Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Futbol kulüplerinde yıldırma algısı ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu1, Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü2, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Da
Görüntülenme :
817
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, futbol antrenörlerinin yıldırma algısı ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada, 2010–2011 yılı Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen antrenör gelişim seminerlerinin yapıldığı Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Mardin Tokat ve Samsun bölgelerinde 515 kişiye, Olumsuz Davranışlar Anketi (Negative Acts Questionnaire) ve Minnesota İş Doyum Ölçeği (Minnesota Satisfaction Questionary-MSQ) uygulanmıştır. Araştırma verilerine bakıldığında, olumsuz davranışlar anketinin alt boyutları arasındaki ilişki izlendiğinde tüm alt boyutlar arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki görülmektedir(p<0.05). En yüksek pozitif ilişki r:0.529 ile görev ve örgüt içi iletişim alt boyutlarında en düşük ilişki r= 0.460 ile örgüt içi iletişim ve sosyal ilişki alt boyutları arasında görülmektedir. iş doyumunun içsel ve dışsal alt boyutlarının toplam puanlarının ortalaması incelendiğinde ise yıldırmaya maruz kalanlarda daha düşük olduğu görülmektedir (p<0.05). Sonuç olarak, futbol kulüplerinde genç antrenörlere yönelik yıldırma eylemleri çok yoğun ve sistematik olmamakla birlikte uygulanmaktadır. Bununla birlikte yaşanan ya da tanıklık edilen bu eylemler ile antrenörlerin iş doyum düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study to determine the relationship between Mobbing and Level of Job Satisfaction among football trainers in football clubs. In this research the data was gathered randomly from Turkish football trainers who had participated in Turkish trainer development seminar 2010-2011 which was organized jointly by Football Federation of Turkey and Turkey Football Coaches Association. Negative Acts Questionnaire (NAQ) which was developed by Einarsen, Raknes, Matthiesen and Hellesoy and adopted by Cemaloglu into Turkish version and Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) were applied to all participants. 524 of them answered the questionnaire and 515 out of 524 were evaluated. The answers from the questionnaire were analyzed by Reliability analysis and Correlation analysis. Sub dimensions of NAQ are positively correlated with moderate level. The highest positive correlation was found between organizational communication and duty. On the other hand the lowest correlation was found between organizational communication and social relationships. It is easily seen that from the analysis, level of Job satisfaction of football trainers who was exposed to mobbing is lower than who was not exposed. As a result of this survey there is a relationship between level of job satisfaction and mobbing especially in younger football trainers.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :