ÖĞRETİM DOYUMU VE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Öz Bu araştırmada öğretim doyumu ile iş performansı arasındaki ilişkiöğretmen görüşlerine göre incelenmiştir. Araştırma verileri “Öğretim doyumuölçeği” ve “Bireysel iş performansı ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmaverileri, Ankara ilinin Yenimahalle, Çankaya, Sincan ve Etimesgut ilçelerinderesmî ortaokulda görevli öğretmenlerin gönüllü katılımı ile toplanmıştır. Bukapsamda 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde toplam 516 öğretmeningörüşüne başvurulmuştur. Katılımcılardan toplanan veriler aritmetik ortalama,standart sapma, t-testi, Anova, doğrulayıcı faktör analizi (DFA), Pearsonkorelasyon ve regresyon analizi ile çözümlenmiştir. Bulgular öğretmenlerinöğretim doyumu ile iş performansları arasında anlamlı bir korelasyon olduğunuortaya koymuştur. Regresyon analizi sonuçları ise öğretim doyumunun işperformansının anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Bulgular birbütün olarak değerlendirildiğinde, öğretmenlerin öğretim doyumu yaşadıkları, buöğretim doyumunun cinsiyete, mesleki kıdeme göre farklılık gösterdiği veöğretmenlerin iş performansına etkisinin olduğu görülmüştür. Çalışmadaöğretmenlerin iş performansının da cinsiyet, mesleki kıdem ve medeni durumagöre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Kaynakça

Akal, Z. (1992). İşletmelerde Performans Ölçü ve Denetimi. Ankara: MPM Yayın.

Arslan, S., Akın, A., Satıcı, S. A. ve Kayış, A. (2011). The validity and the reliability of the Turkish version of the teaching satisfaction scale. Paper presented at the Global Education Conference - GEC-2011, November, 23-25, Kyrenia, North Cyprus.

Aydemir, P. ve Erdoğan, E. (2013). İş görenlerin ücret tatmini, iş tatmini ve performans algısı. Kamu-İş Dergisi, 13(2), 127-153.

Aydınay, A. (1996). İş tatmini ile denetim odağı orasındaki ilişki (resmi, özel, yabancı özel lise öğretmenleri üzerinde yapılmış bir araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

August, L. ve Waltman, J. (2004). Culture, climate, and contribution: career satisfaction among female faculty. Research in Higher Education, 45, 177-192.

Begley, T. M. ve Czajka, J. M. (1993). Panel of analysis of the moderating effects of commitment on job satisfaction, intent to quit and health following organizational change. Journal of App. Psychology, 78, 552-556.

Bowen, B. E. ve Radhakrishna, R. B. (1991). Job satisfaction of agricultural education faculty: a constant phenomenon. Journal of Agricultural Education, 32(2), 16-22.

Başaran, İ. E. (1991). Örgütsel davranış. Ankara: Gül Yayınları.

Bostancı, A. B., Yolcu, H. ve Şap, H. (2010). Opinions of Teachers And Administrators Towards The Implementation of Teacher Performance Management Applications At Public And Private High Schools (Ankara Sample).

Bruening, T. H. ve Hoover, T. S. (1991). Personal life factors as related to effectiveness and satisfaction of secondary agricultural teachers. Journal of Agricultural Education, 32(4), 37-43. doi: 10.5032/jae.1991.04037.

Bullough R. V. (2009). Seeking eudaimonia: the emotions in learning to teach and to mentor. In: Schutz P., Zembylas M. (eds) Advances in teacher emotion research. Springer, Boston, MA.

Bursalıoğlu, Z. (1999). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Celep, C. (2000). Eğitimde örgütsel adanma ve öğretmenler. Ankara: Anı Yayıncılık.

Çetin, M. O. (2006). The relationship between job satisfaction, occupational and organizational commitment of academics. Journal of American Academy of Business Cambridge, 8(1), 78-88.

Çokluk, Ö. (2003). Örgütlerde tükenmişlik, yönetimde çağdaş yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık.

Deadrick, D. L. ve Gardner, D. G. (1999). Performance distributions: measuring employee performance using total quality management principles. Journal of Quality Management, 4(2), 225-241.

Drago, R., Wooden, M. ve Sloan, J. (1992). Productive relations? Australian industrial relations and workplace performance. Sydney: Allen and Unwin.

Eren, S. S. ve Hayatoğlu, Ö. (2011). Etik iklimin satış elemanlarının iş tutumlarına ve iş performanslarına etkisi: ilaç sektöründe bir uygulama. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 110-128.

Ertürk, R ve Aydın, B. (2016). Öğretmenlerin İş Motivasyonları İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. Uluslararası eğitim Bilimleri Dergisi, 3(9), 147-173.

Gmelch, W. H., Lovrich, N. P. ve Wilke, P. K. (1984). Sources of stress in academe: a national perspective. Research in Higher Education, 20(4), 477-490.

Grandey, A. A. (2000). Emotion regulation in the workplace: a new way to conceptualize emotional labor. Journal of Occupational Health Psychology, 5(1), 95-110.

Gürbüz, S. ve Murad Y. L. (2008). Çalışma ortamında duygusal zekâ: İş performansı, iş tatmini, örgütsel vatandaşlık davranışı ve bazı demografik özelliklerle ilişkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(2), 174-190.

Gürbüz, S., Erkuş, A. ve Sığrı, Ü. (2010). İş tatmini ve iş performansının yeni öncülü: temel benlik değerlendirmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(1), 69-76.

Gürüz, D. ve Gürel, E. (2009). Yönetim organizasyon - bireyden örgüte, fikirden eyleme. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Fox, M. L. Dwyer, D. J. ve Ganster, D. C. (1993). Effects of stressful job demands and control of physiological and attitudinal outcomes in a hospital setting. Academy of Management Journal, 36, 289-318.

Herr, S. L. ve Cramer, L. (1988). Career guidance and counselling through the life span: Systematic approaches (3rd ed.). Boston: Scott, Foresman and Company.

Hirschfeld, R. R. (2000). Validity studies. Does revising the intrinsic and extrinsic subscales of the Minnesota satisfaction questionnaire short form make a difference? Educational Psychological Measurement, 60, 255-270.

Huber, M. T. (1998). Community college faculty attitudes and trends, 1997. Menlo Park, CA: The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.

Indhumathi, S. (2011). Job satisfaction, occupational and organizational commitment and performance of teachers at the secondary level (unpublished M.Ed. Thesis). Tamilnadu Teachers Education University, Chennai.

Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.

Koç, H., Yazıcıoğlu, İ., ve Hatipoğlu, H. (2009). Öğretmenlerin iş doyum algıları ile performansları arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 13-22.

Maslach, C., Jackson, S. E. ve Leiter, M. P. (1996). Maslach burnout inventory manual (3rd ed.). Mountain View, CA: CPP, Inc.

Maslach, C. (1999). Progress in understanding teacher burnout. In R. Vanderberghe & A. M. Huberman (Eds.), Understanding and preventing teacher burnout. 211- 222. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Near, J. P., Rice, R. W. ve Hunt, R. G. (1978). Work and extra-work correlates of life and job satisfaction. Academy of Management Journal, 21, 248-264.

Olsen, D. (1993). Work satisfaction and stress in the first and third year of academic appointment. Journal of Higher Education, 64(4), 453-471.

Özdayı N. (1990). Resmi ve özel liselerde çalışan öğretmenlerin iş tatmini ve iş streslerinin karşılaştırmalı analizi. (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İstanbul.

Patterson, D. (1991). The eclipse of the highest in higher education. Maine Scholar: A Journal of Ideas and Public Affairs, 3, 7–20.

Polat, Ş. (2017). İş özellikleri, iş-yaşam dengesi ve meslekten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi.) Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Rao, D. B. ve Kumar, D. N. (2004). School Teacher Effectiveness. New Delhi, Discovery Publishing House.

Reybold, L. E. (2005). Surrendering the dream: early career conflict and faculty dissatisfaction thresholds. Journal of Career Development, 32(2), 107-121.

Rice, R. W., Near, J. P. ve Hunt, R. G. (1980). The job satisfaction – life satisfaction relationship: a review of empirical research. Basic and Applied Social Psychology, 1, 37-64.

Shmailan, A. (2016). The relationship between job satisfaction, job performance and employee engagement: an explorative study. Issues in Business Management and Economics Original Research Article, 4(1), 1-8.

Smart, J. C. (1990). A causal model of faculty turnover intentions. Research in Higher Education, 5(5), 405-424.

Spear, M., Gould, K. ve Lee, B. (2000). Who would be a teacher? A Review of factors Motivating and Demotivating Prospective and Practising Teachers, Slough: NFER.

Spector, P. E. (1997). Job satisfaction: Applications, assessment, causes, and consequences. Thousand Oaks, CA: Sage.

Şahin, H. ve Dursun, A. (2009). Okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumları: Burdur örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(18), 160-174.

Taşdan, M. ve Tiryaki, E. (2008). Özel ve devlet ilköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 33(147), 54-70.

Yıldız, S., Savcı, G. ve Kapu, H. (2014). Motive edici faktörlerin çalışanların iş performansına ve işten ayrılma niyetine etkisi. Yönetim ve Ekonomi, 21 (1), 233-249.

Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2012). Okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 385-402.

Zembylas, M. ve Papanastasiou, E. C. (2005). Modelling teacher empowerment. The role of teacher satisfaction. Educational Research and Evaluation, 11(5) 433-459.

Zhang, Q. ve Zhu, W. (2008). Exploring emotion in teaching: emotional labor, burnout and satisfaction in Chinese higher education. Communication Education, 57(1), 105-122.

49809 13086

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

MUTLULUĞUN EMPATİ, AFFETME VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ ARACI ROLÜ: BİR YOL ANALİZİ

Özgür Salih KAYA, Fatih ORÇAN

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SANAL MÜZE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Türkan SUNGUR, Handan BÜLBÜL

ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÇALIŞMALARININ ÇEŞİTLİ KRİTERLER AÇISINDAN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Muhammed Yunusnur NİŞLİ, Zaim Alparslan ACAR, Emine ÖZ NİŞLİ

YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖYKÜLEYİCİ METİN YAZMA BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Ahmet BAŞKAN

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YETERLİLİKLERİ VE SINIF YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Ebru OCAKCI, Osman SAMANCI

ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abdurrahman EKİNCİ, Serdar BOZAN

ÖĞRETİM DOYUMU VE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Şule POLAT

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN EĞİTSEL UYGULAMALARI ÜZERİNE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Aykut DURAK, Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

MEB 2023 EĞİTİM VİZYONU ÇERÇEVESİNCE TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Murat TARHAN

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ İLE MESLEKİ ÖZ-YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Melih Derya GÜRER, Demet GÜL, Canan KONYAOĞLU