Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anne ve öğretmen görüşlerine göre çocukların sosyal uyum ve becerilerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
842
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada, anne ve öğretmen görüşlerine göre okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların sosyal uyum ve becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Afyonkarahisar İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilköğretim okullarının bünyesinde bulunan anasınıflarına devam eden normal gelişim gösteren 5-6 yaş çocukları oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubuna, ilköğretim okulları arasından tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen dört ilköğretim okulu bünyesinde bulunan anasınıflarından toplam 110 çocuk dahil edilmiştir. Araştırmada, "Genel Bilgi Formu" ve Işık (2007) tarafından geliştirilen "Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği" kullanılmıştır. Deneklerin ölçekten aldıkları puanlar normal dağılım sergilemediği için iki gruplu karşılaştırmalar non-parametrik ölçümlerden Mann Whitney U-Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, anne görüşlerine göre okul öncesi eğitime devam süresi ile çocukların sosyal uyum ve uyumsuzluk puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, öğretmen görüşlerine göre ise iki yıl ve daha fazla süredir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocuklar lehine sosyal uyum puanları (U(A-Ö)= 1110,5, p<.05) açısından anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Ayrıca anne ve öğretmen görüşleri arasında, sosyal uyumsuzluk açısından anlamlı bir fark olduğu (p<.05) saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The study aimed to identify the social adaptation and abilities of children attending to a preschool institution according to the views of their mothers and teachers. The population of the study was comprised of 5-6 year old children who were showing normal developmental characteristics and attending to preschool classes of elementary schools which were located in Afyonkarahisar and thereby affiliated to the Ministry of National Education. The sample for the study consisted of a total number of 110 children from those preschool classes of randomly selected four elementary schools amongst all the schools aforementioned. To gather data, "General Information Form" and "Social Adaptation and Ability Scale" which was developed by Işık (2007) were used. Since the scores did not show normal distribution, Mann Whitney U-Test was used in order to analyze the two group comparisons. The findings revealed that there was no significant difference between the duration of preschool education and the children's social adaptation or dissonance scores according to their mothers' views whereas according to the teachers' views it was found out that there was a significant difference in social adaptation scores (U(A-Ö)= 1110,5, p<.05) in favor of children attending to preschool institution for two or more than two years. Besides, a significant difference existed between the views of the mothers and the teachers in terms of social dissonance scores (p<.05).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :