DUYGUSAL ZEKA VE AİLE İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu araştırmanın temel amacı, duygusal zeka ve aile işlevleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemi 274 anne babadan 152 kadın ve 122 erkek oluşmuştur. Çalışmada duygusal zeka düzeyini belirlemek için EQ-NED, aile fonksiyonlarını saptamak için ise Aile Değerlendirme Ölçeği ADÖ kullanılmıştır. Duygusal zeka ve aile işlevleri arasındaki ilişki Pearson Moment Korelasyon katsayısı tekniği kullanılarak incelenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde; ADÖ'nün duygusal tepki verebilme alt ölçeği ile EQ-NED'in toplam puan ve 3 alt boyutu arasında anlamlı ilişki bulunduğu görülmüştür. Duygusal zekanın yaş ve cinsiyet açısından farklılaşmadığı saptanmıştır

THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND FAMILY FUNCTIONS

The main purpose of this research is to investigate the relationship between family functions and emotional intelligence. Subjects were 274 parents 152 female, 122 male . EQ-NED was applied to sample group to determine their emotional intelligence and Family Assessment Device FAD/ADÖ was applied to determine family functions. The relationship between emotional intelligence and family functions was investigated by using Pearson Moment Correlation Coefficent Techniques. Generally, the results of the study revealed that there was a significant positive correlation between "affective responsiveness" subscale and EQNED score in total and 3 subscales. There was no significant difference between emotional intelligence and age and gender.

Kaynakça

Bulut, Işıl (1993). Ruh Sağlığının Aile İşlevlerine Etkisi. Ankara: Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Yayınları.

Bulut, Işıl (1990). Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) El Kitabı. Ankara: Özgüzeliş Matbaası.

Goleman, Daniel (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam.

Tezbaşaran, Ata (1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Psikologlar Derneği Yayınları.

Tezcan, Mahmut (1997) Türk Kişiliği ve Kültür-Kişilik İlişkileri. Ankara: T.C. Kültür bakanlığı Yayınları, 1997.