MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK TÜRLERİNE İLGİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Öz Bu çalışma, müzik öğretmeni adaylarının müzik türlerine olan ilgilerini belirlemek amacıyla hazırlanmış betimsel bir çalışmadır. Çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının dinlemeyi tercih ettikleri müzik türlerinin, bireysel çalgı dersi başarısı, sınıf düzeyi, mezun olunan lise türü ve piyano dersi akademik başarısı ile anlamlı farklarının olup olmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören ve 7 farklı bireysel çalgı dalında enstrüman eğitimi alan 50 öğrenciden çalışmanın verileri elde edilmiştir. Öğrenciler, lisans I ve IV düzeyindeki öğrencilerden seçilmiştir. Çalışmanın veri toplama aşamasında, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde Lisans I ve IV düzeyinde öğrenim gören 50 öğrenciye araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu uygulanmıştır. Toplanan verilere bağımsız örneklem T-testi, Anova testi ve Tukey testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgıları ile müzik türlerine olan ilgileri arasında yalnız klasik batı müziği ile bireysel çalgıları arasında anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiş; adayların mezun olunan lise türü, sınıf düzeyi ve piyano dersi akademik başarısı ile müzik türlerine olan ilgileri arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak, müzik eğitimi lisans programında işlenen bireysel çalgı derslerinde ve diğer uygulamalı derslerde çoksesli halk müziğinin kullanımının artırılması, tek sesli eserlerin çoksesli versiyonlarının düzenlenmesi/kullanılması ve klasik batı müziğine ilgiyi arttıracak daha verimli çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

Kaynakça

Angı, Ç.E., Şendurur, Y. (2013). Lise Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ile Dinledikleri Müzik Türleri Arasındaki İlişki. The Journal of Academic Social Science Studies, 30, 223-238.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara. Pegem Akademi Yayınları.

Ercan, H. (2014). Klasik Batı Müziği Eğitimi Veren Devlet Konservatuvarı Müzik Lisans Öğrencilerinin Müzikal Beğenileri ve Müzik Dinleme Alışkanlıklarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Ertenli, İ. (2014). Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programında Yer Alan Müzik Türlerini Dinleme Durumlarına ve Programın Müzik Türü Tercihleri Üzerindeki Etkisine İlişkin Görüşleri: Çankaya İlçesi Örneği. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Say, A. (2002). Müziğin Kitabı. Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Şenel, O. (2013). Müzik Algısı, Müzik Tercihi ve Sosyal Kimlik Bağlamında Müzikte Önyargı ve Kalıpyargı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Doktora Tezi.

Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar. Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Uslu, N.B. (2010). Niğde İlinde Görev Yapmakta Olan Müzik Öğretmenleri İle Niğde Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda Öğrenim Görmekte Olan Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Müziksel Beğenilerinin İncelenmesi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.