Erişkin hastalarda genel ve rejyonel anestezinin kemik belirteçleri ve kırık iyileşmesi üzerine uzun dönem etkileri

Amaç: Kemik metabolizması serum ve/veya idrarda kemik belirteçlerinin ölçülmesi ile kanditatif olarak izlenebilmektedir. Anestezi tipinin kemik belirteçleri ve kırık iyileşmesi üzerine uzun dönem etkilerini araştırmayı amaçladık.Gereç ve Yöntem: Amerikan Anestezi Cemiyeti klinik durum klasifikasyonu I-II olan 40-70 yaş arası kalça fraktürü nedeniyle opere olacak 30 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar genel ve rejyonel anestezi olarak iki gruba ayrıldı. Postoperatif analjezi için 12th haftaya kadar sadece tramadol kullanıldı.Serum kemik spesifik alkalen fosfataz, osteokalsin, β-C terminal telopeptide ve idrar β-C terminal telopeptide düzeyleri postoperatif 4th ve 12th haftalarda ölçüldü.Bulgular: Toplam 25 hasta çalışmaya uygun bulundu. Postoperatif 4th ve 12th haftalardaki kemik belirteçleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. Lineer regresyon analizi uygulandığında 4th haftadaki β-CTX düzeyi ile 12th haftadaki serum β-CTX seviyelerinin (R2:  0.944) ve ilk haftadaki idrar β-CTX düzeyleri ile 12th haftadaki idrar β-CTX seviyelerinin tahmin edilebileceği tespit edildi.Sonuç: Bu pilot çalışma genel ve rejyonel anestezinin kemik belirteçleri ve kırık iyileşmesi üzerine benzer etkisi olduğunu göstermiştir.

Long term effect of general and regional anesthesia on bone turnover markers and fracture healing in adult patients

Purpose: Bone metabolism can be monitored quantitatively by measuring bone turnover markers in serum and/or urine.  We aimed to investigate long-term effect of the type of the anesthesia on bone turnover markers and fracture healingMaterials and Methods:Thirty patients with American Society of Anesthesiologist physical status I-II whom were aged 40-70 years, scheduled for hip fracture were recruited. Patients were divided into the two groups as general anesthesia and regional anesthesia. Only morphine and tramadol were used for postoperative analgesia till the 12th weeks. Serum bone-specific alkaline phosphatase, osteocalcine, β-C terminal telopeptide and urine β-C terminal telopeptide levels were measured at preoperative, 4.th week and 12.th week of fracture. Results:A total of 25 patients were eligible for the study. There were no statistically significant between groups for values of bone turnover markers at the time point of preoperative, 4.th and 12.th weeks. With using linear regression analysis, serum β-CTX levels at 12.th week can be predict by 4.th weeks β-CTX levels (R2:  0.944) and urine β-CTX levels at 12.th week can be predicted by first week level.Conclusion: This pilot study showed that both general and regional anesthesia has similar effect on bone turnover markers and fracture healing. 

Kaynakça

1

17280 9014

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Mezuniyet merkezlerinin Türkiye'deki ortopedi cerrahlarinin akademik kariyerine etkisi

Hanifi ÜÇPUNAR, Yalkın ÇAMURCU, Adem ÇÖBDEN, Seçkin ÖZCAN, Hakan SAYGILI, Hakan SOFU

Gastrointestinal sistem cerrahi patolojilerine eşlik eden konjenital anomalilerin değerlendirilmesi

Murat KONAK, Ahmet SERT, Metin GÜNDÜZ, Hanifi SOYLU, Saime SÜNDÜS UYGUN

Akut miyokard enfarktüsü şüphesi olan hastalarda kardiyak biyobelirteç ölçümünde kullanılan hasta başı test cihazlarının değerlendirilmesi

Saadet ÇELİK

Sağlık çalışanlarında fiziksel aktivite ile yaşam kalitesi ilişkisi

Duygu İlke YILDIRIM, Ahmet Yıldırım, Mehmet Ali Eryılmaz

Popliteal ven tutulumu olmayan akut iliofemoral ven trombozunun ultrasonla hızlandırılmış kateter aracılı trombolitik tedavisi: erken ve orta dönem sonuçlar

Emre KUBAT, Celal Selçuk ÜNAL, Aydın KESKİN, Erdem ÇETİN

Tip 2 diyabet hastalarında anksiyete ve depresyon riski ve ilişkili faktörler

Seher SAYIN, Serhat SAYIN, Burak BURSALI, Hatice BİLEN İPEK

İnfertilite tedavisinin anksiyete ve depresyon düzeyleri üzerine etkisi

Mahmut YASSA, Erol ARSLAN, Duru Saygin GULBAHAR

Cilt kanserlerinde lenfosintigrafi ve cerrahi gama prob ile sentinel lenf nodu biyopsisinin minimal invaziv cerrahi yaklaşımındaki rolü

İsa Burak GÜNEY, Kadir Alper KÜÇÜKER

Üniversite öğrencilerinde uykusuzluk, yorgunluk ve ağrıda kullanılan tamamlayıcı ve alternatif yöntemler

Kevser Sevgi ÜNAL, Ebru GÖZÜYEŞİL, Edanur TAR

Erişkin hastalarda genel ve rejyonel anestezinin kemik belirteçleri ve kırık iyileşmesi üzerine uzun dönem etkileri

Ebru BİRİCİK, Feride KARACAER, Ersel GÜLEÇ, Murat ILGINEL, Selçuk MATYAR, Ömer Sunkar BİÇER, Dilek ÖZCENGİZ