Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültesi öğrencilerinin serbest okuma süreçlerinde okuma amaçları ve anlamı yapılandırma stratejileri

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
558
DOI :
Özet Türkçe :

Okuma süreci bilişsel ve duyuşsal amaçlarla stratejilerin yer aldığı, okuyucu niteliğine göre derinliği olan çok boyutlu bir özellik taşımaktadır. Bireylerin aldıkları eğitimin niteliği, yetiştikleri sosyo-kültürel çevre, hayatı algılama biçimleri gibi çok genel durumlarla bireysel özellikleri onların neyi, niçin ve nasıl okuduklarını etkiler. Bu araştırmada Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin serbest okuma sürecinin niçin ve nasıl sürdürüldüğünün araştırılması hedeflenmektedir. Bu sorular doğrultusunda kırk kişiden oluşan örneklemin okuma amaç ve stratejileri tespit edilmiştir. Nitel araştırma desenlerinden örnek olay deseninin kullanıldığı bu araştırmada veriler görüşme yöntemiyle toplanmış, içerik analiz yöntemiyle de analiz edilmiştir. Süreç sonunda elde edilen bulgulara göre öğrencilerin daha çok bilgilenme amaçlı okudukları, okuma amaçlarının okunan kitapların içeriğiyle paralellik arz ettiği görülmüştür. Ayrıca duyuşsal birtakım amaçlara yönelik okumalara yer verirken duyuşsal stratejileri çok daha fazla kullandıkları, üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik stratejileri yeterince kullanmadıkları sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Reading process has a multi-dimensional nature that involves cognitive and affective goals and strategies whose depth would vary according to the quality of reader. Choices of individuals on what to read and why to read are affected by the quality of education they have gone through, the socio-cultural environment they have been brought up, the way they perceive the life and personal characteristics. This study aims to examine the process of free reading that Turkish language student teachers do in Education Faculty of Erciyes University. The study focuses on the questions of how and why student teachers continue free reading. With that aim, the study has examined and identified reading aims and strategies of the sample that consist of forty student teachers. A case study model is used in the research. Data is collected through interviews and is analysed by content analysis method. According to the findings, student teachers usually do reading to be informed about the matter that the book is written for. They also do reading with affective goals and they use affective strategies when reading with affective goals. However, they do not adequately use strategies to develop their higher level thinking skills.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :