Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretim elemanları iş tatmin düzeylerinin demografik özelliklere göre değişmesi: türkiye’de kamu ve vakıf üniversitelerinde karşılaştırmalı bir araştırma

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
885
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de faaliyette bulunan kamu ve vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanları iş tatmin düzeylerinin demografik özelliklerine bağlı olarak değişip değişmediğini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Araştırmaya konu olan üniversitelerdeki öğretim elamanlarının iş tatmin düzeyleri başlıca beş boyut altında ele alınmaktadır. Bu boyutlar; yönetsel davranışlar, yönetsel ortam, akademik ortam, çalışma ortamı ve işin niteliği boyutlarıdır. Çalışma, 2010 yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 70 adet kamu ve vakıf üniversitesinden toplam 350 öğretim elamanından anket formuyla elde edilen veriler kullanılmıştır. Elde edilen veriler frekans dağılımı, bağımsız iki grup t-testi ve ANOVA “varyans” analiz teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda; genel anlamda vakıf üniversitelerinde görev yapan öğretim elamanlarının iş tatmini düzeyleri ve iş tatmini boyutlarının düzeyleri kamudaki öğretim elamanlarına göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to reveal the level of job satisfaction of faculty members whether changed or not depending on the demographic characteristics operating in public and foundation universities in Turkey. Job satisfaction levels of the teaching-academic staff that are addressed under the five dimensions in this study. These dimensions are managerial attitudes, managerial environment, academic environment, working environment and the nature of the job. The study was carried out during 2010. The data usued in this study obtained from70 public and foundation universities from a total number of 350 academic staff by means of questionnaires. The data obtained was analyzed by using of the frequency distribution, two independent groups t-test and ANOVA, "variance" analysis techniques. In this study the general results emerged; general job satisfaction levels and dimensions levels of job satisfaction of the academic staff who worked in foundation universities is higher than the academic staff who worked in public universities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :