İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN REHBERLİK GÖREVLERİ İLE İLGİLİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Öz Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin rehberlik görevleri ile ilgili tutumlarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda ilköğretim okullarında görev yapan sınıf rehber öğretmenlerinin, sosyo-demografik özelliklerine göre rehberlik görevlerini yerine getirme durumlarındaki davranış ve tutumlarında bir farklılaşmanın olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmada, tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Uşak ilinin Merkez ilçesinde ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler, örneklemini ise bu okullarda görev yapan 112 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerinin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız t testleri ile tek yönlü varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sınıf öğretmenlerinin tutumlarının cinsiyet, görev süreleri ve eğitim düzeyleri değişkenlerinin tutumlarında farklılık oluşturmadığı görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin çalıştıkları ilköğretim okullarında psikolojik danışmanın mevcut olma durumuna göre tutumların ise anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Yine araştırmaya göre, sınıf öğretmenlerinin rehberlik ile hizmet içi eğitim alma sayılarına göre rehberlik hizmetlerine göre tutumlarının farklılaştığı anlaşılmaktadır. 

Kaynakça

Bülbül, Ö., (2009), İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin rehberlik görevleriyle ilgili tutum ve davranışlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş. http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden alınmıştır.

Bostancı, A.B.(2017). Sınıfta ilişki düzenini oluşturmada öğretmenin liderliği. Celal Gülşen (Ed.) Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi(s.245-272) Ankara: Anı yayıncılık.

Cochran-Smith, M., & Fries, K. (2005). Researching teacher education in changing times: Politics and paradigms. Studying teacher education: The report of the AERA panel on research and teacher education, 69-109.

Demirel, M, (2010), İlköğretim ve ortaöğretim kurumları sınıf rehberlik programının değerlendirilmesi, Eğitim ve Bilim, 35(156),

Doğan, S., (2000), Türkiye'de Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Durumu ve Geleceğe İlişkin Yönelimler, Eğitim ve Bilim, 25(118),

Durmuş, E., (2015), Eğitimde rehberlik hizmetleri (7. Baskı), M. Engin Deniz ve Atılgan Erözkan (Ed.) Psikolojik Danışma ve Rehberlik (s. 89-118). Ankara: Maya Akademi.

Erözkan, A., (1997) İlköğretim okullarında görevli yöneticiler ile öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Gündüz, B., (2013), Öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik. M. Engin Deniz ve Atılgan Erözkan (Ed.) Psikolojik Danışma ve Rehberlik (s. 1-26) Ankara: Maya Akademi.

Güvenç, M., (2001). Okullarda rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan güçlükler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Hearne, L., Geary, T., & Martin, N., (2017). Guidance counselling as a whole school responsibility in the ırish post primary sector, British Journal of Guidance & Counselling, 45(2), 138–152.

Karasar, N., (2002). Bilimsel araştırma yöntemi, (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayınevi

Kepçeoğlu, M. (1999). Psikolojik danışma ve rehberlik (11. Baskı). İstanbul: Alkım Yayınevi.

Kuzgun, Y. (2003). Mesleki rehberliği ve danışmalığına giriş (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Özdemir, İ.E., 1991. Bazı değişkenlerin liselerdeki öğrenci, öğretmen, danışman ve yöneticilerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden beklentilerine etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Spilt, J. L., Koomen, H. M., & Thijs, J. T. (2011). Teacher wellbeing: The importance of teacher–student relationships. Educational Psychology Review, 23(4), 457-477.

Tatlıoğlu, K., (1999), Rehberlik ve psikolojik danışmalık servisinden beklentiler üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Tsouloupas, C. N., Carson, R. L., Matthews, R., Grawitch, M. J., & Barber, L. K. (2010). Exploring the association between teachers’ perceived student misbehavior and emotional exhaustion: The importance of teacher efficacy beliefs and emotional regulation. Educational Psychology, 30, 173–189.

Yavuzer, Y., (2015), Psikolojik danışma ve rehberlik, Editörler; Deniz, M.,E., ve Erözkan, A., (7. Baskı). Ankara: Maya Akademi Yayını.

Yeşilyaprak, B. (2005). Eğitimde rehberlik hizmetleri. (11. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Yılmaz, R. (2008). Orta öğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin sınıf rehberlik çalışmaları ile ilgili uygulamalarının araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yumrutaş, A. (2006). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin rehberlik görevleriyle ilgili görüş ve uygulamalarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

113421 28667

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler