CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ

Bu çalışmada cebir öğretiminde yazma etkinlikleri kullanmanın öğrencilerin başarılarına olan etkisi araştırılmıştır. Araştırma 2013-2014 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde yer alan bir okulda 24’ü deney, 22’si kontrol grubunda olan yedinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma “Tam sayılar, cebir ve geometri” ünitesinin cebir öğrenme alanındaki konuların işlendiği üç haftalık öğretim sürecinde yürütülmüştür. Çalışmanın nicel bölümünde ön-test, son-test kontrol gruplu desen, nitel bölümünde ise görüşme tekniği kullanılmıştır. Deney grubundaki öğrencilere cebir öğretiminde yazma etkinlikleri kullanılmış, kontrol grubuna ise herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Öğrencilerin yazma etkinliklerine araştırmacı tarafından incelenerek dönüt verilmiştir. Öğrencilerin başarısını ölçmek için geçerliliği ve güvenirliği sınanmış cebir testi kullanılmıştır ve veriler SPSS ile analiz edilmiştir. Sonuçlar deney grubunda bulunan öğrencilerin cebir başarı ortalamalarının kontrol grubundaki öğrencilere göre daha yüksek olduğunu, kovaryans (ANCOVA) analizi sonuçları da bu farkın anlamlı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunun yanında yapılan görüşmelerde yazma etkinliklerinin öğrencilerin hatırlamalarına yardımcı olduğu ve dersi daha iyi anladıklarını ortaya çıkaran bulgulara ulaşılmıştır

The Impact Of Using Writing Activities In Teaching Algebra On Secondary School Seventh Grade Students’ Achievements

In this study it is aimed to investigate the effects of using writing activities on students' success in algebra teaching. This research has been completed 2013-2014 academic year with 7th grade students of a school in Ankara; 24 of them were in experiment group and 22 of them were in control group. This study was conducted in three weeks throughout the teaching of algebra units as "whole numbers, algebra and geometry". The quantitative of the study was designed as pretest-posttest control group study. In the qualitative part of the study, interview was used as data collection tools. In the experimental group, writing activities used in the teaching of algebra but to the control group no intervention was made. Writing activities were examined by the researcher and then feedbacks were given to students. In order to assess students’ achievement, a test, of which reliability and validity were checked, was used and quantitative data were analyzed by SPSS. Results showed that mean score of students in experimental group was higher than students in control group and analysis of covariance (ANCOVA) results revealed that the difference was significant. In addition, interviews indicated that writing activities helped students to remember and understand better

Kaynakça

Akkaya, R. ve Durmuş, S. (2006). İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanındaki kavram yanılgıları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 1-12.

Akgün, L. (2007). Değişken kavramına ilişkin yeterlilikler ve değişken kavramının öğretimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Atasoy E., Çakıroğlu Ü., ve Akkan Y. (2009, Ekim). Yazma Uygulamaları İle Destekli Matematik Derslerinin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi, 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trabzon, K.T.Ü. Fatih Eğitim Fakültesi.

Atasoy, E. ve Atasoy, Ş. (2006). Farklı yazma etkinliklerinin 6. Sınıf öğrencilerinin düşünceleri ve davranışları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 1-18.

Atasoy, E. (2005). Matematik Öğretiminde yazmanın kullanılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Baki, A. ve Kartal, T. (2004). Kavramsal ve işlemsel bilgi bağlamında lise öğrencilerinin cebir bilgilerinin karakterizasyonu, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 27-46

Baş, S., Erbaş, A. K. ve Çetinkaya, B. (2011). Öğretmenlerin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme yapılarıyla ilgili Bilgileri, Eğitim ve Bilim, 36 (159), 41-55.

Borasi, R., ve Rose, B., J., (1989). Journal Writing and Mathematics Instruction, Educational Studies in Mathematics, 20(4), 347-365

Burns, M. (2004). Writing in Math, Educational Leadership, 62 (2), 30-33.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., K., Akgün, Ö. , E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. (13. Baskı), Ankara: Pegema Akademi.

Can, A. (2013). SPSS ile Bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Creswell, J, W ve Plano, Clark, V., L. (2011). Designing and conducting mixed methods research, Thousand Oaks, CA: Sage

Çağdaşer, B. T. (2008). Cebir öğrenme alanının yapılandırmacı yaklaşımla öğretiminin 6. Sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeyleri üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Çontay, E.G. (2012). Geometrik cisimlerin yüzey alanları ve hacimleri konusunda yazma etkinliklerinin 8. Sınıf öğrencilerinin başarılarına ve geometriye yönelik öz yeterliklerine etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Dede, Y. (2005). Değişken kavramı üzerine, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 139-148.

Dede, Y. ve Peker, M. (2007). Öğrencilerin cebire yönelik hata ve yanlış Anlamaları: Matematik öğretmen adaylarının bunları tahmin becerileri ve çözüm önerileri, İlköğretim Online, 6(1), 35-49.

Demircioğlu, H., Argün, Z., Bulut, S. (2010). Yazma tekniğinin kullanımına ilişkin ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının görüşleri, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34(2), 40-46.

Durmuş, S. (Ed.). (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Frenkel, J., J. (2004). Writing use and Its effectiveness on Hıgh School Students’ Mathematics Performance, Master of Thesis, University of Wisconsin- Oshkosh

Hasanoğlu Tektaş, A. (2004). Effects of math learning journals on mathematics achievement, attitudes toward mathematics and mathematics anxiety. Unpublished Master’s Dissertation, Boğaziçi University, İstanbul.

Hiçcan, B. (2008). 5E Öğrenme döngüsü modeline dayalı öğretim etkinliklerinin ilköğretim 7.Sınıf öğrencilerinin matematik dersi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler konusundaki akademik başarılarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Horzum, M. B. ve Alper, A. (2006). Fen Bilgisi dersinde olaya dayalı öğrenme yöntemi, bilişsel stil ve cinsiyetin öğrenci başarısına Etkisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(2), 151-175.

Ishii, D. K. (2003). First time teacher- researchers use writing in middle school mathematics ınstruction. The Mathematics Educator, 13(2), 38-46.

Johnson, R. ve Onwuegbuzie, A. (2004). Mixed Method research: A research paradigm whose time has come, Educational Researcher, 33(7), 14-26.

Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi, (25. Basım), Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kasa, B. (2009). Yazma etkinliklerinin ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin matematik başarıları ve tutumlarına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Kaş, S. (2010). Sekizinci sınıflarda çalışma yaprakları ile öğretimin cebirsel düşünme ve problem çözme becerisine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

MEB. (2008). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı, Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.

MEB. (2010). İlköğretim 8. Sınıf Matematik öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB. (2013). Ortaokul Matematik dersi (5. 6. 7. ve 8. sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.

Öner, A., T. (2009). İlköğretim7. Sınıf cebir öğretiminde teknoloji destekli öğretimin öğrencilerin erişi düzeyine, tutumlarına ve kalıcılığa etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Özarslan, P. (2010), İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin cebirsel sözel problemleri denklem kurma yoluyla çözme becerilerinin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Palabıyık, U. (2010). Örüntü temelli cebir öğretiminin öğrencilerin cebirsel düşünme becerileri ve matematiğe karşı tutumlarına etkisi. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Roskin, J. (2010). Writing and student Achievement and Engagement in Mathematics Classroom, Master of Thesis, Caldwell College, New Jersey

Seto, B. & Meel, D., E. (2006). Writing in Mathematics: Making it work?, Primus (Problems, Resources and Issues in Mathematics Undergraduate Studies), 16(3), 204-232.

Şandır, H., Ubuz, B., ve Argün, Z. (2007). 9. Sınıf öğrencilerinin aritmetik işlemler, denklem ve eşitsizlik çözümlerindeki hataları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 274-281.

Takır, A. (2011). The effect of an instruction designed by cognitive load theory principles on 7th grade students’ achievement in algebra topics and cognitive load, Unpublished Doctoral Dissertation, Middle East Technical University, Ankara.

Uğurel, I., Tekin, Ç. ve Moralı, S. (2009). Matematik eğitimi literatüründen “Yazma Aktiviteleri” üzerine genel bir bakış, E-Journal of New World Sciences Academy, 4(2), 494-507.

Uğuel, I., Tekin, Ç. , Yavuz, S. ve Keçeli, S. (2009). Matematiğe yönelik tutumun belirlenmesinde alternatif bir araç: Teşvik edici yazma Aktivitesi (TEYA), Üniversite ve Toplum, (1), 02.12. 2013 tarihinde http://www.universite- toplum.org/text.php3?id=388 adresinden alınmıştır.

Yenilmez, K. ve Avcu, T. (2009). Altıncı sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanındaki başarı düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 37- 45.

Yenilmez, K. ve Teke, M. (2008). Yenilenen Matematik programının öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerine etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (15), 229-246.

55994 14807

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler