ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİ VELİLERİNİN BİLİM VE SANAT MERKEZİNDEN BEKLENTİLERİ VE KARŞILANMA DÜZEYLERİ

Bu araştırma, üstün yetenekli öğrenci velilerinin Bilim ve Sanat Merkezinden (BİLSEM) beklentilerini ve beklentilerinin karşılanma düzeyini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, tarama modelinde yapılmış betimsel çalışmadır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş BİLSEM’e öğrencisi devam eden 220 veli oluştururken, araştırmanın örneklemini evren içinden ulaşılan, gönüllü olarak araştırmaya katılan 51 veli oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen, “Üstün yetenekli öğrenci velilerinin BİLSEM’den beklentileri ve karşılanma düzeyi anketi (ÜYÖVBBKDA) ” aracılığı ile toplanmıştır. Anket 25 kapalı uçlu madde ve iki açık uçlu sorudan oluşmuştur. Araştırma verilerinin analizin de SPSS 21 paket programından ve içerik analizinden faydalanılmıştır. Bu araştırmada velilerin BİLSEM’lerden beklentilerinin çok yüksek düzeyde olduğu ancak veli beklentilerinin BİLSEM tarafından karşılanma düzeylerinin ise orta düzeyde olduğu, beklenti ve karşılanma düzeyleri arasında anlamlı farkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca velilerin  karşılanmasını istedikleri en önemli beklentilerinin BİLSEM’in ulaşımı ve fiziki alt yapısı, eğitim ve öğretim, iletişim, personel ile ilgili olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler:

BİLSEM, beklenti düzeyi, veli

THE EXPECTATİONS OF THE PARENTS OF GİFTED STUDENTS FROM SCİENCE AND ART CENTER AND FULFİLMENT LEVELS OF THESE EXPECTATİONS

This research aims to explore Science and Art Centre parents’ expectations and the level at which their expectations are met. This is a survey-model descriptive study. The population of the research consists of 220 parents whose children are enrolled in Kahramanmaraş Science and Art Centre (SAC) during the 2017 and 2018 academic year. The research sample holds 51 parents who filled in the questionnaire. The data were collected through the "The expectations of the parents who have gifted children from SACs and the fulfilment level of these expectations questionnaire” developed by the researchers in order to identify parents’ expectations from SACs and the fulfilment level of these expectations. The research data were analyzed through using SPSS 21 package program and content analysis. Research results have suggested that parents' expectation from SAC is very high, but the fulfilment level of these expectations is medium. There has also been found a significant difference between parents’ expectations and fulfilment level of these expectations. The results have shown that the problems mostly encountered by parents are education and training, communication, personal, the transportation and physical infrastructure of SAC.

Kaynakça

Ak. B (2008) Verilerin düzenlenmesi ve gösterimi, (Kalaycı Ş., Ed.) SPSS Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri kitabı içinde (3-47) Ankara: Asil Yayın Dağıtım

Altun, T & Vural, S. (2012). Bilim ve sanat merkezinde (BİLSEM) görev yapan öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişim ve okul gelişimine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 152-177

Atlı, H., & Balay, R. (2016). Bilim ve Sanat Merkezindeki üstün yetenekliler eğitiminin sürdürülebilirliğine ilişkin öğrenci düşünceleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(2), 191-205

Büyüköztürk. Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2). 297-315.

Clinkenbeard. P. 2007. Economic Arguments for Gifted Education. Gifted Children 2(1) 6-9

Dönmez, B, N (2017). Üstün ve özel yetenekli çocuklar ve eğitimleri http://www.necatebaykoc.com.tr/ data/dokumanlar/ustun_ve_ozel_yetenekliler 284-301, 15.06.2018 tarihinde erişilmiştir.

Gross, M. U. M. (2005). Exceptionally Gifted Children. Londonand New York: Routledge Falmer.

Er, H. & Ünal F. (2015). Üstün yetenekli öğrencilerin demokrasiye ilişkin görsel algılarının incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 93-106

Florida, R. 2005. Cities and the Creative Class. London: Routledge

Fraenkel. J.R.. & Wallen. N.E. (2006). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill

Fisher T.A. (2013). The Impact of Multiple Intelligence Theory on Teacher Perception of Giftedness and The Referral of African American Students to Gifted and Talented Education Programs. Published Ph. D. Thesis.Azusa Pacific University, School of Education.

Karabey, B. & Yürümezoğlu, K. (2015). Yaratıcılık ve üstün yetenekliliğin zeka kuramları açısından değerlendirilmesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 40, 86-106

Karakuş, F. (2010). Üstün yetenekli çocukların anne babalarının karşılaştıkları güçlükler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 127-144.

Karakuş, F. (2014). Üstün Yetenekli Çocukları Olan Anne Babaların Çocuklarının Eğitimine Yönelik Algıları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 289-304

Karasar. N. (2012). Bilimsel araştırma yöntem, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Keskin, M. Ö., Sanancı N. K. & Aydın S. (2013). Bilim ve sanat merkezleri: mevcut durumları, sorunları ve çözüm önerileri. Üstün Yetenekli Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 78-96

Kılıç, C. V. (2015). Türkiye’de üstün ve özel yetenekli çocuklara yönelik bir eğitim politikası oluşturulamaması sorunu üzerine bir değerlendirme. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum 4(12) 145-154

Koç, İ. (2016). Üstün zekâlı ve üstün yetenekli öğrenci velilerinin bilim ve sanat merkezi'yle ilgili görüşleri: Bir BİLSEM örneği. Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 3(3), 17-24

Kurnaz, A. (2014). Yirminci yılında bilim ve sanat merkezlerinin raporlar ve yönetici görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-22.

Kurtdaş, M. Ç. (2012). Üstün yetenekliler ve üstün yeteneklilerin eğitiminde bilim ve sanat merkezleri (Malatya Bilim ve Sanat Merkezi Örneği) Hikmet Yurdu Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 5(10), 151-181

López-Aymes, G., Acuña, S. R., & Damián, G. G. D. (2014). Families of Gifted Children and Counseling Program: A Descriptive Study in Morelos, Mexico. Journal of Curriculum and Teaching, 3(1), 54.

Marland, S. (1972). The education of the gifted and talented Washington D.C.: Government Printing Office. U.S.:Commissoner of education

Özbay, Y. (2013) Üstün yetenekli çocuklar ve aileleri T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yayınları, Ankara

MEB, (2010). T.C. Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı, Bilim ve Sanat Merkezleri Süreci (Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitimi) İç Denetim Raporu, 2010/14, Ankara.

MEB, (2013). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı, 2013-2017, Ankara.

MEB, (2015). Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi, Ankara

MEB, (2017a). 2017-2018 Bilim Ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Kılavuzu, Ankara

MEB, (2017b). Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçme ve atama kılavuzu Ankara: Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Oğurlu, Ü. & Yaman, Y. (2013). Ebeveynlerin üstün zekâlı ve yetenekli çocuklarıyla ilgili rehberlik ihtiyaçları, Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 3(2), 81-94

Renzulli, J. S. (1978). What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi Delta Kappan, 60(3), 180

Renzulli. J.S. (1986). The three ring conception of giftedness: A developmental model for creative productivity. In J.S. Renzulli & S.M. Reis (Eds.).The triad reader (2- 19). Mansfield Center. CT: Creative Learning Press. Inc

Rindermann. H.. M. Sailer. & J. Thompson. (2009). The Impact of Smart Fractions. Cognitive Ability of Politicians and Average Competence of Peoples on Social Development. Talent Development and Excellence 1(1), 3–25

Polyzopoulou. K.. Kokaridas. D.. Patsiaouras. A.. & Gari. A. (2014). Teachers' perceptions toward education of gifted children in Greek educational settings. Journal of Physical Education and Sport. 14(2). 211-221

Sarı H. & Öğülmüş, K. (2014). Bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) karşılaşılan sorunların öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2(2) 254-265

Scheuren. F. (2004). What is a Survey? American Statistical Association

Sternberg. R. J. (Ed.). (2004). Definitions and conceptions of giftedness. Thousand Oaks. CA: Corwin Press.

Şahin, Ç. Ç. (2014). Bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin bu kurumlara ilişkin görüşlerinin incelenmesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(21), 101-117

Şahin, F., & Kargın, T. (2013). Sınıf öğretmenlerine üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi konusunda verilen bir eğitim programının etkililiği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 14(2), 1-23

Şahin, F. (2015). Educational programs, services and support for gifted students in Turkey, Journal of Theory and Practice in Education, 11(4), 1207-1223.

Summak, S. M. & Şahin, Ç. Ç. (2014). Türkiye’de bilim ve sanat merkezlerinde standartların belirlenmesi ile ilgili görüşlerin incelenmesi , Asya Öğretim Dergisi, 2(1), 1-15

Şencan H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara. Seçkin Yayıncılık.

Tortop, H. S. (2012). Olağanüstü üstün yetenekli öğrencilerin eğitim sürecinde radikal hızlandırma ve Türkiye’nin durumu Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 2(2), 106-113

Yakavets, N. (2014) Reforming society through education for gifted children: The case of Kazakhstan. Research Papers in Education. 29(5), 513-533.

54329 14606

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİN DOĞRU ORANTI VE TERS ORANTI BİLGİSİNİ OLUŞTURMA SÜRECİNİN RBC+C MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ: BİR ÖĞRETİM DENEYİ

Özlem KALAYCI, Recai AKKAYA

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDEKİ EKSİKLİKLER: SAYMA ve SAYI KAVRAMI İLE İLGİLİ FARKINDALIKLAR

Mustafa ALBAYRAK, Nurullah YAZICI, Mertkan ŞİMŞEK

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGU DURUMLARININ FARKLI SINIFLAMALARA GÖRE İNCELENMESİ

Kamil YILDIRIM, Hasan TABAK

ORTAÖĞRETİM KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ TOULMİN ARGÜMAN MODELİ BİLEŞENLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ümmüye Nur TÜZÜN, Volkan BİLİR, Gülseda EYCEYURT TÜRK

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİ VELİLERİNİN BİLİM VE SANAT MERKEZİNDEN BEKLENTİLERİ VE KARŞILANMA DÜZEYLERİ

Serkan ÜNSAL, Abdullah ÇETİN, Mustafa YOĞURTÇU

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİNİN KÜLTÜREL ÖRÜNTÜSÜ

Hülya ÇEVİRME, Dilek ÜNVEREN

SORGULAMA TEMELLİ MATEMATİK YAKLAŞIMININ, ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL DÜŞÜNME SÜREÇLERİNİ GELİŞTİRMELERİNE ETKİSİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

Baki SAHİN

İMAM HATİP ORTAOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Sitki AKARSU

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN OKULLARDA KULLANIMINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

Erdem TİRİTOĞLU, Derya KILIÇOĞLU

ÇOCUKLARDA YARATICILIĞIN GELİŞİMİNE İLİŞKİN BOYLAMSAL BİR ARAŞTIRMA

Güneş SALI