Duygu KOZAN, Ayçin EMEKSEVER, Gönül ONUR SEZER
ÖĞRENME ORTAMLARININ FİZİKSEL DÜZENİ AÇISINDAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
Öz Etkili bir eğitim-öğretim için sınıf yönetimi, üzerinde durulması gereken konulardan biridir.  Etkili bir sınıf yönetimi için ise en önemli unsurlardan biri öğrenmenin gerçekleştiği bir çevrenin oluşturulabilmesi amacıyla sınıfın fiziksel ortamının düzenlenmesidir. Bu araştırmanın temel amacı, öğrenme ortamlarının fiziksel düzeni açısından sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Bursa ili merkezinde 25'i özel okulda, 25'i devlet okulunda görev yapmakta olan toplam 50 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerden karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bu sorunlara ne gibi çözüm önerileri geliştirdiklerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunu doldurmaları istenmiştir.  Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseninde yürütülmüş olup verilerin analizinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Öğretmenlerin en fazla öğrenci sayısı, araç-gereç ve temizlik ile ilgili sorun yaşadıkları; en az tahtanın yeri, ortak kullanım alanları ve sınıf boyutları ile ilgili sorun yaşadıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme ortamları, Fiziksel düzen, sınıf öğretmenleri
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

KAYNAKÇA Aydın, A. (2000). Sınıf yönetimi. İstanbul: Alfa Kitabevi.

Başar, H. (1997). Sınıf yönelimi (3. baskı). Ankara: Önder Matbaacılık Ltd. Şti.

Başar, H. (1999). Sınıf yönetimi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.

Çalık, T. (2003). “Sınıf yönetimi ve özellikleri”. sınıf Yönetimi (5.Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Erden, M. (2001). Sınıf yönetimi. İstanbul:Alkım Yayınevi.

Erdoğan, İ. (2005). Sınıf yönetimi (9.Baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Gökçe, F. (2014). Sınıfta öğrenme ve öğretme sürecinin yönetimi (2. Baskı). Ankara: Pegem.

Gözütok, F. D. (2000). Öğretmenliğimi geliştiriyorum. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Güven, B. & Karataş, İ. (2004). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının sınıf ortamı tasarımları. İlköğretim-Online, 3(1), ss.25-34.

Jones, V. & Jones, L. (2004). Comprehensive classroom management. creating communities of support and solving problems, (Seventh Edıtıon). Pearson.

Kahveci, G., & Demirtaş, Z. (2012). İlköğretim okulu 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin temizlik ve hijyen algıları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(2), 51-61.

Karaçalı, A. (2006). Sınıf yönetimini etkileyen fiziksel değişkenlerin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1).

Kıran, H. & Çelik, K. (Eds.) (2016). Etkili sınıf yönetimi, sınıf ortamının fiziksel özellikleri (12. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Kıvrak, E., Yörük, S. ve Selamet, Ç. (2015). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi konusunda okullardaki rehberlik servisinden beklentileri (Afyonkarahisar örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Afyonkarahisar.

Küçükahmet, L. (2002). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Lemlech, J. K. (1988). Classroom management. (2. Edition). New York:Waveland Press, Inc.

Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis : an expanded sourcebook (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications.

Özgan, H., Yiğit, C., Aydın, Z. & Küllük, C. M. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin algılarının incelenmesi ve karşılaştırılması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), ss:617-635.

Terzi, A. R. (2002). Sınıf Yönetimi açısından etkili öğretmen davranışları. Milli Eğitim Dergisi, 155-156.

Şaşan, H. H. (2002). Yapılandırmacı öğrenme. Yaşadıkça Eğitim, 74(75), 49-52.

Şentürk, H., & Oral, B. (2008). Türkiye’de sınıf yönetimi ile ilgili yapılan bazı araştırmaların değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26), 1-26.

Şensoy, S. A. & Sağsöz, A. (2015). Öğrenci başarısının sınıfların fiziksel koşulları ile ilişkisi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16(3).

Şişman, M. & Turan, S. (Eds.). (2011). Sınıf yönetimi, öğrenme ortamlarının fiziksel düzeni, (8. baskı). Ankara: Pegem

Şişman, M. & Turan, S. (Eds.). (2011). Sınıf yönetimi, sınıf yönetiminin temelleri (8. baskı). Ankara: Pegem.

Uludağ, Z., & Odacı, H. (2002). Eğitim öğretim faaliyetlerinde fiziksel mekân. Milli Eğitim Dergisi, 29, 153-154.

Ünal, S., Ada, S. (2000). Sınıf yönetimi. İstanbul:Marmara Üniversitesi.

Vural, R. A., & Sadık, F. (2003). İlköğretim okul binalarının fiziksel açıdan değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 28(130).

Yalın, H. İ. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları.

Yeşilyurt, E., & Çankaya, İ. (2008). Sınıf yönetimi açısından öğretmen niteliklerinin belirlenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 274-295.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.