Öğretmen Adaylarının Ders Anlatımlarının Değerlendirilmesinde Farklı Değerlendirmeciler Arası İlişkiler

Bu araştırma, öğretmenlik uygulaması dersinde öğretmen adaylarının ders anlatımlarına yönelik olarak kendisinin, fakülte öğretim elemanının ve uygulama öğretmeninin değerlendirmeleri arasındaki ilişkilerin incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırmaya 2011-2012 ve 2012-2013 eğitim-öğretim yıllarında Kocaeli Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda okuyan 162 öğretmen adayı, 5 fakülte öğretim elemanı ve 25 uygulama öğretmeni katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan ve eğitim fakültelerinde kullanılan Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu’nun düzenlenmiş hali kullanılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda değerlendirme formunda yer alan maddeler ‘alan bilgisi’, ‘öğretim süreci’ ve ‘sınıf yönetimi’ olmak üzere üç boyut altında toplanmıştır. Sözü edilen boyutlara yönelik elde edilen puanlara göre değerlendirmeciler arası ilişkileri belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının verdikleri puanlar açısından öğretim elemanlarına kıyasla uygulama öğretmenleri ile daha uyumlu olduğu söylenebilir. Üç değerlendirmecinin en fazla uyumluluk gösterdiği boyut ‘öğretim süreci’ iken daha az uyum gösterdiği boyut ‘alan bilgisi’ olarak belirlenmiştir. Ayrıca, öğretim elemanı ve uygulama öğretmenlerinin puanları arasındaki korelasyonlar her üç boyut için anlamlı çıkmıştır

Associations Among Different Raters In Evaluating Pre-Service Teachers’ Teaching Performance

This study aimed to examine the associations among pre-service teachers, university supervisors and cooperating teachers regarding the evaluation of pre-service teachers’ classroom teaching performance. The participants of the study were 162 pre-service teachers from the Primary Mathematics Education Department of Kocaeli University, 5 university supervisors, and 25 cooperating teachers. A modified version of Teaching Evaluation Form developed by Higher Education Council was used as data collection instrument. Exploratory factor analysis yielded three dimesions namely, ‘content knowledge’, ‘instructional process’, and ‘classroom management’. To examine associations among the scores of different raters on these dimesions, bivariate correlation analysis was conducted. Results showed that pre-service teachers’ self-evaluation scores were more consistent with the evaluation scores of cooperating teachers. There were higher correlations in instructional process dimension among the three raters compared to classroom management and content knowledge dimensions. Finally, the correlations between the scores of university supervisors and cooperating teachers were significant for all three dimensions

Kaynakça

Abernathy, T., Forsyth, A., & Mitchell, J. (2001). The bridge from student to teacher: What principals, teacher education faculty and students value in a teaching applicant. Teacher Education Quarterly, 28(4), 109-119.

Adams, P. E., & Krockover, G. H. (1997). Beginning science teacher cognition and its origins in the preservice secondary science teacher program. Journal of Research in Science Teaching, 34(6), 633-653.

Baştürk, S. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinin uygulama öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 7(14), 93-110

Baştürk, S. (2009). Investigating teaching practice course according to student teachers’ opinions. Elementary Education Online, 8(2), 439-456.

Borko, H., & Mayfield, V. (1995). The roles of the cooperating teacher and university supervisor in learning to teach. Teaching and Teacher Education,11(5), 501- 518.

Boud. D. (1995). Enhancing learning through self-assessment. London: Kogan Page.

Boz, N., & Boz, Y. (2006). Do prospective teachers get enough experience in school placements? Journal of Education for Teaching, 32(4), 353-368.

Büyüköztürk, Ş, Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2010). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi.

Çevik, C. & Alat, K. (2012). Uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25(2), 359-380.

Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Education Policy Analysis Archives, 8(1), 23-36.

Darling-Hammond, L., & Snyder, J. (2000). Authentic assessment of teaching in context. Teaching and Teacher Education 16, 523-545

Dursun, Ö. Ö., & Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 159-178.

Eraslan, A. (2008). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının ‘Öğretmenlik Uygulaması’ üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), 207-221.

Fajet, W., Bello, M., Leftwich, S. A., Mesler, J. L., & Shaver, A. N. (2005). Pre-service teachers’ perceptions in beginning education classes. Teaching and Teacher Education, 21(6), 717-727.

Fives, H., Hamman, D., & Olivarez, A. (2007). Does burnout begin with student- teaching? Analyzing efŞcacy, burnout, and support during the student- teaching semester. Teaching and Teacher Education, 23, 916-934.

Gökçe, E., & Demirhan, C. (2005). Öğretmen eğitiminde yenilikçi bir yaklaşım mı yoksa geleneksel bir anlayış mı? Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(2), 187-195.

