Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dil bilgisi öğretiminde metin seçimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
903
DOI :
Özet Türkçe :

İlköğretim 7. sınıf Türkçe dersi dil bilgisi konularının öğretimine yönelik olarak seçilen Türk edebiyatına ait metinleri ve araştırmacının aynı konuların öğretimi için geliştirdiği metinleri kullanan öğrenciler ile ders kitabında yer alan metinleri kullanan öğrencilerin akademik başarıları arasındaki farkı belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma, "kontrol gruplu ön test ve son test modele" dayalı deneysel bir çalışmadır. Araştırma, 2006–2007 öğretim yılında Konya Karahüyük Ahmet Haşhaş İlköğretim okulunda öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri (107 öğrenci) üzerinde yapılmıştır. Araştırma sürecinde, belirlenen dil bilgisi konularının işlenişinde kontrol grubunda ders kitabında yer alan metinlerle, deney 1 grubunda araştırmacı tarafından belirlenen metinlerle, deney 2 grubunda ise araştırmacı tarafından geliştirilen metinlerle öğretim gerçekleştirilmiştir. Deneysel işlem sonrasında deney ve kontrol gruplarının başarı testi ön test-son test puanları arasındaki farkın anlamlılığını ortaya koymak amacıyla ilişkisiz gruplar için "t testi" kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda deney grupları ve kontrol grubu arasında başarı testinin 8 alt boyutunun 5'inde ve alt boyutların tamamının toplam puanlarında, ön test-son test ortalama puanları arasında 0.01 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. 3 alt boyuttaki ön test-son test ortalama puanları arasındaki fark ise istatistiksel olarak bir anlamlılık ifade etmemektedir. Bulgular, araştırmada denenen, bünyesinde ders kitabındaki metinlerden daha fazla dil bilgisi konularına yönelik örnekler içeren metinlerle işlenen dil bilgisi konularının ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarını arttırmada etkili olduğunu ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

The aim of the study is to teach grammar subjects of the 7th class Primary Education Turkish Lessons. In this study: it is aimed at determining the discrepancies between academic succeses of the students who use the textes which take place in the school books and the students who use the textes which the researchers have improved so as to teach the same subjects and the textes pertaining to Turkish Literature. This is a kind of experimantal study which pertains to pretest with control group and post test model.. This research has been performed on the 7th class students (107 student) who take courses at Karahüyük Haşhaş Elemantary School between 2006 and 2007. T test has been used in order to carry out the significance of the discrepancies between test and control groups pre-test posttest avarage scores for unrelated groups. After the performed analysies, some important discrepancies have been revealed between average scores at 0.001 level of pre-test and post-test and 8 below in 5 dimensions of the success test between experimental groups and control groups. However, the discrepancy between average scores pre-test and post-test is not significance as statistical at 3 below dimensions. The findings have revealed that the grammar topics ,which are studied with much more textes containing of many illustrations than the textes ,which are according to grammar topics , are more effective in order to step up the academic succeses of the 7th class students.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :