Bolu İlindeki Öğretmenlerin Ölçme Ve Değerlendirme Genel Yeterlilik Algılarının İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme alanında yeterlilik düzeylerini amaca uygun olacak bir şekilde seçilmiş ölçme aracı ile saptayarak, ölçekte bulunan 3 alt boyut ve ölçeğin bütününün belirlenmiş bağımsız değişkenlerle aralarında anlamlı bir farklılık olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla araştırmanın örneklemini Bolu ilinde görev yapan öğretmenler arasından basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiş 178 öğretmen oluşturmaktadır. Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Ölçekte bulunan Temel Kavramlar ve Ölçme Teknikleri boyutunda öğretmenlerin büyük çoğunluğu kendilerini yeterli görürken; İstatistiksel Çözümleme ve Raporlaştırma boyutunda öğretmenler kendilerini yetersiz hissetmektedirler. Ayrıca öğretmenlerin kıdem yılına, lisansta ölçme ve değerlendirme dersi almalarına göre yeterlilik algısı incelendiğinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Verileri analiz etmek ve anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek için betimsel istatistik, Mann Whitney U, Kruscal Wallis, bağımsız örneklemler-t testi kullanılmıştır

The Analysis Of The Competency Perception On Measurement And Evaluation Of The Teachers’ In Bolu

The aim of this research is to determine the teachers' levels of competency in the field of measurement and evaluation with the measuring tool which was appropriately selected for the purpose and to determine whether there is a difference between the scale of a collection of 3 sub dimension, scale and independent variables. For this aim, the sample of this research constitudes 178 teachers who were selected among the teachers working in Bolu by simple permit random sampling method. In this research Survey method is used. While most of the teachers see themselves competent in the matter of the basic concepts and measurement techniques, they feel themselves inefficient in the matter of Statistical analysis and reporting. Also, significant differences were found in the scales of those who has taken measurement and evaluation courses through undergraduate education. To analyse the data and to determine the significant difference; descriptive statistics, Mann Whitney U, Kruscal Wallis, test of independent samples were used

Kaynakça

Cizek, G. J., Fitzgerald, S. M. ve Rachor, R. E. (1996). Teachers’ assessment practices: Preparation, isolation, and the kitchen sink. Educational Assessment, 3(2), 159-179.

Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: ilk ve ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2): 99-114.

Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education (6. Baskı). New York: McGraw- Hill İnternational Edition.

Gelbal, S. Ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Ankara. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33: 135-145.

Karaca, E. (2003). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme yeterlilik algılarına ilişkin algıları Yayınlanmış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Karasar, N. (1984). Bilimsel araştırma yöntemi (3. Baskı). Ankara: Hacettepe Taş Kitapçılık.

Kilmen, S. ve Çıkrıkçı Demirtaşlı, N. (2009). The perceptions of primary school teachers about their application levels of measurement and evaluation principles. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 42( 2): 27- 54.

Nartgün, Z. (2008). Öğretmen adayları için “ölçme ve değerlendirme genel yeterlik algısı ölçeği” geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2): 85-94.

Nitko, A. J. (1996). Educational assessment of students (2. Baskı). New Jersey: A Simon & Schuster Company.

Oğuzkan, A. F. (1991). Öğretmen eğitimi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.

Pektaş, S. (2010). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme yeterlik algılarının incelenmesi Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Yavuz, G. (2011). Öğretmen adaylarının öğrenme öğretme süreci ve ölçme değerlendirme alanındaki yeterliklerine ilişkin görüşleri. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Varış, F. (1988). Program geliştirme teori ve teknikleri (4. Baskı). Ankara: A. Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.