HARMANLANMIŞ VE YÜZ-YÜZE ÖĞRENME ORTAMLARINDA KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ

Öz Bu araştırmanın amacı, açıklayıcı ve sorgulayıcı öğretim yöntemlerinin yüz-yüze ve  harmanlanmış öğrenme ortamları ile birlikte kullanıldığında 9. sınıf öğrencilerinin internete yönelik tutumları üzerine etkileri olup olmadığını ortaya çıkarmak ve varsa bu etkilerin cinsiyet ile ilişkisini incelenmektir. Çalışmada 2x2x2 faktör deseni kullanılmıştır. Bu desen içinde öğrenme ortamları (harmanlanmış ve yüz-yüze), öğretim yöntemleri (açıklayıcı ve sorgulayıcı) ve cinsiyet (kız ve erkek) boyutları iki aşamalı olarak oluşturulmuştur. Çalışmaya uygun örneklem yöntemi ile Ankara ili Çankaya ilçesindeki bir okuldan toplam 111 öğrenci katılmıştır. "İnternet Tutum Ölçeği" ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler üç yönlü kovaryans (ANCOVA) ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinden şu sonuçlar el edilmiştir:  (1) Öğrencilerin internete yönelik tutumlarında harmanlanmış öğrenme yüz-yüze öğrenmeye göre daha etkilidir, (2) öğrenme ortamları ile cinsiyet değişkenleri arasında anlamlı etkileşim vardır;yüz-yüze öğrenme ortamında bütün öğrencilerin internete yönelik tutumları azalmıştır. Harmanlanmış öğrenme ortamında ise erkek öğrencilerin tutum puanları yükselmiş, kız öğrencilerin ise değişmemiştir, (3) öğretim yöntemi, öğrenme ortamları ve cinsiyet değişkenleri arasında anlamlı etkileşim vardır;harmanlanmış ortamda açıklayıcı öğretim yöntemi kullanıldığında erkek öğrencilerin tutum puanları yükselmiştir. Harmanlanmış ortamda sorgulayıcı öğretim yöntemi kullanıldığında da ise kız öğrencilerin internete yönelik tutumları yükselmiştir. 

Kaynakça

Altun, A. (2003). Öğretmen adaylarının internete yönelik tutumları [Attitudes of teacher candidates towards the internet]. Eğitim ve Bilim[Journal of Education and Sciences], 28 (127), 3-9.

Altun, S. A. ve Altun, A. (2000). Bir eğitim aracı olarak internet. Milli Eğitim Dergisi, 147.

Atıcı, B. ve Gürol, M. (2001). Nesnelci öğretim yaklaşımlarından oluşturmacı öğrenme yaklaşımlarına doğru internet tabanlı uzaktan eğitime yönelik gelişimsel bir model önerisi. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim. Bildiriler Kitabı. Ankara 2001. 177-183.

Boldt, D. J.,Gustafson, L. V., ve Johnson, J. E.(1995). The internet: A curriculum ware house for social studies teachers. Social Studies, 86, 105-116.

Büyüköztürk, Ş. (1998). Kovaryans analizi (Varyans analizi ile karşılaştırmalı bir inceleme). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 31 (1), 91-105.

Campbell, M. A. (2000). The effects of the 5E learning cycle model on students’ understanding of force and motion concepts.Dissertation: Millersville University.

Caner, M. (2009). A study on blended learning model for teaching practice course in pre-service English language teacher training program. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Carin, A. A., Bass, J. E. & Contant, T. L. (2005). Teaching Science as Inquiry. Upper Saddle River: NJ.

Chandra, V. & Watters, J. J. (2012). Re-thinking Physics Teaching with web based learning. Computers and Education.58(1), 631-640.

Cobern, W. W.,Schuster, D., Adams, B., Applegate, B., Skjold, B., Undreiu, A., Loving, C. C. & Gobert, J. D. (2010). Experimental comparison of Inquiry and direct instruction in science. Research in Science and Technological Education,28 (1), 81-96, (EJ880482).

Çakır, H. (2006). Baskın zeka türüne dayalı olarak geliştirilen web destekli eğitim ve bilgisayar destekli eğitimin trafik eğitiminde etkililiği. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Delialioğlu, O. & Yıldırım, Z. (2007). Students’ perceptions on effective dimensions of interactive learning in a blended learning environment. Journal of Educational Technology & Society, 10(2), 133-146.

Demirer, V. (2009). Eğitim Materyali Geliştirilmesinde Karma Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarı, Bilgi Transferi, Tutum ve Öz-Yeterlilik Algısına Etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Demirkol, M. (2012). Ortaöğretim kurumlarında harmanlanmış öğrenme ortamının akademik başarıya ve öğrenci tutumlarına etkisi(Yayınlanmamış doktora tezi), Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Dollar, A.,Steif, P. S., veStrader, R. (2007). Enhancing traditional classroom instruction with web-based statics course. Paper presented at 37th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference. (October 10-13, 2007). Milwaukee, WI

Duhaney, D.C. (2004). Blended learning in education, training and development. Performance Improvement, 43(8), 35-38.

Ergün, M. (1998). İnternet destekli eğitim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,1(1), 1-10.

Graff, M. (2003). Learning from Web-based instructional systems and cognitive style. British Journal of Educational Technology, 34(4), 407-419

Gülbahar, Y. (2005). Web- destekli öğretim ortamında bireysel tercihler. Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(2), 76-82.

Haury, D.L. (1993). Teaching science through Inquiry. ERIC Document Reproduction Service No. ED359048.

Hogg, M., & Vaughan, G. (2005). Social Psychology (4th edition). London: Prentice-Hall.

İşman, A & Gürgün, S. (2008). Özel okullarda öğrenim gören ilköğretim öğrencilerinin internete yönelik tutum ve düşünceleri (Acarkent Doğa Koleji örneği). 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 6-8 Mayıs, Eskişehir.

Karasar, Ş. (1999). İnternet ortamında eğitim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 5(2), 145-168.

Lawson, A. E. ve Johnson, M. (2002). The validity of Kolb learning styles and neopiagetian developmental levels in college biology. Studies in Higher Education, 27 (1), 79-90.

Marek, A.E. (2008). What the learning cycle? Journal of Elementary Education, 20(3), 63-69.

Martin, D.J. (2006). Elementary science methods: A constructivist approach. Belmont: Thomson Wadsworth.

Means, B.,Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., & Jones, K. (2009). Evaluation of Evidence-Based

Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies. Washington DC: US Department of Education.

Mioduser, D.,Nachmias, R., Lahav, O., ve Oren, A. (2000). Web-based learning environments: Current pedagogical and technological state. Journal of Research on Computing in Education, 33 (1), 55-76.

National Research Council. (1996). National science education standards.Washington, DC:National Academy Press.

Nwagbo, C. (2006). Effects of two teaching methods on the achievement in and attitude to biology of students of different levels of scientific literacy. International Journal of Educational Research 45, 216–229.

Oliver, R.,veMcLaughlin, C. (1996). An investigation of thenatureandforms of interaction in live interactive television, ERIC Document No. 396738.

Oral, B. (2004). Öğretmen adaylarının internet kullanma durumları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(10).

Peşman, H. & Özdemir, Ö.F. (2012). Approach-method interaction: The role of teaching method on the effect of context-based approach in physics instruction. International Journal of Science Education, 34(14), 2127- 2145.

Sargın, N. (2013). Internet attitudes and problematic internet use of university students. Turkish Journal of Education, 2(2), 44-53.

Slotta, J. D. (2004). The web-based inquiry science environment (WISE): Scaffolding knowledge integration in the science classroom. In M. C. Linn, P. Bell, & E. Davis (Eds.) Internet Environments for Science Education (pp. 202-231). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Sokolowski, A. & Rackley, R. (2011). Teaching harmonic motion in trigonometry: Inductive Inquiry supported by physics simulations. Australian Senior Mathematics Journal, 25(1), 45-53.

Şimşek, E. (2009). Karma öğrenmenin fizik öğretmeni adaylarının bilgisayar, internet ve web tabanlı öğretime yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tekinarslan, E. (2008). Faculty of education students' attitudes toward internet and implications for online learning. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1).

Tüysüz, C. (2005). İlköğretim fen bilgisi ve kimya konularıyla ilgili materyal geliştirme ve fen bilgisi öğretimine uygulanması, Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Uğur, B. (2007). Öğrencilerin karma öğrenme yöntemine ve yöntemin uygulanmasına yönelik görüşlerinin başarı, cinsiyet ve öğrenme stilleri açısından incelenmesi.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Uluyol, Ç. & Karadeniz, Ş. (2009). An example on blended learning environment: student achievement and perceptions. Yüzüncü Yıl University Education Faculty Journal, 6(1), 60-84.

Ünsal, H. (2010). Yeni bir öğrenme yaklaşımı: Harmanlanmış öğrenme. Milli Eğitim Dergisi,185, 130-137.

Yager, R. ve Akcay, H. (2010) The advantages of and Inquiry approach for science instruction in middle grades. School Science and Mathematics, 110 (1), 5-12.

Yapıcı, İ. Ü. (2011). Application of blended learning method in biology teaching and evaluation of the results. Yayınlanmamış doktora tezi. Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ulusal Tez Merkezi No: 300021

Yavuz, U. & Karaman, S. (2003). Ders web sayfalarının oluşturulması ve yönetimi için bir yazılım. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(4), 90-97. Yelon, S. (2006). Face-to-faceor Online? Choosing the medium in blended training. Performance Improvement, 45(3), 22-26.

Yücer,S. (2011). İnternet yoluyla Türkçe öğretimi ve Sorunları. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, 1, 132-144

91412 22847

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN TÜRK KÜLTÜRÜNE YÖNELİK FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ

Cengiz ALYILMAZ, Onur ER

ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Nurullah AKSEL, Cevat ELMA

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERLE MÜZİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖZYETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ: GÜVENİRLİK ve GEÇERLİK ÇALIŞMASI

Mehmet Şahin AKINCI, Elif SAZAK PINAR, Uğur ALPAGUT

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Zühal DİNÇ ALTUN, Fatma Gül UZUNER

MODELLERİN OKUMA- YAZMA- UYGULAMA YÖNTEMİ VE YEDİ İLKE İLE UYGULANMASININ MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE YOĞUNLUK KONULARININ KAVRAMSAL ANLAŞILMASINA ETKİSİ

Seda OKUMUŞ, Kemal DOYMUŞ

CROSS GRADE ANALYSIS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS’ PERCEPTIONS RELATED TO THE CONCEPT OF

Günay PALİÇ ŞADOĞLU, Ayşegül SAĞLAM ARSLAN

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

Ebru ÖZTÜRK AKAR

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SİNİZM TUTUMLARININ İŞ PERFORMANSLARINA ETKİSİ: ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACI ROLÜ

Tevfik UZUN

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YARATICILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Musa POLAT, Hakkı KONTAŞ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Funda NALBANTOĞLU YILMAZ, Hicran ÇETİN GÜNDÜZ