OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOSTRES ALGILARI İLE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Öz Araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin teknostres algıları ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasındaki ilişkinin saptanmasıdır. Araştırmanın evrenini, Edirne ili merkez ve ilçelerinde yer alan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 361 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem alınmayarak evrende yer alan tüm okul yöneticilerine ulaşılmaya çalışılmış, bu doğrultuda eksik ve özensiz doldurulanlar çıkarılarak 285 ölçek incelemeye alınmıştır. Araştırmada; okul yöneticilerinin teknostres algılarının orta düzeyde olduğu, bireysel yenilikçilik düzeylerinin ise sorgulayıcı kategoride olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada bireysel yenilikçilik ile tekno-karmaşa arasında düşük düzeyde negatif ve anlamlı bir ilişki, bireysel yenilikçilik ile tekno-güvensizlik arasında düşük düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki, bireysel yenilikçilik ile tekno-belirsizlik arasında ise düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

Akınoğlu, H. F. (1993). Teknostres, Türk Kütüphaneciliği, 7 (3), 159-173.

Akiş, Y. T. (2007). Karizma ve Yenilikçi Liderlik, CEO’s, 37, 12-17.

Başaran, S. D. ve Keleş, S. (2015). Yenilikçi Kimdir? Öğretmenlerin Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (4), 106-118.

Brillhart, P. E. (2004). Technostress in the workplace managing stress in the electronic workplace, Journal of American Academy of Business, 5 (1/2), 302–307.

Bülbül, T. (2010). Yenilik yönetimi, yönetimde yeni yaklaşımlar (Ed: H. B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz), Ankara: Pegem A Yayıncılık. 31-51.

Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara: Pegem Akademi.

Champion, S. (1988). Technostress: Technology’s toll, School Library Journal, 35 (3), 48-51.

Clark, K. ve Kalin, S. (1996). Technostressed out? How to cope in the digital age, Library Journal, 30-32.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences, Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.

Çoklar, A. N. ve Şahin, Y. L. (2011). Technostress levels of social network users based on ICTS in Turkey. European Journal of Social Sciences, 23 (2), 171-182.

Çoklar, A. N., Efilti, E. Şahin, L., Akçay, A. (2015). The technostress reasons of Turkish teachers, Teaching & Education Conference.

Çoklar, A. N., Efilti, E., Şahin, Y. L., Akçay, A. (2016). Determining the reasons of technostress experienced by teachers: a qualitative study, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7 (2), 71-96.

Çuhadar, C., Bülbül, T., Ilgaz, G. (2013). Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özellikleri ile teknopedagojik eğitim yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, İlköğretim Online, 12 (3), 797-807.

Elçi, Ş. (2007). İnovasyon kalkınma ve rekabetin anahtarı, Ankara: Technopolis Group.

Göl, E. ve Bülbül, T. (2012). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yenilik Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Algıları, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 97-109.

Gümüşlüoğlu, L. (2009). İnovasyon ve liderlik, Savunma Sanayii Gündemi Dergisi, 3, 37-42.

Ilgaz, G., Özgür, H., Çuhadar, C. (2016). The Adaptation of Technostress Scale into Turkish, Abstracts of the 11th International Balkan Education and Science Congress, (p.69), Poreč, Croatia.

Kalay, F., Şimşek, M.Ş., Oğrak A. (2009). Bilişim teknolojilerinin iş stresi üzerindeki etkileri: türk bankacılık sektöründe bir uygulama, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 1 (1), Kilis.

Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım.

Kılıç, H. ve Tuncel, Z. A. (2014). İlköğretim branş öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri, Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 4 (7), 25-37.

Kılıçer, K. (2008). Teknolojik yeniliklerin yayılmasını ve benimsenmesini arttıran etmenler, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 209-222.

Kılıçer, K. ve Odabaşı H. F. (2010). Bireysel yenilikçilik ölçeği (BYÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Hacettepe University Journal of Education, 38, 150-164.

Kılıçer, K. (2011). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Laspinas, M. L. (2015). Technostress: trends and challenges in the 21st century knowledge management, European Scientific Journal, 11 (2), 205-217.

Oslo Kılavuzu (2005). Yenilik verilerinin toplanması ve uygulanması için ilkeler, Ankara: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Avrupa Birliği İstatistik Ofisi. OECD ve Eurostat Ortak Yayımı.

Özgür, H. (2013). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 409-420.

Öztürk, Z. Y. ve Summak, M. S. (2014). İlköğretim okulu öğretmenlerinin bireysel yenilikçiliklerinin incelenmesi, International Journal of Science Culture and Sport, 1, 844-853.

Rogers, E. M. (1983). Diffusion of innovations, New York: Free Press.

Tarafdar, M., Tu, Q., Ragu-Nathan, B. S., Ragu-Nathan, T. (2007). The ımpact of technostress on role stress and productivity, Journal of Management Information Systems, 24 (1), 301-328.

Tarafdar, M., Tu, Q., Ragu-Nathan, T. (2010). Impact of technostress on end-user satisfaction and performance, Journal of Management Information Systems, 27 (3), 303-334.

Tarafdar, M., Tu, Q., Ragu-Nathan, T.S., Ragu-Nathan, B.S. (2011). Crossing to the Dark Side: Examining Creators, Outcomes, and Inhibitors of Technostress, Communications of the ACM, (54:9), 113-120.

Tarafdar, M., Pullins, E., Ragu-Nathan, T. S. (2011). Examining Impacts of Technostress on the Professional Salesperson’s Performance, AMCIS 2011 Proceedings-All Submissions, page107.

Taş, S. (2007). Eğitimde Yenileşmenin Önündeki Engeller (Dört Köşe Tekerlekler), SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 183-192.

Uslu, T., Şahin, D. R., Çam, D. (2012). Yaş ve kuşak farklılıklarına göre internet ve bilgi teknolojileri kullanımının düzeyi, yarattığı tekno-politik stres ve sonuçları, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 7 (1), 76-93.

Weil, M. M., Rosen, L. D., Sears, D. C. (1987). The computerphobia reduction program: year 1. program development and preliminary results. behavioral research methods, Instruments, & Computers, 19 (2), 180-184.

116337 29317

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler