Postsekülerliğin Gelişi: 21. Yüzyılda Sekülerliğin Sosyolojisini Yapmak

Bu çalışmada, sekülerlik ve sonrası incelenmektedir. Tarihin akışı içinde geleneksel anlayışın monist yaklaşımının yerini modern anlayışın dualist yapısı almış, sekülerlik de eski inançların yerine dünyevi kutsalları oturtarak dindışı bir din icat etmiş, iki anlayışın çatışması ise çoğulcu, postmodern ve postseküler bir toplumu getirmiştir. Çalışmada sekülerlik ile postsekülerliğin toplumsal göstergeleri sunulmakta, sekülerlik ile modernizm, postsekülerlik ile postmodernizm arasındaki paralellik ortaya konmaktadır. Sekülerliğin büyük kopuş, postsekülerliğin ise büyük karmaşa olarak nitelendiği çalışmada, bu kavramlar örneklerle açıklanmaktadır. Sekülerlik, dini olanın karşısına bir antitez gibi çıkmış, kendi kutsallarını ilan etmiş, büyük yerinden etme sonrası yeni fakat dünyevi bir din inşasına girişmiştir. Postsekülerlik ise, modernizmin yaşattığı seküler gerilimin ardından gelmesi zorunlu yeni bir evre olarak ortaya çıkmış, büyük yerinden etmeyi tamir etme çabasına girişmiştir. Bu bir çaba olmaktan ileri gidememiş ve belirsizliklerin hakim olduğu bir karmaşa halini almıştır. Çalışmada bu büyük karmaşa anlatılmaktadır.

Coming of Post-secularism: Sociology of Secularism in 21th Century

In this study, secularity and post-secularity is analyzed. Within history, dualist structure of modern thought has substituted for traditional thought’s monist structure; secularism has invented a non- religious religion by substituting mundane holiness for ex beliefs and clash of those two understandings has brought a pluralist, postmodern and post secular society. In this study, social indications of secularity and post-secularity and the parallel structure of secularity with modernism and post-secularity with postmodernism has been revealed. Secularity is defined as the great disembedding and post-secularity is defined as the great chaos in this study and they are explained with examples. Secularity challenged the religious and the religion as an antithesis and declared its own sanctus and began to build a new mundane and earthly religion after the great disembedding. Post-secularity or post-secularism came as a new era after secularism’s great challenge and tried to repair that disembedding. This has only been a struggle and has to be a chaos with ambiguity. In this study, that big chaos is analyzed.

Kaynakça

ALTINTAŞ, R. (2005) Din ve Sekülerleşme, Pınar Yayınları, İstanbul.

BAUMAN, Z. (1998) Postmodern Etik, Çev. Alev Türker, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

BAUMAN, Z. (2000) Postmodernizm ve Hoşnutsuzlukları, Çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

BAUMAN, Z. (2001) Parçalanmış Hayat, Çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. BAUMAN, Z. (2005) Bireyselleşmiş Toplum, Çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. BERGER, P. (1999) Desecularization of the World, Wm. B. Eerdmans Publishing Company, USA.

BELLAH, R. N. (1991) Beyond Belief, University of California Press, USA.

CALHOUN, C., JUERGENSMEYER, M. ve Van Antweerpen, J. (2011) “Introduction”, Rethinking Secularism içinde, Oxford University Press, USA.

CASANOVA, J. (2011) “The Secular, Secularizations, Secularisms”, Rethinking Secularism içinde, Oxford University Press, USA.

CHADWICK, O. (2004) 19. Yüzyıl Avrupalı Aklın Sekülerleşmesi, Çev. Murat T. Aslan, Birey Yayıncılık, İstanbul.

GIDDENS, A. (1998) Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. RITZER, G. (2000) Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, Çev. Şen Süer Kaya, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

SENNET, R. (2010) Kamusal İnsanın Çöküşü, Çev. Serpil Durak ve Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

SHEEHAN, J. (2010) “When was Disenchantmen”, Varieties of Secularism in a Secular Age içinde, Harvard University Press, USA.

TABUROĞLU, Ö. (2008) Dünyevi ve Kutsal, Metis Yayınları, İstanbul.

TAYLOR, C. (2011) “Western Secularity”, Rethinking Secularism içinde, Oxford University Press, USA.

TAYLOR, C. (2007) A Secular Age, The Belknap Press of Harvard University Press, USA.

TAYLOR, C. (2006) Modern Toplumsal Tahayyüller, Çev. Hamide Koyukan, Metis Yayınları, İstanbul.

TEKİN, M. (2011) Kutsal Sekülarizm, Açılım Kitap, İstanbul.

WARNER, M., VAN ANTWERPEN, J. and CALHOUN, C. (2010) “Introduction”, Varieties of Secularism in a Secular Age içinde, Harvard University Press, USA.