KİŞİLERARASI DUYGU DÜZENLEME ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI

Öz Bu çalışmanın amacı Hofmann, Carpenter ve Curtiss (2016) tarafından geliştirilen Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeği’ni Türk kültürüne uyarlamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 256 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçeğin Türkçeye çevrilmesi sürecinde çeviri-tekrar çeviri yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin orijinal formunun faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiş, modelin kabul edilebilir uyum gösterdiği görülmüştür. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları incelendiğinde alt boyutlarının .798 ile .871 arasında değişmekte olduğu görülmüştür. Ölçeğin tamamı için iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .914 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin test tekrar test korelasyon katsayısı ölçeğin tamamı için .797 olarak bulunmuştur. Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeği ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği arasındaki olumlu yönde manidar ilişki, ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliğinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermiştir. Araştırmanın sonuçları Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.

Kaynakça

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: PEGEM A Yayıncılık.

Cole, P. M., Michel, M. K., & Teti, L. O. (1994). The development of emotion regulation and dysregulation: A clinical perspective. The development of emotion regulation: Biological and behavioral considerations. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59, 73 –100.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

Dixon-Gordon, K. L., Bernecker, S. L., & Christensen, K. (2015). Recent innovations in the field of interpersonal emotion regulation. Current Opinion in Psychology, 3, 36–42.

Dökmen, Ü. (2000). Varolmak gelişmek uzlaşmak. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Frijda, N. H. (1986). The emotions. Cambridge University Press.

Garber, J., & Dodge, K. A. (1991). The development of emotion regulation and dysregulation. Cambridge University Press.

Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multi dimensional assessment of emotion regulation and dsyregulation: Development, factor structure and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26(1), 41-54.

Greenberg, L. S. (2015). Duygu odaklı terapi: Danışanlara duygu koçluğu yapmak. (Çev: S. B. Çelik). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of General Psychology, 2(3), 271.

Hofmann, S. G. (2014). Interpersonal emotion regulation model of mood and anxiety disorders. Cognitive Therapy and Research, 38(5), 483-492.

Hofmann, S. G.. Carpenter, J. K., & Curtiss, J. (2016). Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire (IERQ): Scale development and psychometric characteristics. Cognitive Therapy and Research, 40(3), 341-356.

Leahy, R. L.,Tirch, D., & Napolitano, L. A. (2011). Emotion regulation in psychotherapy: A practitioner's guide. Guilford Press.

Özgüven, E. (1994). Psikolojik Testler. Ankara: Yeni Doğuş Matbaası.

Rugancı, R. N., & Gençöz, T. (2010). Psychometric properties of a Turkish version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Journal of Clinical Psychology, 66(4), 442-455.

Thompson, R. A. (1994). Emotion Regulation: A theme in search of definition. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59(2-3), 25- 52.

Werner, K., & Gross, J. J. (2010). Emotion regulation and psychopathology: A conceptual framework. In A. M. Kring & D. M. Sloan (Eds.), Emotion regulation and psychopathology: A transdiagnostic approach to etiology and treatment (pp. 13-37). New York, NY, US: Guilford Press.