ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÇALIŞMALARININ ÇEŞİTLİ KRİTERLER AÇISINDAN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Öz Engelli bireylerin yaşamlarında beden eğitimi ve spor çok önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla bu önem alandaki araştırmacılar tarafından birçok çalışmayı da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, 2000-2017 yılları arasında gerçekleştirilen, ön test ve son test kontrollü araştırmalar olarak desenlenen, engellilerde beden eğitimi ve spor çalışmalarının çeşitli kriterler açısından gözden geçirilmesidir. Bu çalışma nitel bir doküman analizi olarak desenlenmiştir. Bu çalışmada engelliler ile çalışılmış beden eğitimi ve spor konularını içeren, ön test-son test çalışmaları yapılmış olan, bireylerin fiziksel uygunluk düzeylerini inceleyen, dergilerde yayınlanmış Türkçe ve İngilizce makaleler ve Türkiye’de yayımlanmış yüksek lisans ve doktora tezleri olmak üzere 44 makaleye ulaşılmıştır. Makaleler, çalışılan grup, kullanılan ölçüm araçları, fiziksel uygunluklar açısından incelenmiş ve bu kriterler göz önüne alınarak eleme yapıldığında 17 makale ile çalışılmıştır.

Kaynakça

Açak, M., Karademir, T., Taşmektepligil, Y., & Çalışkan, E. (2012). İşitme engelli futsal sporcularının çeviklik ve görsel reaksiyon zamanının karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 283-289.

Açak, M., & Kaya, O. (2015). İşitme engelli ve işitme engelli olmayan futbolcuların benlik saygıları ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 1-11.

Aktekin, E., Bayazıt, B., Çolak, S., & Çolak, T. (2014). Eğitilebilir zihinsel engelli çocukların el becerilerinin gelişimine kapalı alan aktivitelerinin etkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 469-477.

Aslan, Ş., & Çalışkan, T. (2017). Zihinsel engellilerde egzersiz ve sportif oyun programı öncesi ve sonrası öfke durumunun karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(1), 32-40.

Baran, F. (2012). Zihinsel engelli çocukların motor beceri öğreniminde değişken uygulamaların edinim, transfer ve hatırlama süreçlerine etkisinin incelenmesi. Doktora, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Bayazıt, B., Fil, H., Son, M., Çolak, S., Eskiyecek, C. G., & Çolak, E. (2014). Eğitilebilir zihinsel engelli kız çocuklarda cimnastik çalışma programının denge gelişimine etkisinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 370-377.

Bayazıt, B., Meriç, B., Aydın, M., & Seyrek, E. (2007). Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda eğlenceli atletizm antrenman programının psikomotor özelliklere etkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(4), 173-176.

Beasley, C. R. (1982). Effects of a jogging program on cardiovascular fitness and work performance of mentally retarded adults. American Journal of Mental Deficiency, 86(6), 609-613.

Biçer, Y., Savucu, Y., Kutlu, M., Kaldırımcı, M., & Pala, R. (2004). Güç ve kuvvet egzersizlerinin zihinsel engelli çocukların hareket beceri ve yeteneklerine etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 173-179.

Borremans, E., Rintala, P., & Kielinen, M. (2009). Effectiveness of an exercise training program on youth with Asperger syndrome. European Journal of Adapted Physical Activity, 2(2), 14-25.

Ciğerci, A. E., Aksen, P., Cicioğlu, İ., & Günay, M. (2011). 9-15 yaş grubu işitme engelli ve işitme engelli olmayan öğrencilerin bazı fizyolojik ve motorik özelliklerinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(ek sayı), 35-42.

Clark, H. H., & Clark, H. D. (1978). Developmental And Adapted Physical Education (2 ed.). Englewoad Cliffs New Jersey: Prentice Hall. Inc.

Eichstaedt, C. B., & Lavay, B. W. (1992). Physical activity for individuals with mental retardation : infancy through adulthood. Champaign, Ill.: Human Kinetics Books.

Elieyioğlu, S. (2014). 10-15 yaş işitme engelli öğrencilerde sportif eğitsel oyunların fiziksel gelişimlerine etkisinin araştırılması. Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Giagazoglou, P., Kokaridas, D., Sidiropoulou, M., Patsiaouras, A., Karra, C., & Neofotistou, K. (2013). Effects of a trampoline exercise intervention on motor performance and balance ability of children with intellectual disabilities. Research in developmental disabilities, 34(9), 2701-2707.

