ÖĞRENME ORTAMLARININ FİZİKSEL DÜZENİ AÇISINDAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Öz Etkili bir eğitim-öğretim için sınıf yönetimi, üzerinde durulması gereken konulardan biridir.  Etkili bir sınıf yönetimi için ise en önemli unsurlardan biri öğrenmenin gerçekleştiği bir çevrenin oluşturulabilmesi amacıyla sınıfın fiziksel ortamının düzenlenmesidir. Bu araştırmanın temel amacı, öğrenme ortamlarının fiziksel düzeni açısından sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Bursa ili merkezinde 25'i özel okulda, 25'i devlet okulunda görev yapmakta olan toplam 50 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerden karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bu sorunlara ne gibi çözüm önerileri geliştirdiklerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunu doldurmaları istenmiştir.  Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseninde yürütülmüş olup verilerin analizinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Öğretmenlerin en fazla öğrenci sayısı, araç-gereç ve temizlik ile ilgili sorun yaşadıkları; en az tahtanın yeri, ortak kullanım alanları ve sınıf boyutları ile ilgili sorun yaşadıkları belirlenmiştir.

Kaynakça

KAYNAKÇA Aydın, A. (2000). Sınıf yönetimi. İstanbul: Alfa Kitabevi.

Başar, H. (1997). Sınıf yönelimi (3. baskı). Ankara: Önder Matbaacılık Ltd. Şti.

Başar, H. (1999). Sınıf yönetimi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.

Çalık, T. (2003). “Sınıf yönetimi ve özellikleri”. sınıf Yönetimi (5.Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Erden, M. (2001). Sınıf yönetimi. İstanbul:Alkım Yayınevi.

Erdoğan, İ. (2005). Sınıf yönetimi (9.Baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Gökçe, F. (2014). Sınıfta öğrenme ve öğretme sürecinin yönetimi (2. Baskı). Ankara: Pegem.

Gözütok, F. D. (2000). Öğretmenliğimi geliştiriyorum. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Güven, B. & Karataş, İ. (2004). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının sınıf ortamı tasarımları. İlköğretim-Online, 3(1), ss.25-34.

Jones, V. & Jones, L. (2004). Comprehensive classroom management. creating communities of support and solving problems, (Seventh Edıtıon). Pearson.

Kahveci, G., & Demirtaş, Z. (2012). İlköğretim okulu 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin temizlik ve hijyen algıları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(2), 51-61.

Karaçalı, A. (2006). Sınıf yönetimini etkileyen fiziksel değişkenlerin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1).

Kıran, H. & Çelik, K. (Eds.) (2016). Etkili sınıf yönetimi, sınıf ortamının fiziksel özellikleri (12. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Kıvrak, E., Yörük, S. ve Selamet, Ç. (2015). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi konusunda okullardaki rehberlik servisinden beklentileri (Afyonkarahisar örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Afyonkarahisar.

Küçükahmet, L. (2002). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Lemlech, J. K. (1988). Classroom management. (2. Edition). New York:Waveland Press, Inc.

Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis : an expanded sourcebook (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications.

Özgan, H., Yiğit, C., Aydın, Z. & Küllük, C. M. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin algılarının incelenmesi ve karşılaştırılması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), ss:617-635.

Terzi, A. R. (2002). Sınıf Yönetimi açısından etkili öğretmen davranışları. Milli Eğitim Dergisi, 155-156.

Şaşan, H. H. (2002). Yapılandırmacı öğrenme. Yaşadıkça Eğitim, 74(75), 49-52.

Şentürk, H., & Oral, B. (2008). Türkiye’de sınıf yönetimi ile ilgili yapılan bazı araştırmaların değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26), 1-26.

Şensoy, S. A. & Sağsöz, A. (2015). Öğrenci başarısının sınıfların fiziksel koşulları ile ilişkisi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16(3).

Şişman, M. & Turan, S. (Eds.). (2011). Sınıf yönetimi, öğrenme ortamlarının fiziksel düzeni, (8. baskı). Ankara: Pegem

Şişman, M. & Turan, S. (Eds.). (2011). Sınıf yönetimi, sınıf yönetiminin temelleri (8. baskı). Ankara: Pegem.

Uludağ, Z., & Odacı, H. (2002). Eğitim öğretim faaliyetlerinde fiziksel mekân. Milli Eğitim Dergisi, 29, 153-154.

Ünal, S., Ada, S. (2000). Sınıf yönetimi. İstanbul:Marmara Üniversitesi.

Vural, R. A., & Sadık, F. (2003). İlköğretim okul binalarının fiziksel açıdan değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 28(130).

Yalın, H. İ. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları.

Yeşilyurt, E., & Çankaya, İ. (2008). Sınıf yönetimi açısından öğretmen niteliklerinin belirlenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 274-295.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

57159 15011

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ORTAÖĞRETİM KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ TOULMİN ARGÜMAN MODELİ BİLEŞENLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ümmüye Nur TÜZÜN, Volkan BİLİR, Gülseda EYCEYURT TÜRK

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİ VELİLERİNİN BİLİM VE SANAT MERKEZİNDEN BEKLENTİLERİ VE KARŞILANMA DÜZEYLERİ

Serkan ÜNSAL, Abdullah ÇETİN, Mustafa YOĞURTÇU

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖZÜNDEN YÜKSEKÖĞRETİMDE DİL ÖĞRENİMİNDE ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİNİN İNCELENMESİ

Ali ÖZTÜFEKÇİ, Enisa MEDE

“BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI” KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE İSTASYON TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ

Ali Derya ATİK, Duygu KARA EKEMEN, Figen ERKOÇ

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİN DOĞRU ORANTI VE TERS ORANTI BİLGİSİNİ OLUŞTURMA SÜRECİNİN RBC+C MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ: BİR ÖĞRETİM DENEYİ

Özlem KALAYCI, Recai AKKAYA

OTANTİK LİDERLİĞİN PSİKOLOJİK SERMAYE, İŞE KAPILMA VE OKUL BAŞARISIYLA İLİŞKİSİ

Özge ÖZTEKİN BAYIR, Ayhan AYDIN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA FARKINDALIKLARI

Melike FAİZ, Hafife BOZDEMİR YÜZBAŞIOĞLU

ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARINA DÖNÜŞÜMSEL ÖĞRENME KURAMI UYGULAMALARININ ETKİSİ

Nilgün YENİCE, Gizem ALPAK TUNÇ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMA STRATEJİLERİ İLE EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Kevser HAVA

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİNİN KÜLTÜREL ÖRÜNTÜSÜ

Hülya ÇEVİRME, Dilek ÜNVEREN