CROSS GRADE ANALYSIS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS’ PERCEPTIONS RELATED TO THE CONCEPT OF

Öz The purpose of this study is to reveal the changes in the perceptions of prospective science teachers on the concept of atom in terms of their levels of education. In the scope of the study, a two-part word association test was developed as the data collection tool, and it was applied on a total of 194 prospective teachers who were studying in the degree program for science teaching. The data obtained from the first part of the test were analyzed and the concepts that the prospective teachers associated with the concept of atom were determined, and the way these varied based on class levels was analyzed. Using the data obtained by the second part of the test, the meanings of the sentences the participants formed in relation to the atom and related concepts and the way this nature changed based on class levels were analyzed. The finding that prospective teachers on different levels associated similar concepts with the atom and formed sentences that contained alternative concepts in a similar way, showed that the atom, which is a subject of teaching on different levels since the secondary schools, was not internalized in agreement with scientific knowledge by a significant proportion of the prospective science teachers. Additionally, the analyses showed that no significant change occurred in learning the atom and related concepts based on levels of education.

Kaynakça

Akıllı, M. (2011). Fen bilgisi eğitimi 2. sınıf öğrencilerine atomun yapısı konusunun 3D bilgisayar modelleri yardımıyla öğretimi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Akyol, D. (2009). Fen alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin zihinlerindeki atom modellerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Atabek Yiğit, E. (2016). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla bazı temel kimya kavramları konusundaki bilişsel yapının araştırılması. İlköğretim Online, 15(4), 1385-1398.

Ayaz, E., Karakaş, H. ve Sarıkaya, R. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının nükleer enerji kavramına yönelik düşünceleri: Bağımsız kelime ilişkilendirme örneği. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 37, 42-54.

Ayvacı, H.Ş. ve Devecioğlu, Y. (2009). İlköğretim öğrencilerinin iş-güç-enerji konusunda sahip oldukları yanlış anlamalar. The First International Congress of Educational Research Association,1-3 Mayıs, Çanakkale, Turkey.

Bahar, M., Gündüz, S. ve Doğan, S. (2006). Bilim tarihine kısa bir bakış. İçinde (Ed.: Mehmet Bahar). Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Bahar, M., Johnstone, A.H. & Sutcliffe, R.G. (1999). Investigation of students’ cognitive structure in elementary genetics through word association tests. Journal of Biological Education, 33(3), 134-141.

Bahar, M. ve Özatlı, N.S. (2003). Kelime iletişim test yöntemi ile lise 1. sınıf öğrencilerinin canlıların temel bileşenleri konusundaki bilişsel yapılarının araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 75-85.

Bak, Z. ve Ayas, A. (2008). Kimya öğrencilerinin atom kavramını anlama düzeylerinin kavram haritası yöntemiyle belirlenmesi. 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 6-9 Mayıs, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Baybars, M.G. ve Küçüközer, H. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının atom kavramına ilişkin kavramsal anlama düzeyleri. Journal of Research in Educational and Teaching, 3(4), 405-417.

Ben-Zvi, R.,Eylon, B. & Silberstein, J. (1986). Is an Atom of copper Malleable?.Journal of Chemical Education, 63, 64-66.

Birinci-Konur, K. & Ayas, A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının bazı kimya kavramlarını anlama seviyeleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 83-90.

Bradley, J. D. & Mosimege, M.D. (1998). Misconceptions in acids and bases: a comparative study of student teachers with different chemistry backgrounds. South African Journal of Chemistry, 51(3), 137-145.

Çökelez, A. & Dumon, A. (2005). Atom and molecule: upper secondary school French students’ representations in long-term memory. Chemistry Education Research and Practice, 6(3), 119-135.

Clement, J. (1982). Students’ preconceptions in introductory mechanics. American Journal of Physics, 50(1), 66-70.

Çalıklar, Ş. (2015). Atom kuramlarının öğretiminde öğrencilerin akademik başarıları, epistemolojik inançları ve öğrenmelerinin kalıcılığı üzerine öğrenci takımları başarı bölümleri ve takım oyun turnuva yönteminin etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Çökelez, A. ve Yalçın, S. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin atom kavramı ile ilgili zihinsel modellerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 11(2), 452-471.

Demirci, S., Yılmaz, A. ve Şahin, E. (2016). Lise ve üniversite öğrencilerinin atomun yapısı ile ilgili zihinsel modellerine genel bir bakış. Journal of the Turkish Chemical Society, 1(1), 87-106.

Demircioğlu, G., Altuntaş Aydın, M. ve Demirci, H. (2012). Kavramsal değişim metninin ve üç boyutlu modelin 7. sınıf öğrencilerinin atomun yapısını anlamalarına etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2),70-96.

Doymuş, K.,Koç, Y., Akkuş, A., Başaran, F. ve Zorlu, Y. (2012). Fen eğitimi alan öğrencilerin s, p ve d orbitalleri anlama düzeyleri. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,5(2), 151-163.

Ekici, G. ve Kurt, H. (2014). Öğretmen adaylarının “aids” kavramı konusundaki bilişsel yapıları: Bağımsız kelime ilişkilendirme testi örneği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 183, 267-306.

Ekici, G., Gökmen, A. ve Kurt, H. (2014).Öğretmen adaylarının “bilgisayar” kavramı konusundaki bilişsel yapılarının belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 359-405.

Ercan, F.,Taşdere, A. & Ercan, N. (2010). Observation of cognitive structure and conceptual changes through word association tests. Journal of Turkish Science Education,7(2), 136-154.

Gökçek, T. (2009). Durum çalışması değerlendirmelerinin uygulaması. Çeviri: Davey, L. (1991). The application of case study evaluations. Practical Assessment, Research & Evaluation, İlköğretim Online, 8(2), 1-3.

Griffiths, A. K. & Preston, A.K. (1992). Grade-12 students’ misconceptions relating to fundamental characteristics of atom sand molecules. Journal of Research in Science Teaching, 29(6), 611-628.

Gussarsky, E. & Gorodetsky, M. (1990). On the concept chemical equilibrium: The associative framework. Journal of Research in Science Teaching, 27(3), 197-204.

Güneş, H. ve Gözüm, A. İ.C. (2013). İlköğretimde işlenen ekoloji konusunun 10. sınıf öğrencilerin ekosistem ekolojisi konusundaki hazırbulunuşluk düzeyleri üzerindeki etkisinin saptanmasında kelime ilişkilendirmenin kullanılması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 252-264.

Harrison, A.G. & Treagust, D.F. (1996). Secondary students’ mental models of atoms and molecules: implications for teaching chemistry. Science Education, 80(5), 509-534.

Hovardas, T. & Korfiatis, K.J. (2006). Word associations as a tool for assessing conceptual change in science education. Learning and Instruction, 16, 416-432.

Justi, R. & Jilbert, J. (2000). History and philosophy of science through models: some challenges in the case of the atom. International Journal of Science Education, 22(9), 993-1009.

Kahraman, S. ve Demir, Y. (2011). Bilgisayar destekli 3D öğretim materyallerinin kavram yanılgıları üzerindeki etkisi: Atomun yapısı ve orbitaller. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 173-188.

Karagöz, Ö. ve Sağlam Arslan, A. (2012). İlköğretim öğrencilerinin atomun yapısına ilişkin zihinsel modellerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 132-142.

Kaya, A. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ışık ve atom kavramlarını anlama seviyelerinin tespiti. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 15-37.

Kaya, M.F. ve Taşdere, A. (2016).İlkokul Türkçe eğitimi için alternatif bir ölçme değerlendirme tekniği: Kelime ilişkilendirme testi. Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(9), 803-820.

