Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel güven algilari

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
1061
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 öğretim yılında Bolu ili merkez ilçe sınırlarında yer alan ilkokullarda görev yapan 171 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri, öğretmenlerden Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen “örgütsel adalet ölçeği”, Hoy ve Tschannen-Moran (2003) tarafından geliştirilen “okullarda meslektaşlara güven ölçeği” ve Daboval, Comish, Swindle ve Gaster (1994) tarafından geliştirilen “örgütsel güven ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmada veriler; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve korelasyon gibi betimsel istatistiksel işlemlerle analiz edilmiştir. Araştırmada İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel güven algıları “Orta” düzeydedir. Öğretmenlerin Örgütsel Adalet ile Örgütsel Güven algıları arasında yüksek pozitif yönde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the relationship between primary school teachers’ organizational justice and organizational trust perceptions. The working group of the present study is formed by (n:171) primary school teachers working in the central province of Bolu in 2012-2013 academic year. In the study, the data were collected through “Organizational Justice Scale” developed by Niehoff and Moorman (1993), “Trust at School Scale” developed by Hoy Tschannen-Moran (2003) and “Organizational Trust Scale” developed by Daboual, Comish, Swindle and Gaster (1994). Fort he analysis of the data descritive statiscs; frequency, percentage, mean, Standard deviation and correlation scores were calculated. The findings of the study revealed that the organizational justice and organizational trust perceptions of primary school teachers is at moderate level. Additionally, the findings revealed a highly positive relationship between teachers’ organizational justice and organizational trust perceptions.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :