Çocuğa Yönelik Anne-Baba İlgisi Ölçeğinin Geliştirme Çalışması

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-6 yaşındaki çocukların annebabalarının çocuklarına yönelik ilgi düzeylerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçek anne ve babalara iki ayrı form şeklinde düzenlenmiştir. Düzenlenen formları ile ölçek 2011-2012 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında 4- 6 yaş grubunda öğrenim gören çocukların anne (n=462) ve babalarına (n=429) uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizinde ölçeğin anne ilgi formunun 34 madde ve 4 faktör, baba ilgi formunun ise 40 madde ve 3 faktörden oluştuğu görülmüştür. Cronbach Alpha katsayıları anne ilgi formu için 0,91 ve baba ilgi formu için 0,94 olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu uyum iyiliği indekslerinin kabul edilebilir ve iyi uyum sınırları içerisinde oldukları görülmüştür. Analiz sonuçlarına dayalı olarak ölçeğin 4-6 yaş grubunda çocuğu olan anne ve babaların çocuklarına yönelik ilgi düzeylerini ölçebileceğine karar verilmiştir

Development Of Parental Involvement Towards Children Scale

The purpose of this study is to develop a scale to measure the parental involvement of preschool children and to show the areas they are mostly involved in. In this reliability and validity study, the scale was administered to the mothers (n= 462) and fathers ( n=429) of the children aged at 4 - 6 in preschool public and private institutions. The five-point Likert scale was composed of two different versions posed for mothers and fathers separately. For the validity of the scale, the opinions of the experts were taken and the descriptive factor analysis was computated for the structure validity. The mother version of the scale consisted of 35 items and 4 factors whereas the father version had 40 items and 3 factors. For the reliability study, the coefficient of internal consistency was computated and the version for mothers had the coefficient ,91 and it was ,94 for the version for fathers. Confirmatory factor analysis (CFA) was applied. These results are in acceptable compliance for parental involvement

Kaynakça

Akgün, E. ve Yeşilyaprak, B. (2010). Çocuk anababa ilişki ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 44-53

Anderson K., J. & Minke, K., M. (2007). Parent involvement in education: Toward an understanding of parents' decision making, The Journal of Educational Research, 100(5), 311-323.

Berthelsen D. & Walker, S. (2008). Parent involvement in their children’s educations. Family Matters, 79, 34-41.

Bridge, H. (2001), Increasing parental involvement in the preschool curriculum: what an action research case study revealed. International Journal of Early years Education, 9(1), 6-21.

Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative Ways Of Assessing Model Fit, K. A. Bollen ve J. S. Long (Eds.), Testing Structural Equation Models içinde (s.136– 162), Newbury Park, CA: Sage.

Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (10.Baskı), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Byrne, B. M. (2001). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Coyl-Shepherd D. D. & Newland, A. L. (2012). Mothers’ and fathers’ couple and family contextual influences, parent involvement, and school-age child attachment. Early Child Development and Care, 82, 1-17.

Çokluk, Ö, Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik : SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

Dimock, C., O’Donoghue, T.,& Robb, A. (1996). Parent involvement in schooling: An emerging research agenda.Compare, 26, 5–20.

Education,Green C., L. & Hoover-Dempsey, K., V. (2007). Why do parents homeschool? A systematic examination of parental involvement. Education and Urban Society, 39 (2), 264-285.

Englund, M. M, Luckner, A. E., Whaley, G.J. L. & Egeland, B. (2004). Children’s achievement in early elementary school: longitudinal effects of parental involvement, expectations, and quality of assistance, Journal of Educational Psychology, 96 (4), 723-730.

Epstein, J. L. (1987). Parent involvement: What research says to administrators. Education and Urban Society, 9(2), 119-137.

Epstein, J. L. (1990). School and family connections: Theory, research, and implications for integrating sociologies of education and family. Marriage and Family Review 15(1-2),99-126.

Fan, X. (2001). Parental involvement and students’ academic achievement: A growth modeling analysis. Journal of Experimental Education, 70, 27-61.

Fan, X. T. & Chen, M. (2001). Parental involvement and students’ academic achievement: A metaanalysis. Educational Psychology Review, 13, 1-22.

Fantuzzo, J. W., Davis, G. Y., & Ginsburg, M. D. (1995) Effects of parent involvement in isolation or in combination with peer tutoring on student self-concept and mathematics achievement. Journal of Educational Psychology, 87, 272-281.

Flouri, E. & Buchanan, A. (2004). Early father’s and mother’s involvement and child’s later educational outcomes. British Journal of Educational Psychology, 74,141-153.

Flouri, E. (2006). Parental interest in children’s education, children’s self-esteem and locus of control, and later educational attainment: Twenty-six year follow-up of the 1970 British birth cohort. British Journal of Educational Psychology, 76, 41-55.

Georgiou, S. N. (1999). Parental attributions as predictors of involvement and influences on child achievement, British Journal of Educational Psychology , 69, 409– 429.

Georgiou, St., & Tourva, A. (2007). Parental attributions and parental involvement. Social Psychology of Education 10, 473–482

Grolnick, W. S. & Slowiaczek, M. L. (1994). Parents’ involvement in children’s schooling: A multidimensional conceptualization and motivational model. Child Development, 64, 237–252.

Gürşimşek, I. (2003). Okul öncesi eğitime aile katılımı ve psikososyal gelişim. KUYEB, 3(1), 125- 144.

Hill, N., E. & Craft, S., A. (2003). Parent–school involvement and school performance: mediated pathways among socioeconomically comparable African American and Euro-American Families. Journal of Educational Psychology, 95(1), 74– 83.

Ho, S. C. & Willms, J. D. (1996). Effects of parental involvement on eight-grade achievement. Sociology of Education, 96 (2), 126–141.

Hong, S. & Ho, H.Z. (2005). Direct and indirect longitudinal effects of parental involvement on student achievement: Second-order latent growth modeling across ethnic groups. Journal of Educational Psychology, 97 (1), 32-42.

Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008). “Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit”, Electronic Journal Of Business Research http://www.ejbrm.com/vol6/v6-i1/Hooperetal.pdf adresinden alınmıştır. 6(1), 53–60. 04.06.2010 tarihinde

Hu, L., & Bentler, P. M. (1995). Evaluating Model Fit. In R. H. Hoyle, Structural equation modeling: Concepts, issues, and applications. Newbury Park, CA: Sage.

Jeynes W. H. (2011). Parental involvement research: moving to the next level, The School Communıty Journal, 21,1, 9-18.

Jeynes, W. H. (2003). A meta-analysis: The effects of parental involvement on minority children’s academic achievement. Education and Urban Society, 35(2), 202- 218.

Jeynes, W. H. (2007). The relationship between parental involvement and urban secondary school student academic achievement: A meta-analysis. Urban Education, 42(1), 82-110.

Jones, T. G. & Veles, W. (1997). Effects of Latino parent involvement on academic achievement, Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL.

Kim, E. (2002). The relationship between parental involvement and children’s educational achievement in the Korean Immigrant Family. Journal of Comparative Family Studies, 33(4), 529–543.

Kline, R. B. (2005). Principles And Practice Of Structural Equation Modeling (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Kotaman, H. (2008).Türk ana babalarının çocuklarının eğitim öğretimlerine katılım düzeyleri, Eğitim Fakültesi Dergisi XXI 1, 135-149.

Newland, L., A., Coyl-Shepherd, D. D and Paquette D. (2013). Implications of mothering and fathering for children's development, Early Child Development and Care, 183(3-4), 337-342.

Öner, N. (2012). Türkiye’de kullanılan psikolojik testler, bir başvuru kaynağı. Boğaziçi Üniversitesi yayınları, İstanbul.

Porche, M. V. (2000). Parent involvement as apredictor of student achievement for low- income children, Wellesley College Center for Research on Women, Working paper series 303.

Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. (2004). A Beginner’s Guide To Structural Equation Modeling, Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ

Shiffman C. D. (2013). The juggling act: Navigating parent involvement in the welfare reform era. Educational Policy 27(1), 64-91.

Smith, J., Wohlstetter, P., Kuzin, C., A. & De Pedro, K., (2011).Parent involvement in urban charter schools: New strategies for increasing participation. The School Community Journal, 21(1), 71-94.

Sucuoğlu, H. (2006). Anne baba ilgisi çocuğun başarısını artırıyor Çoluk Çocuk Anne Baba Eğitimci Dergisi, 56, 14-15.

Sümer, N. (2000). “Yapısal Eşitlik Modelleri”, Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6), 49-74.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. (1.Baskı), Ankara: Seçkin Yayınevi.

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.

Wilson, K., R. & Prior, M. R (2011). Father involvement and child well-being. Journal of Paediatrics and Child Health, 47, 405–407.

54211 14588

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sürekli Öfkenin Yordayıcıları Olarak Benlik Saygısı Ve Sosyal Destek: Sosyal Desteğin Aracı Ve Düzenleyici Rolü

Asım ÇİVİTCİ

HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUM YÖNETİCİLERİNİN HAYAT BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN ALGILARI

Soner DOĞAN, Cahit KAVTELEK

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA EĞİLİMLER

Mustafa SÖZBİLİR, Şeyda GÜL, Betül OKÇU, Fatih YAZICI, Aydın KIZILASLAN, S. Levent ZORLUOĞLU, Gülşah ATİLLA

Öğretmen Adaylarının Ders Anlatımlarının Değerlendirilmesinde Farklı Değerlendirmeciler Arası İlişkiler

Zeynel KABLAN, Sibel KAYA, Ayşe Arzu ARI, Ahmet KÜÇÜK

ÖĞRETMENLERİN SAHİP OLDUKLARI DUYGU DURUMLARINI OKUL YÖNETİCİLERİNİN DİKKATE ALIP ALMAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Türkan ARGON

PSİKOLOJİK DANIŞMAN EĞİTİMİNDE SÜPERVİZYONUN ÖNEMİ VE GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMADAKİ ROLÜ

Olcay YILMAZ, Nilüfer VOLTAN ACAR

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE OKULA BAĞLANMANIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Nilgün BELLİCİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ

İşıl AKTAĞ, Derya Deniz ALPAY

5E ÖĞRENME MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ EĞİTİM DURUMLARININ AKADEMİK BAŞARI VE TUTUMA ETKİSİ

Cemal BIYIKLI, Esed YAĞCI

Sınıf Öğretmenlerinin “İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi” Dersinin İlkokul 4. Sınıfta Yer Almasına İlişkin Görüşleri

Halil İbrahim SAĞLAM, Mehmet Akif HAYAL