Kırbaşlar, F.G., Özsoy-Güneş, Z., Avcı, F. ve Atalar, A. (2012). Fen ve teknoloji ders kitaplarında “madde ve değişim” öğrenme alanındaki bazı kavramların ve örneklendirmelerin incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 61-83.

Kırbaşlar, F.G., Özsoy-Güneş, Z., Avcı, F. ve Atalar, A. (2012).

Kurt, H.& Ekici, G. (2013a).What is a virus? Prospective biology teachers’ cognitive structure on the concept of virus. International Online Journal of Educational Sciences, 5(3), 736-756.

Kurt, H. ve Ekici, G. (2013b). Biyoloji öğretmen adaylarının bağımsız kelime ilişkilendirme testi ve çizme-yazma tekniğiyle “osmoz” kavramı konusundaki bilişsel yapılarının belirlenmesi. Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 809-829.

Nakiboğlu, C., Karakoç, Ö. ve Benlikaya, R. (2002). Öğretmen adaylarının atomun yapısı ile ilgili zihinsel modelleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 88-98.

Nakiboglu, C. (2008). Using word associations for assessing nonmajor science students’ knowledge structure before and after general chemistry instructions: The case of atomic structure. Chemical Educational Research Practice, 9, 309-322.

ÖzataYücel, E. & Özkan, M. (2015). Determination of secondary school students’ cognitive structure, and misconception in ecological concepts through word association test. Educational Research and Reviews, 10(5), 660-674.

ÖzataYücel, E. & Özkan, M. (2016). Determining the perceptions of pre-service science teachers regarding environmental problems through word association. International Journal of Learning and Teaching, 8(3), 164-173.

Özata Yücel, E. ve Özkan, M. (2014). Fen bilimleri öğretmen adaylarının çevre algılarının kelime ilişkilendirme aracılığıyla belirlenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 41-56.

Özgür, S. ve Bostan, A. (2007). Atom kavramını epistemolojik analizi ve öğrencilerin konu ile ilgili kavram yanılgılarının karşılaştırılması. e-Journal of New World Sciences Academy, 2(3), 214-231.

Paliç Şadoğlu, G. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının atom kavramına ilişkin düşüncelerinin çizme-yazma tekniği ile belirlenmesi. 1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bildiriler kitabı içinde (ss.3592-3598).

Park, E. J. & Light, G. (2009). Identifying atomic structure as a threshold concept: Student mental models and troublesomeness. International Journal of Science Education, 31(2), 233-258.

Polat-Yaseen, Z. (2012, December). A comparison between elementary school students’ mental models and visualizations in textbooks for the concept of atom. AARE-APERA International Conference, Sydney.

Pringle, R.M. (2004). Making it visual: Creating a model of the atom. Science Activities, 40(4), 30-33.

Sağlam Arslan, A. (2016). Didaktiğin antropolojik teorisi. İçinde (Ed: Bingölbali,E., Arslan, S. & Zembat, İ.Ö.). Matematik eğitiminde teoriler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Schulte, P.L. (2001). Preservice primary teacher alternative conceptions in science and attitudes toward teaching science. Unpublished Doctoral Dissertation, University of New Orleans, New Orleans.

Taylan-Yıldız, H. (2006). İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin atomun yapısı ile ilgili zihinsel modelleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Tezcan, H. ve Çelik, T. (2009). Kimya öğretmen adaylarının atomla ilgili bazı kavramları anlama derecelerinin belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 49-67.

Tsaparlis, G. (1997). Atomic orbitals, molecular orbitals and related concepts: Conceptual difficulties among chemistry students. Research in Science Education, 27(2), 271-287.

Tsaparlis, G. & Papaphotis, G. (2009). High school students' conceptual difficulties and attempts at conceptual change: The case of basic quantum chemical concepts. International Journal of Science Education, 31(7), 895-930.

Yağbasan, R. ve Gülçiçek, Ç. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 102-120.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.