YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BELLEK DESTEKLEYİCİLERDEN ANAHTAR SÖZCÜK YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIĞINI GELİŞTİRMEYE VE KALICILIĞA ETKİSİ

Öz Bu çalışmanın amacı, bellek destekleyicilerden anahtar sözcük yönteminin öğrencilerin İngilizce sözcük dağarcığını geliştirmeye etkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Burdur Bucak ilçesindeki bir ortaokulda iki şube 5. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma ön-test- son-test kontrol gruplu yarı deneysel modele göre yürütülmüştür. Araştırmada, öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin saptanmasında 25 sorudan oluşan başarı testinden yararlanılmıştır. Veriler, SPSS paket programından yararlanılarak, bağımsız gruplar t-testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Çalışmada uygulanan kalıcılık testi sonucunda da deney grubu öğrencilerinin son-test puanları ile kalıcılık testi başarı puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak, deney grubu öğrencilerinin öğrenmelerinin kalıcı olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, yabancı dil öğreniminde anahtar sözcük yönteminin kullanılması önerilebilir.

Kaynakça

Açıkgöz, K. Ü. (2014). Aktif öğrenme (13. Baskı). Ankara: Biliş Yayıncılık. Açıkgöz, K. Ü. (2016). Etkili öğrenme ve öğretme (8.Baskı). Ankara: Biliş Yayıncılık. Atkinson, R. C. (1975). Mnemotechnics in second-language learning. American Psychologist, 30 (8), 821- 828. 12 Şubat 2016 tarihinde http://rca.ucsd.edu/selected_papers/12_Mnemotechnics%20in%20second%20language%20learning.pdf adresinden alınmıştır. Atkinson, R. C.,Raugh, M. R. & Schubbach, R. D. (1975). An application of the mnemonic keyword method to the acquisition of a russian vocabulary. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 104, 2, 126-33. ( ERIC No.  EJ113586) Atkinson, R.C., Raugh, M. R. & Schubbach, R. D. (1977). Teaching a large    russian language vocabulary by the mnemonic keyword method. Instructional science, 6, 199-221. 16 Şubat 2016 tarihinde https://link.springer.com/article/10.1007/BF00120656 adresinden alınmıştır. Başıbek, N. ve Sarıçoban, A. (2012). Memonics technique versus context method in teaching. Education and Science, 37 (164), 251- 266. 20 Şubat 2016 tarihinde http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/783/377 sitesinden alınmıştır. Bayrakçeken, S., Doymuş, K., ve Doğan, A. (2015). İşbirlikli öğrenme modeli ve uygulanması (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.(2016), Bilimsel araştırma yöntemleri (22. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Crutcher, R. J. (1990). The role of mediation in knowledge acquisition and retention: learning foreign vocabulary using the keyword method. (HS Report. No. 90). Boulder: Institute of Cognitive Science University of Colarado. Hanbay, O. (2013). Çocuklara yabancı dil öğretimi (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Hisar, Ş. G. (2006), 4. ve 5. sınıf ingilizce derslerinde kullanılabilecek etkili öğretim yöntemleri üzerine deneysel bir çalışma.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. Kobayashi, R. (2010). The effectiveness of the key word method in Kanji acquisition for second language learners. Southeastern Association of Teachers of Japanese, s. 99- 111. Duke: Duke University. 3 Mart 2016 tarihinde https://toyo.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=3710&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1 adresinden alınmıştır. Korkmaz, Ö., Mahiroğlu, (2007). Beyin, bellek ve öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 93- 104. Oflaz, A. (2017). Using mnemonic devices in German language teaching. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(2), 22- 41. Paker, T. (2012). Türkiye’de neden yabancı dil (İngilizce) öğretemiyoruz ve neden öğrencilerimiz iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce öğrenemiyor?. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 89- 94. 3 Mart 2016 tarihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/pauefd/article/viewFile/5000055894/5000053103 sitesinden alınmıştır. Senemoğlu, N. (2015). Gelişim, öğrenme ve öğretim (24. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi. Yılmaz, H. (2008 ). Yabancı dil öğretiminde özgün materyal. Sözel Bildiri. Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi. Ankara, Türkiye.

88013 22479

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE HAZZI GECİKTİRME VE YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN ARACI ROL

Bilgesu HASÇUHADAR, Hamit COŞKUN

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARINI GİDERMEDE HAZIRLIKLI KONUŞMALARIN ROLÜ

Serpil ÖZDEMİR

ERKEK TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ STRESİ ÖLÇEĞİ’NİN (ETCRSÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öznur BAYAR, Özlem HASKAN AVCI, Muharrem KOÇ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN REHBERLİK GÖREVLERİ İLE İLGİLİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Hafız BEK, Buket ŞEN

OKULA DEVAM EDEN 5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN BAĞLANMA BİÇİMLERİ, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ÇOCUKLARIN BAĞLANMA BİÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Ertan GÖRGÜ

DINA MODEL İLE GELİŞTİRİLEN BİR TESTİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Elif Kübra DEMİR, Nizamettin KOÇ

ORTAOKUL 5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ RESİMLERİN METİNLERLE UYUM DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

Adem İŞCAN, Ahmet Turan CIMBIZ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUKLARA DİL ÖĞRETİMİ ALANINDA EĞİTİMİ

Nesrin ORUÇ ERTÜRK, Aylin KÖYALAN, Feryal ÇUBUKÇU

ERKEK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KRONOTİPE GÖRE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ

Neşe TOKTAŞ, K. Alparslan ERDEM, Onur YETİK

ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI YAKLAŞIMI TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Pınar KARAMAN, Ebru BAKAÇ