İlhan, E. L., Kırımoğlu, H., Tunçel, M., & Altun, M. (2015). Zihinsel engelli çocuklarda özel atletizm antrenmanlarının öz bakım beceri düzeylerine etkisi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16(3), 145-160.

Işık, M. (2016). Zihinsel engelli çocuklarda hemsball oyun becerilerinin motor yeterlik sonuçlarına etkisi. Doktora, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kaldırımcı, M., Şirinkan, A., & Şirinkan, Ö. (2012). 7-10 Yaş özel gereksinime ihtiyaç duyan öğrencilerle akranlarına uygulanan bireysel hareket eğitim programının etkilerinin karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4, 52-61.

Nalbant, S. (2011). 14 haftalık fiziksel aktivite programının down sendromlu çocukların motor gelişimleri ve günlük yaşam aktiviteleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Doktora, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Özmen, T., & Yıldırım, N. Ü. (2011). Zihinsel engelli çocuklarda interval antrenmanın alt ekstremite kas kuvvetine etkisi Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(ek sayı), 26-30.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3 ed.). California: Sage Pub. Inc.

Ploughman, M. (2008). Exercise is brain food: The effects of physical activity on cognitive function. Developmental Neurorehabilitation, 11(3), 236-240. doi: 10.1080/17518420801997007

Savucu, Y., Sirmen, B., İnal, S., Karahan, M., & Erdemir, İ. (2006). Zihinsel engelli bireylerde basketbol antrenmanının fiziksel uygunluk üzerine etkilerinin belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 20(2), 105-113.

Şirinkan, A., Yazar, A. N., & Şirinkan, Ş. Ö. (2011). 5-6 Yaş okulöncesi eğitilebilir öğretilebilir zihinsel engelli çocuklarda eğitsel oyunların fiziksel gelişimlerine etkisinin kaba motor gelişim testleriyle incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(ek sayı), 144-150.

Ün, N., Erbahçeci, F., & Ergun, N. (2004). Zihinsel özürlü çocuklarda fiziksel uygunluk eğitim programının fiziksel uygunluk düzeyleri üzerine etkisi. fizyoterapi rehabilitasyon, 15(3), 107-113.

Yılmaz, H. (2012). Eğitilebilir düzeyde zihinsel engelli öğrencilerde yapılan beden eğitimi ve spor derslerinin biyomotorik özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans, Süleyman Demirel Üniversitesi. (91)

91286 22837

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÇALIŞMALARININ ÇEŞİTLİ KRİTERLER AÇISINDAN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Muhammed Yunusnur NİŞLİ, Zaim Alparslan ACAR, Emine ÖZ NİŞLİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAM DOYUMUNUN YORDAYICISI OLARAK YAŞAM POZİSYONLARI

Ali KARABABA

FARKLI MADDE TÜRLERİNE GÖRE FEN OKURYAZARLIĞININ İNCELENMESİ: PISA 2015 TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Esin YILMAZ KOĞAR, Hakan KOĞAR

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ HABERLERDE SURİYELİ ÖĞRENCİLER: BİR SÖYLEM ANALİZİ ÇALIŞMASI

Mehmet KESKİN, Ceyhun YÜKSELİR

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN EĞİTSEL UYGULAMALARI ÜZERİNE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Aykut DURAK, Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

ERGENLERDE YAŞAM DOYUMUNUN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER, EBEVEYN TUTUMLARI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Hulya ERCAN

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ İLE MESLEKİ ÖZ-YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Melih Derya GÜRER, Demet GÜL, Canan KONYAOĞLU

ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abdurrahman EKİNCİ, Serdar BOZAN

MUTLULUĞUN EMPATİ, AFFETME VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ ARACI ROLÜ: BİR YOL ANALİZİ

Özgür Salih KAYA, Fatih ORÇAN

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ÖĞRENDİKLERİ BİLGİLERİ GÜNLÜK YAŞAMLARIYLA NE KADAR İLİŞKİLENDİREBİLİYOR?

Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN