Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim öğrencilerinin türk edebiyati dersine yönelik tutumlari üzerine bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adam Mickiewicz Üniversitesi1
Görüntülenme :
844
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim-öğretim  faaliyetlerinin  belirlenen  hedeflere  ulaşmasında  eğitim ortamının etkin  bir  biçimde  düzenlenmesi  önemli  bir  rol  oynamaktadır. Eğitim ortamlarının bu  amaçlara  uygun  olarak  dönüştürülmesinde tutumların  önemli  bir  veri  alanı oluşturduğu  söylemek  mümkündür. Çünkü  tutumlar,  başarı  ile  doğrudan  ilintili psikolojik  süreçlerdir.  Bu çalışmanın  amacı  ortaöğretim  öğrencilerinin  Türk edebiyatı  dersine yönelik  tutumlarını  tespit  etmektir.  Tarama  modelinde desenlenen araştırmanın çalışma evrenini Ankara ili merkez ilçelerindeki ortaöğretim okullarından  seçilen  400  öğrenci  oluşturmaktadır.  Çalışmada  ölçüm sonuçlarının güvenilirliğinin tespitinde  Cronbach-Alfa formülü kullanılmış ve Cronbach-Alfa  değerinin  .71  olduğu  hesaplanmıştır.  Ortaöğretim öğrencilerinin Türk edebiyatı dersine yönelik tutumlarında okul türü, sınıf düzeyi  ve  cinsiyet faktörüne  ilişkin  anlamlı  farklılıklar  bulunmuştur. Bununla birlikte Anadolu Meslek Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesi okul türlerinde  öğrenim  gören  öğrencilerin tutumunun  Anadolu  Lisesi  ve  Fen Lisesi okul türünde öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek  olduğu tespit  edilmiştir.  Öğrenciler,  Türk  edebiyatı  derslerinde yararlanılan metinleri  edebiyat  dersini  can  sıkıcı  hale  getiren  bir  unsur  olarak gördüklerini  ifade  etmektedirler.  Bu  sonuçlara  ilişkin  olarak  ders kitaplarında yer alan metinlerin öğrencilerin psikolojik yapılarına ve hazır bulunuşluk  seviyelerine uygun  olarak  tekrar  gözden  geçirilmesi  ve öğretmen  yetiştiren  kurumların  ve ilgili  bakanlığın  öğretmen yeterliliklerini arttırıcı tedbirler alması önerilmektedir.

Özet İngilizce :

The effective determination of education environment plays an important role in reaching the identified aims of educational activities. It can be said that  the attitudes  compose  an  important  data  area  in  turning  the educational environments  into  these  aims  because  attitudes  which  are psychological processes  are  directly  related to success.  The  aim  of  this study  is  to determine the attitudes of the students in secondary education to Turkish Literature lessons. The working area designed in the survey  model  is  composed  of  400  students chosen  from  the  secondary education in the central regions in Ankara. In this study, in determining reliability of the measurement results, Cronbach-Alfa methos is used and the  value  of  Cronbach-Alfa  is  calculated  as  71.  It  has  been  found out descriptive  differences  in  the  attitudes  of  the  students  in  secondary education to Turkish Literature according to such factors as their type of school, class level and gender. It has been found out that the attitudes of the students in Anatolian Vocational High School and Anatolian Teacher Training  High  School  are much  more  higher  than  the  students  in Anatolian  and  Science  High  School. Moreover,  it  has  also  been determined that the students consider the texts used in Turkish Literature classes  as  unexciting  and  tedious.  As  a  result  of  these findings, it  is suggested  that the texts in the course books  be  prepared  according to psychological  conditions of the students  and  the  necessary  precautions be taken by the institutions which train teachers and related Ministries in order to increase the teachers’ competencies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :