 138.

Koole, S. L. (2009). The psychology of emotion regulation: An integrative review. Cognition & Emotion, 23, 4-41.

Köroğlu, E. (2015). Akılcı duygulanım davranışçı terapi. Ankara: Hyb Yayıncılık.

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370.

Murray, A. H. (2008). Explorations in personality. New York: Oxford University Press.

Özbay, Y., Palancı, M., Kandemir, M., ve Çakır, O.(2012). Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluşlarının duygusal düzenleme, mizah, sosyal öz yeterlik ve başa çıkma davranışları ile yordanması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 325-345.

Plotnik, R. (2009). Psikolojiye giriş (T. Geniş, Çev.). İstanbul: Mentis Yayıncılık.

Sai, L., Luo, S., Ward, A., ve Sang, B. (2016). Development of the tendency to use emotion regulation strategies and their relation to depressive symptoms in Chinese adolescents. Frontiers in Psychology, 7, 1- 6.

Smith, C., & Lazarus, R. (1990). Emotion and adaptation: In Pervin, L. A., (Ed.). Handbook of personality: Theory and research (pp. 609-637). New York: Guilford Press.

Schilling, D. (2009). Duygusal zeka beceri eğitimi uygulamaya yönelik pratik bir model ve “50 aktivite”. ( F. Karahan vd. Çev.). Ankara: Maya Akademi.

Sulkowski, M. L., ve Joyce, D. J. (2012). School psychology goes to college: The emerging role of school psychology in college commmunities. Psychology in the School, 49(8), 809-815.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Boston: Allynand Bacon.

Yurtsever, G. (2008). Negotiators' profit predicted by cognitive reappraisal, suppression of emotions, misrepresentation of information and tolerance of ambiguity. Perceptual and Motor Skills, 106, 590-608.

49859 13087

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

48-72 AYLIK ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN LAP-3 GELİŞİM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ İLE İNCELENMESİ

Hilal İlknur TUNÇELİ, Rengin ZEMBAT

ÖZEL YETENEKLİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN AHLAKİ KİMLİK VE ÖZGECİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Adnan ÖZBEY, Fatıma Firdevs ADAM KARDUZ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE SINIF İÇİ UYGULAMALARI

Murat BARTAN, Handan Asûde BAŞAL

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

Nesrin SÖNMEZ, Serpil ALPTEKİN, Bayram BIÇAK

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ

Oğuzhan KURU

SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜST BİLİŞ FARKINDALIKLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Merve ŞAHİN KÜRŞAD

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR (GDO) İLE İLGİLİ ALGILARININ BELİRLENMESİ

Mustafa KIŞOĞLU, Özgül KELEŞ

İNFORMAL İLETİŞİM KANALLARININ GELİŞİM SÜRECİ VE GRAFİK TASARIM

Serap YASA

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN BİR DERS TABANLI BİLİMSEL TOPLANTI DENEYİMİ

Perihan KORKUT

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARI TANIMLAMALARINA VE GÖSTERGELERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

İlker YAKIN, Selin OKUR