TEKNOLOJİ ENTEGRASYON MATRİSİ’NİN ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİ DERSİ AKADEMİK BAŞARILARI VE TEKNOLOJİ YETERLİKLERİNE ETKİSİ

Öz Teknolojinin eğitim ortamlarda kullanılması beraberinde yeni sorular ortaya çıkarmıştır. Bu sorular teknolojinin eğitim ortamlarında niçin ve nasıl kullanılmasıyla ilgilidir. Teknoloji Entegrasyon Matrisi Modeli (TEM), eğitim teknolojilerinin sınıf içi uygulamalarda nasıl kullanılması gerektiği ve teknoloji kullanımının değerlendirilmesiyle ilgili anlamlı bir model olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı TEM’e göre yapılan ders planlarının 7. Sınıf fen bilimleri dersi “Maddenin Tanecikli Yapısı ve Özellikleri” ünitesinde öğrencilerin akademik başarılarını ve teknoloji yeterlikleri üzerine etkisini incelemektir. Çalışmanın yöntemi nicel araştırma yöntemlerinden kontrol gruplu yarı deneysel modeldir. Çalışmanın katılımcılarını 7.sınıfta öğrenim görmekte olan deney grubu (n=27) ve kontrol grubu (n=26) öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; deney grubunun akademik başarı son test puanları kontrol grubu puanlarından istatistiki olarak anlamlı bir şekilde farklı çıkmıştır. Bununla birlikte, teknoloji yeterlikleri yönünden deney grubunun son test puanları daha yüksek çıkmasına rağmen aralarında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Kaynakça

Adıgüzel, A. & Yüksel, İ. (2012). Öğretmenlerin öğretim teknolojileri entegrasyon becerilerinin değerlendirilmesi: Yeni pedagojik yaklaşımlar için nitel bir gereksinim analizi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 6( 1), 265-286. Akbaba Altun, S., Avcı Yücel, Ü. & Ergün, E. (2015). Öğretmenlerin tablet bilgisayarlara yönelik görüşleri. Başkent University Journal of Education, 2 (2), 176-187. Akgün, M. & Koru Yücekaya G. (2015). Akıllı tahta kullanımına yönelik öğrenci tutumu ve öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Ankara ili örneği). NWSA-Qualitative Studies, E0023, 10(3), 1-11. Akıncı, A., Kurtoğlu, M. & Seferoğlu, S.S. (2012). Bir teknoloji politikası olarak FATİH projesinin başarılı olması için yapılması gerekenler: Bir durum analizi çalışması. Akademik Bilişim, 1-3 Şubat 2012 / Uşak Üniversitesi, UŞAK Akyüz, H.İ., Pektaş, M., Kurnaz, M.A. & Kabataş Memiş, E. (2014). Akıllı tahta kullanımlı mikro öğretim uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının TPAB’larına ve akıllı tahta kullanıma yönelik algılarına etkisi. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 3(1), 1-14. Allsopp, M. M., Hohlfeld, T., & Kemker, K. (2007, November). The Technology Integration Matrix: The development and field-test of an Internet based multi-media assessment tool for the implementation of instructional technology in the classroom. Paper presented at the annual meeting of the Florida Educational Research Association, Tampa, FL. Altın, H.M. & Kalelioğlu, F. (2015). Fatih projesi ile ilgili öğrenci ve öğretmen görüşleri. Başkent University Journal of Education, 2(1), 89-105. Anıl, D., Özer Özkan, Y. & Demir, E. (2015). PISA 2012 Araştırması Ulusal Nihai Rapor. Ankara: İşkur Matbaacılık. Atalay, N., & Anagün, Ş. S. (2014). Kırsal alanlarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 2(3), 9-27. [Online] http://www.enadonline.com doi: 10.14689/issn.2148-2624.1.2c3s1m Barbour, D. R. (2014). The Technology Integration Matrix and student engagement: A correlational study. Yayımlanmamış Doktora tezi, Northcentral Universitesi, ABD. Barron, A. E., Kemker, K., Harmes, C., & Kalaydjian, K. (2003). Large-scale research study on technology in K­-12 schools: Technology integration as it relates to the National Technology Standards. Journal of Research on Technology in Education, 25(4), 489-507 Bilgi, M., & Şahin, M. (2012). Elementlerde aktiflik kavramının öğretilmesinde bilgisayar destekli öğretim materyali kullanılmasının öğrenci başarısı üzerine etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(4), 147-166. Buluş Kırıkkaya, E., Dağ, F., Durdu, L & Gerdan, S. (2016). 8. sınıf doğal süreçler ünitesi için hazırlanan BDÖ yazılımı ve akademik başarıya etkisi. Elementary Education Online, 15(1), 234-250. doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.11845 Büyüköztürk, Ş. (2006), Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (2.Baskı). Ankara: Pegem Yayınları Büyüköztürk, Ş., Çakan, M., Tan, Ş. & Atar, H. Y. (2014). TIMMS 2011 Ulusal Matematik ve Fen Raporu: 8. Sınıflar. Ankara: İşkur Matbaacılık. Cakir, R., & Yildirim, S. (2015). Who are they really? A review of the characteristics of pre-service ICT teachers in Turkey. The Asia-Pacific Education Researcher, 24(1), 67-80 Cakir, R. (2012). Technology integration and technology leadership in schools as learning organizations. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(4). Çakır, R. (2013). Okullarda teknoloji entegrasyonu, teknoloji liderliği ve teknoloji planlaması. Öğretim teknolojilerinin temelleri: Teoriler, araştırmalar, eğilimler. Ankara: Pegem A Akademi. Çinici, A., Özden, M., Akgün, A., Ekici, M. & Yalçın, H. (2013). Sanal ve geleneksel laboratuvar uygulamalarının 5. sınıf öğrencilerinin ışık ve ses ünitesiyle ilgili başarıları üzerine etkisinin karşılaştırılması. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 92-106. Daşdemir, İ. & Doymuş, K. (2012).Fen ve teknoloji dersinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2 (3), 33-42. Daşdemir, İ., Cengiz, E., Uzoğlu, M. & Bozdoğan, A.E. (2012). Tablet bilgisayarların fen ve teknoloji derslerinde kullanılmasıyla ilgili fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 495-511. Davis, F. (1989). Perceived Usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13, 319-339. Dinçer, S., Şenkal, O. & Sezgin M. E. (2013). FATİH Projesi kapsamında öğretmen, öğrenci ve veli koordinasyonu ve bilgisayar okuryazarlık düzeyleri. Akademik Bilişim Konferansı, Antalya, Türkiye, 23-25 Ocak 2013, ss12-16 Genç, M. & Genç, T. (2013). Öğretmenlerin mesleki gelişmeleri takip etme durumları: FATİH projesi örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), 61-78. Güven, G. & Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 68-79 Hornack, A. M. (2011, 22 April). Technology Integration Matrix. EDD 7914. Technology Integrated Teaching and Learning.Nova Southern University. Johnson, A. P. (2014). Eylem araştırması el kitabı. (Y. Uzuner ve M. Anay, Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık Kahraman, S., Demir, Y. & Demir, N. (2015). Fen eğitiminde dijital teknoloji ürünü dinamik görsel kullanımı – fen bilgisi öğretmen adaylarının algıları. İlköğretim Online, 14(1), 29-54. DOI: 10.17051/io.2015.54967 Karasar, N. (2010). Bilimsel arastırma yöntemi. (21. Basım) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kırbağ Zengin, F., Kırılmazkaya, G. & Keçeci, G. (2012). Akıllı tahta kullanımının fen ve teknoloji dersindeki başarı ve tutuma etkisi. E-Journal of New World Sciences Academy, 7(2), 526-537. Korkmaz, H. & Kaptan, F. (2005). Fen eğitiminde öğrencilerin gelişimini değerlendirmek için elektronik portfolyo kullanımı üzerine bir inceleme. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4(1), 101-106. Köseoğlu, F. & Kavak, N. (2001). Fen öğretiminde yapılandırıcı yaklaşım. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21(1), 139-148. Liu, F., Ritzhaupt, A.D., Dawson, K. & Barron, A. (2017). Explaining technology integration in K-12 classrooms: a multilevel path analysis model. Educational Technology Research and Development. 65(4), 795–813. Mazman, S. G. & Usluel, YK. (2011). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreçlerine entegrasyonu: modeller ve göstergeler. Eğitim Teknolojisi Kuramve Uygulama, 1(1), 62-79. Meigs, R. P. (2010). The development and pilot of the technology integration matrix questionnaire. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Baker Universitesi, ABD Mısırlı, Z.A. (2013). Ortaokul öğrencilerinin eğitim teknolojisi standartlarına ilişkin yeterliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A new framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054. Özer, İ.E., Canbazoğlu Bilici, S. & Karahan, E. (2016). Fen bilimleri dersinde algodoo kullanımına yönelik öğrenci görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6(1), 28-40. Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B., & Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH Projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822. Polat,E. & Tekin, A. (2013). Fen ve teknoloji dersinde animasyonla desteklenmiş web tabanlı eğitimin akademik başarıya etkisi. International Journal of Human Sciences, 10 (Special Issue). 17-26. Puentedura, R. (2006) Transformation, technology, and education. http://hippasus.com/resources/tte/ adresinden alınmıştır. Sakız, G., Özden, B., Aksu, D. & Şimşek Ö. (2014). Fen ve teknoloji dersinde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısına ve dersin işlenişine yönelik tutuma etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (3), 257-274. Sayın, Ş (2015). İlköğretim fen ve teknoloji dersi 7. sınıf ‘ışık’ ünitesinin öğretiminde kavram karikatürleri kullanımının öğrencilerin akademik başarıları, sorgulayıcı öğrenme algıları ve motivasyonları üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa. Tekerek, M., Altan, T. & Gündüz, İ. (2014). FATİH projesinde tablet PC kullanımına yönelik öğrenci tutumlarının incelenmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi,7( 2), 21-27. Technology Integration Matrix (TIM) (2009). The Technology integration matrix table of summary descriptors. http://www.fcit.usf.edu/matrix/ sayfasından alınmıştır. Toledo, C. (2005). A fivestage model of computer technology integration into teacher education curriculum. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 5(2), 177-191 Türel, Y.K. (2012). Öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik olumsuz tutumları: problemler ve ihtiyaçlar. İlköğretim Online, 11(2), 423-439. Uluuysal, B., Demiral, S., Kurt, A.A. & Şahin, L. (2014). Bir öğretmenin teknoloji entegrasyonu yolculuğu. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 5(4), 12-22. Usluel, YK. & Demiraslan Y. (2005). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonunu incelemde bir çerçeve: Etkinlik kuramı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 134-142 Waddle, W. A. (2012). An Analysis of factors impacting K-12 technology-Infused design. Yayımlanmamış Doktora tezi, Western Kentucky Universitesi, ABD Wang, Q. (2008). A generic model for guiding the integration of ICT into teaching and learning. Innovations in Education and Teaching International, 45(3), 411-419. Yumuşak, A. & Aycan, Ş. (2002). Fen bilgisi eğitiminde bilgisayar destekli çalışmanın faydaları; Demirci (Manisa)’de bir örnek. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 16, 197-204.

94944 23118

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ KONUSUNDAKİ ALTERNATİF KAVRAMLARININ VE KÖKENLERİNİN BELİRLENMESİ

Meryem GÖRECEK BAYBARS

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YARATICILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Musa POLAT, Hakkı KONTAŞ

ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Nurullah AKSEL, Cevat ELMA

CROSS GRADE ANALYSIS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS’ PERCEPTIONS RELATED TO THE CONCEPT OF

Günay PALİÇ ŞADOĞLU, Ayşegül SAĞLAM ARSLAN

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA SÜRECİNDE YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR

Ahmet YIKMIŞ, Burcu AKTAŞ, Aysun Havva KARABULUT, Nesime Kübra TERZİOĞLU

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA KAYGILARI VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Aysel ARSLAN

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

Ebru ÖZTÜRK AKAR

TEKNOLOJİ ENTEGRASYON MATRİSİ’NİN ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİ DERSİ AKADEMİK BAŞARILARI VE TEKNOLOJİ YETERLİKLERİNE ETKİSİ

Hasan TENKOĞLU, Recep ÇAKIR

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SİNİZM TUTUMLARININ İŞ PERFORMANSLARINA ETKİSİ: ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACI ROLÜ

Tevfik UZUN

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERLE MÜZİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖZYETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ: GÜVENİRLİK ve GEÇERLİK ÇALIŞMASI

Mehmet Şahin AKINCI, Elif SAZAK PINAR, Uğur ALPAGUT