Yetiştirme Yurdunda Kalan Çocukların Eğitim Problemleri - Değerler Eğitimi ile İlişkili Bir Değerlendirme

Bu makale yetiştirme yurdunda kalan çocukların eğitim problemlerini konu edinmektedir. Araştırmanın temel amacı yetiştirme yurtlarında kalan öğrencilerin eğitim alanında yaşadıkları problemlerin nedenlerini bulmak ve elde edilecek bulgular ışığında eğitim problemlerine yönelik çözüm önerilerinde bulunmaktır. Araştırma, Artvin Erkek ve Sabancı Kız Yetiştirme Yurdundaki öğrenciler, idareciler, sosyal hizmet uzmanları, psikolog ve öğretmenlerle yapılan anket ve mülakat verilerine dayanmaktadır. Devletin ve toplumun büyük hassasiyet gösterdiği bu kurumların temel hedeflerinden biri, hiç şüphesiz bu kurumlarda kalan çocukların iyi bir eğitim alarak topluma faydalı birer birey olarak yetişmeleridir. Ancak yetiştirme yurtlarında kalan çocukların eğitim hayatlarına yönelik başarı oranı bu beklentiyi karşılayabilecek durumda değildir. Araştırma başta personel yetersizliği olmak üzere, korunmaya muhtaç çocukların işe yerleştirilmelerini sağlayan 3413 sayılı Kanun’un olumsuz etkileri ve en önemlisi de değerler eğitimi noktasında yeterli bir eğitim ve öğretimin verilemediğinin altını çizmektedir

Education Problems of Orphans - An Evaluation into Values Education

This article focuses on educational problems of children in orphanages. The study aims to find the causes of their problems in the area of education and in the light of these findings to offer solutions regarding the educational problems of these children. The data of the study were collected through questionnaires and interviews carried out with students, administrators, social workers, psychologists and teachers in Artvin Boys' Orphanage and Sabancı Girls' Orphanage. One of the main objectives of these institutions which have attracted great sensitivity from the state and society is raising individuals that are well-educated and beneficial to the society. However, the rate of educational success of the children in orphanages is not able to meet these expectations. This study underlines the lack of staff, the negative effects of Law No. 3413 that enables children in need of protection to get a job, and most importantly the inadequacy of education and training in values education

Kaynakça

Atli, A. (2008). Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtlarında Çalışan Personelin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Aytekin, H. (2006). 1914-1924 Yılları Arasında Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Eğitimleri, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.

Balcı, T. (1999). Yetiştirme Yurdu ile Ailesi Yanında Kalan Öğrencilerin Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerinin Okul Başarılarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Benli, T. (1998). Yetiştirme Yurdu Öğrencilerinin Akademik Başarısızlık Nedenlerine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Choice, P. ve diğerleri (2001). “Education for Foster Children: Removing Barriers to Acdemic Success”, Education for Foster Children. 24.01.2014 tarihinde http://cssr.berkeley.edu/pdfs/educf27.pdf sitesinden alınmıştır.

Christian, S. (2003). “Educating Children in Foster Care”. National Conference of State Legislatures, 24.01.2014 tarihinde http://www.ncsl.org/Portals/1/documents/cyf/cpieducate.pdf, sitesinden alınmıştır.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 01.02.2012 tarihinde http://www.cocukhizmetleri.gov.tr/upload/Node/10542/files/2011_Aralik_Ist atistikleri.pdf, sitesinden alınmıştır.

Demirtaş, S. (2009). Çocuk Yuvasında Kalan Korunmaya Muhtaç Çocukların Değer Eğitimde Yaratıcı Dramanın Etkililiği, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Doğan, İ. (2004). Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar. Ankara.

Gözler, M. F. (2007). Yetiştirme Yurdunda Kalan Çocuklarda Firar ve Nedenleri, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Karabekir, H. M. (2010). Yetiştirme Yurtları Örneğinde Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Hizmet Değerlerini Mesleki Uygulamalarına Aktarışı, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara.

Kaya, S. (2003). Yetiştirme Yurdundaki Gençlerin Boş Zaman Değerlendirme Eğilimi ve Etkinliklerinin Sosyalleşmeye Etkisi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Öcal, A. & Kemerkaya, G. (2011). Yetiştirme Yurdunda Kalmış Yetişkinlerin Devlet ve Vatandaşlık Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 63-82.

Salim, M. (2011). Geçmişten Günümüze Türkiye’de Çocuk Koruma Politikaları ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Şengül, N. (2001). Aileleriyle Birlikte Yaşayan Ergenlerle Yetiştirme Yurtlarında Kalan Ergenlerin Değer Tercihlerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Tezcan, M. (1979). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 12(1).

Vera Institute of Justice (2004). “Foster children and education: How you can create a positive educational experience for the foster child.” 14.10.2013 tarihinde http://www.vera.org/sites/default/files/resources/downloads/Foster_children. pdf, sitesinden alınmıştır.

Yıldız, H. (2001). Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanların İş Hayatında Karşılaştıkları Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

51423 13349

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

SOMUT VE SANAL MANİPÜLATİF DESTEKLİ GEOMETRİ ÖĞRETİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİK YAPILARI İNŞA ETME VE ÇİZMEDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

Hakan YAMAN, Tarık ŞAHİN

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI

Çemal BIYIKLI, Makbule BAŞBAY, Alper BAŞBAY

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI UYGULAMAYA YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI

İlker KÖSTERELİOĞLU, Raşit ÖZEN

YARATICILIĞA TEŞVİK EDİCİ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI İNDEKSİ’NİN (YÖDİndeksi) TÜRKÇEYE UYARLANMASI

İbrahim AKAR

ÖZEL ETÜT EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRETMENLERİNİN SORUMLULUKLARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Nihan COŞKUN, Kerim GÜNDOĞDU

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ SORULARIN ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYE UYGUNLUĞU

Mehmet KAAN DEMİR, Tugay TUTKUN, Çavuş ŞAHİN, Salih Z. GENÇ

İçindekiler

Mehmet BAHAR, Sevilay KİLMEN, Dil EDİTÖRLERİ, Melih Derya GÜRER, Uğur ALPAGUT, Murat ALTUN, Tayyip DUMAN, Soner DURMUŞ, Nesrin KALYONCU, Metin ORBAY, Murat ÖZBAY, Mehmet TAŞPINAR, Türkan ARGON, Zeki ARSAL, Cemal AVCI, Mukadder Boydak ÖZAN, Yasemin AYDOĞAN, Sefa BULUT, Mehmet CANBULAT, Eyüp COŞKUN, N

ÖĞRENCİ YETENEĞİNİN KESTİRİMİNDE BİLİŞSEL TANI MODELLERİ VE UYGULAMALARI

T. Oğuz BAŞOKÇU

İlköğretim Müzik Dersine Yönelik Veli ve Öğrenci Görüşleri

Abdurrahman ŞAHİN, Mehtap TORAMAN

Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde Teknolojiye İlişkin Yeni Eğilimler

Metin ÖZTÜRK