ORTAOKUL 7. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmanın amacı, ortaokul 7. sınıflarda okutulan İngilizce öğretim programını değerlendirmektir. Çalışmada Tyler’ın Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli kullanılmıştır. Çalışma 2 sınıfta toplam 47 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak gözlem ve başarı testi (ön test-son test olarak) kullanılmıştır. Verilerin analizinde ilişkili örneklemler için t testi ve gözlem verileri için ise betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; okuma, kelime ve dil bilgisi alanlarına ilişkin hedef davranışların çoğuna ulaşıldığı, fakat dinleme ve yazma becerilerine ilişkin hedef davranışlara ulaşılmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, gözlem verilerine göre programın sınıf ortamında tam olarak uygulanmadığı sonucuna varılmıştır

An Evaluation of the Secondary School 7th Grade English Curriculum

The purpose of this study is to evaluate secondary school English curriculum for seventh grade. In this study, Tyler’s Objective Oriented Evaluation model was used. The study was carried out on a total of 47 students in two classes. As for data collection, observation and achievement test (as pre-test – post-test) were used. In the analysis of quantitative data paired-samples t test was used and descriptive analysis was used for analyzing the observation data. As for results it was found that most of the target objectives concerning reading, vocabulary and grammar were reached, but the target objectives concerning listening and writing weren’t reached. In addition, based on observation data, it was concluded that the curriculum wasn’t carried out fully in the classes

Kaynakça

Balcı, A. (2011). Soysal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler (9. baskı). Ankara: Pegem A Yayıcılık.

Demirel, Ö. (2012). Eğitimde program geliştirme kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Ertürk, S. (2013). Eğitimde “program” geliştirme (6.baskı). Ankara: Edge Akademi Yayınları.

Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R. (2004). Program evaluation: alternative approaches and practical guidelines. Boston: Pearson Education INC.

Gültekin, M. (Ed.). (2003). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Lewy, A. (1977). Handbook of curriculum evaluation. Newyork: Longman Inc.

MEB (2006). İlköğretim İngilizce Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Ornstein, C. A., & Hunkins, P.F. (2004). Curriculum: foundations, principles and ıssues (4.baskı). USA: Pearson Education, Inc.

Özçelik, D. A. (2010). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Özçelik, D. A. (2013). Okullarda ölçme ve değerlendirme öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Özdemir, S. M. (2009). Eğitimde Program Değerlendirme Ve Türkiye’de Eğitim Programlarını Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 126-149.

Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (23. baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.

Taba, H. (1962). Curriculum development: theory and practice. New York, NY: Harcourt, Brace & World.

Tyler, R. W. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. The University of Chiago Press.

Varış, F. (1978). Eğitimde program geliştirme: teori ve teknikler (3.baskı). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Yurdakul, B. (2004). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenenlerin Problem Çözme Becerilerine, Bilişötesi Farkındalık ve Derse Yönelik Tutum düzeylerine Etkisi ile Öğrenme Sürecine Katkıları. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Yüksel, İ., & Sağlam. M. (2012). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

50055 13099

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İçindekiler

Mehmet BAHAR, Sevilay KİLMEN, Dil EDİTÖRLERİ, Melih Derya GÜRER, Uğur ALPAGUT, Murat ALTUN, Tayyip DUMAN, Soner DURMUŞ, Nesrin KALYONCU, Metin ORBAY, Murat ÖZBAY, Mehmet TAŞPINAR, Türkan ARGON, Zeki ARSAL, Cemal AVCI, Mukadder Boydak ÖZAN, Yasemin AYDOĞAN, Sefa BULUT, Mehmet CANBULAT, Eyüp COŞKUN, N

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Cengiz DÖNMEZ, Salih USLU

Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Kullanma Öz-Yeterlik Düzeyleri

İşıl AKTAĞ

Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Dersi Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Görüşleri ve Çözüm Önerileri

Derya KAHRAMAN

ÖZEL ETÜT EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRETMENLERİNİN SORUMLULUKLARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Nihan COŞKUN, Kerim GÜNDOĞDU

SÜREÇ TEMELLİ YARATICI YAZMA UYGULAMALARININ YAZILI ANLATIMA VE YAZMAYA İLİŞKİN TUTUMA ETKİSİ

Özge ERDOĞAN, Banu YANGIN

ÖĞRENCİ YETENEĞİNİN KESTİRİMİNDE BİLİŞSEL TANI MODELLERİ VE UYGULAMALARI

T. Oğuz BAŞOKÇU

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI UYGULAMAYA YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI

İlker KÖSTERELİOĞLU, Raşit ÖZEN

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI

Çemal BIYIKLI, Makbule BAŞBAY, Alper BAŞBAY

SOMUT VE SANAL MANİPÜLATİF DESTEKLİ GEOMETRİ ÖĞRETİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİK YAPILARI İNŞA ETME VE ÇİZMEDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

Hakan YAMAN, Tarık ŞAHİN