TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMI İLE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİ: ARDL SINIR TESTİ İLE ANALİZİ

Gelir dağılımı sorunu halen ülkelerin önemli bir sorunu olmaya devam etmektedir. Türkiye’nin dahil olmaya çalıştığı AB üyeleri ile kıyaslandığında gelir dağılımı daha ciddi bir sorun özelliği arz etmektedir. Türkiye bu sorunun etkilerini azaltmak için çeşitli ekonomi politikalara başvurduğu bilinmektedir. Ekonomide toplumsal adaleti sağlamak için yeniden dağıtım politikalarına başvurmak ilk akla gelen çözüm iken bunun ekonomik büyüme üzerinde neden olduğu olumsuz etkisi nedeni ile uygulama seçeneği sınırlı kalmaktadır. Ekonomik büyümeden fazla bir öndün vermeden bu amaç için en etkili seçeneklerden biri eğitimi bütün düzeylerde geliştirmektir. Bu bildiride özellikle gelir dağılımının yıllar içerisinde gösterdiği seyir ve bu seyirin oluşmasında etkili olan ekonomi politik analiz edilecek. Özellikle 1977-2014 döneminde ilköğretim, orta öğretim ve üniversite mezun sayısındaki artışın gelir dağılımı üzerindeki etkisini analiz etmek üzere ARDL sınır testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgu; bu iki değişken arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu ve bu iki değişken arasındaki ilişkinin katsayısını tahmin edilen sonucu, eğitim endeksinde meydana gelen bir artışın gini katsayısını düşürücü yani gelir dağılımını iyileştirici etkiler göstermekte olduğu şeklindedir. Türkiye’de eğitime yönelik yapılan yatırımların literatürde bulguları destekler şekilde gelir dağılımının düzelmesine önemli düzeyde katkı yaptığı ortaya konulmuştur. Son olarak, eğitimin ekonomide daha etkin hale gelmesi için bazı politika seçenekleri önerilmiştir. 

Relationship between Income Distribution and Human Capital in Turkey: ARDL Boundary Approach and Analysis

Income distribution continues to be a major problem of the countries. Turkey is one of the countries that are in the high Gini Coefficient if we compare it with the EU members. It is known that Turkey has applied various economic policies to solve this problem. In order to ensure social justice the application of redistribution policies is the first solution that comes in mind. However, its implementation option is limited due to its negative effect on economic growth. The most effective option to ensure social justice is to give importance to the education sector without compromising on the economic growth. In this study we will discuss, firstly, income distribution movements over the years and analyze its impact on the political economy. Especially in the time period of 1977-2014, the effects of an increase in the economic growth due to an increase in the number of primary, secondary and university graduates will be investigated by using the ARDL boundary test approach. The obtained finding of the long term relationship of these variables and the contribution of their relationship on the estimated result of an increase in the education index caused by a decrease in the Gini Coefficient that is shown in the form of improvement effects of income distribution. According to the findings in the literature the investments made for education in Turkey have made a significant contribution to the improvement of income distribution. Lastly, in order to increase the influence of education on economy some policy recommendations have been discussed in the study. 

Kaynakça

Aktan, Coşkun Can ve İstiklal Yaşar Vural, “Gelir Dağılımında Adalet(Siz)Lik Ve Gelir Eşit(Siz)Liği: Terminoloji, Temel Kavramlar Ve Ölçüm Yöntemleri”, Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Coşkun Can Aktan (ed.), Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002Aydın, M. (2012), “Türkiye’de Kişisel Gelir Dağılımının Sosyo-Ekonomik ve Demografik Belirleyicileri”, Çalışma ve Toplum, Sayı:1, s. 147-166Çakmak, E. ve Gümüş, S. (200..), “Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Ekonometrik Bir Analiz (1960-2002)”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 60(1), ss. 59-72Çiftlikli, Mehmet, Sosyal Barış Açısından Dünyada ve Türkiye'de Gelir Dağılımı, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Yayını, Bakü, 1995, s.161.Gujarati, D. N. (1999), Temel Ekonometri, Literatür Yayıncılık, İstanbul. http://www.worldbank.org/html/extdr/hnp/hddflash/hcnote/hrn003.html'den Human Resources Development and Operations Policy,"Poverty and Income Dıstrıbutıon ın Latın Amerıca", Number 3, March 29 1993, s.3.OECD, Human Capital Investment, CERI Publishing, Paris,1988, s.8.Pesaran, M. Hashem, Bahram Pesaran: Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis, Oxford University Press, 1997.Pesaran, M. Hashem, Yongcheol Shin, Richard J. Smith: “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, Vol.: 16, No.: 3, 2001, pp. 289-326.Simon Kuznets, "Economic Growth and Income Inequalty", American Economic Review, March 1955, s. 1-28.SNOWER, Dennis J. (1998), “Monetary Policy and the Well-Being of the Poor” in Income Inequality Issues and Policy Options, A symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, August 27-29.Sold, Frederick (2009), “Standardizing the World Income Inequality Database”,Social Science Quarterly, 90 (2), s. 231-242.TUİK, İstatistik Göstergeler 1923-2011, TUİK yayın no: 3890, Ankara. TÜİK (2017), Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/Ünal, L. I. (TB), “Eğitim ile Gelir İlişkisi”, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/503/6039.pdfWeede, Erich, (1997), “Income inequality, Democracy and Growth Reconsidered”, European Journal of Political Economy, vol. 13, ss. 751-764Woodhall, M. “Earnings and Education”, Ed. G. Psacharopoulos, Economics of Education: Research and Studies, Oxford: Pergamon Press, pp. 209-217.Yumuşak, İ.G. ve Bilen, M. (2000), “Gelir Dağılımı - Beşeri Sermaye İlişkisi veTürkiye Üzerine Bir Değerlendirme” K. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, 2000. ss. 77-96