Gürses, A., Bayrak, R., Yalçın, M., Açıkyıldız, M., & Doğar, Ç. (2005). Öğretmenlik uygulamalarında mikro öğretim yönteminin etkililiğinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 1-10.

Loughran, J. (2007). Researching teacher education practices: Responding to the challenges, demands, and expectations of selfstudy. Journal of Teacher Education, 58(1), 12-20.

Moore, R. (2003). Reexamining the field experiences of preservice teachers. Journal of Teacher Education, 54(1), 31-42.

Orhan, F. (2008). Self-regulation strategies used in a practicum course: A study of motivation and teaching self-efficacy. (Öğretmenlik uygulamasında öz- düzenleyici öğrenme stratejileri-güdülenme ve öğretmenlik öz-yeterliği üzerine bir çalışma). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 35, 251-262

Paker, T. (2008). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 132-139.

Pellet, T. L., Strayve, K., & Pellet, H. A. (1999). Planning for student-teaching success: a guide for cooperating teachers. The Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 70(5), 50-55.

Polat, S., Kaya, S., & Akdağ, M. (2013). Öğretmen adaylarının sınıf disiplinine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2), 877- 890.

Richardson, V. (1996) The role of attitudes and beliefs in learning to teach, in: J. Sikula (Ed.)Handbook of research on teacher education (New York, Simon & Schuster).

Roth, W. M., & Tobin, K. (2001). Learning to teach science as practice. Teaching and

Teacher Education, 17, 741-762.

Sağ, R. (2008). Öğretmen adaylarının uygulama öğretmenlerinden, uygulama öğretim elamanlarından ve uygulama okullarından beklentileri, Eurasian Journal Of Educational Research, 32, 117-132.

Şeker, H., Deniz, S., & Görgen, İ. (2005). Tezsiz yüksek lisans öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterlikleri üzerine değerlendirmeleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 42, 237-253.

Şişman, M., & Acat, B. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 235-250.

Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (2. bs). Ankara: Nobel Yayınları.

Tillema, H. H. (2009). Assessment for learning to teach: Appraisal of practice teaching lessons by mentors, supervisors, and student teachers. Journal of Teacher Education. 60(2), 155-167.

Traister, C. A. (2005). The perceptions of student teachers, cooperating teachers, and university supervisors regarding the assessment of student teacher performance (Doctoral dissertation, The Pennsylvania State University).

Ünver, G. (2003). Öğretmenlik uygulamasında işbirliği: Bir durum çalışması. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 87-100.

Witcher, A., Onwuegbuzie, A. J., & Minor, L. C. (2001). Characteristics of effective teachers: Perceptions of preservice teachers. Research in the Schools, 8, 45– 57.

Yeşilyurt, E., & Semerci, Ç. (2011). Uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-23.

Yükseköğretim Kurulu (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara: Öğretmen Eğitimi Dizisi.

90491 22771

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS KİTAPLARINDAKİ ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN KULLANIMI

Hakan BAYEZİT, Feryal ÇUBUKÇU

ÖĞRETMENLERİN SAHİP OLDUKLARI DUYGU DURUMLARINI OKUL YÖNETİCİLERİNİN DİKKATE ALIP ALMAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Türkan ARGON

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA EĞİLİMLER

Mustafa SÖZBİLİR, Şeyda GÜL, Betül OKÇU, Fatih YAZICI, Aydın KIZILASLAN, S. Levent ZORLUOĞLU, Gülşah ATİLLA

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR ORTAMLARINDA KARŞILAŞTIKLARI İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Özge ÜSTÜN, Mehmet Kaan DEMİR

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ

İşıl AKTAĞ, Derya Deniz ALPAY

Sınıf Öğretmenlerinin “İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi” Dersinin İlkokul 4. Sınıfta Yer Almasına İlişkin Görüşleri

Halil İbrahim SAĞLAM, Mehmet Akif HAYAL

Sürekli Öfkenin Yordayıcıları Olarak Benlik Saygısı Ve Sosyal Destek: Sosyal Desteğin Aracı Ve Düzenleyici Rolü

Asım ÇİVİTCİ

HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUM YÖNETİCİLERİNİN HAYAT BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN ALGILARI

Soner DOĞAN, Cahit KAVTELEK

Öğretmen Adaylarının Ders Anlatımlarının Değerlendirilmesinde Farklı Değerlendirmeciler Arası İlişkiler

Zeynel KABLAN, Sibel KAYA, Ayşe Arzu ARI, Ahmet KÜÇÜK

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOÇEŞİTLİLİĞE İLİŞKİN KAVRAMSAL İLİŞKİLENDİRME DÜZEYLERİ

Zeynep YÜCE, Arzu ÖNEL