GÖRSEL MATEMATİK OKUR YAZARLIĞI ÖZ-YETERLİK ALGISI İLE ÜSTBİLİŞSEL OKUDUĞUNU ANLAMA FARKINDALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Öz Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlık özyeterlik algıları (GMOÖA) ile üstbilişsel okuduğunu anlama farkındalığı (ÜOAF) arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Doğu Karadeniz Bölgesi’nin bir ilindeki ortaokullarda 7. Sınıfta öğrenim gören toplam 301 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama araçları olarak Duran (2011) tarafından geliştirilen Görsel Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Algısı Ölçeği (GMOÖAÖ) ile Gelen (2003) tarafından geliştirilip Çakıroğlu (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Üstbilişsel Okuduğunu Anlama Farkındalığı Ölçeği (ÜOAFÖ) kullanılmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel modele uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Analiz için SPSS 19.0 programından faydalanılmıştır. İlgilenilen değişkenler açısından cinsiyete göre bir farklılık olup olmadığını tespit edebilmek için analiz yöntemi olarak bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde basit korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Bu araştırma için görsel matematik okuryazarlık özyeterlik algıları ve üstbilişsel okuduğunu anlama farkındalığı ölçeğinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları sırasıyla .94 ve .77 bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda yukarıda bahsedilen yapılar arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki (r= .51) olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmada öğrencilerin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarının, üstbilişsel okuduğunu anlama farkındalık düzeylerini pozitif yönde anlamlı bir şekilde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

Abu-Hilal, M.M. (2000). A structurel model for predicting mathematics achievement: Its relation with anxiety and self-concept in mathematics. Psychological Reports, 86, 835-847.

Adelson, J. L., Dickinson, E. R., & Cunningham, B. C. (2015). Differences in the readingmathematics relationship: A multi-grade, multi-year statewide examination. Learning and Individual Differences, 43, 118-123.

Ayotola, A., & Adedeji, T. (2009). The relationship between mathematics self-efficacy and achievement in mathematics. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1 (1), 953-957.

Bağçeci, B., Döş, B., & Sarıca, R. (2011). İlköğretim öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile akademik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi/An analysis of metacognitive awareness levels and academic achievement of primary school students. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 551-566.

Baydık, B. (2011). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanımı ve öğretmenlerinin okuduğunu anlama öğretim uygulamalarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(162). 301-319.

Bekdemir, M. & Duran, M. (2012). İlköğretim öğrencileri için görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algı ölçeği (GMOYÖYAÖ)‟nin geliştirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 89-115.

Blake, S., & Lesser, L. (2006). Exploring the relationship between academic self-efficacy and middle school students’ performance on a high-stakes mathematics test. Teacher Education-Inservice/Professional Development, 2, 655-656.

Bonds, C. W., Bonds L. G. & Peach W. (1992). “Metacognition: Developing independence in learning”, Clearing House, 66, 56-59.

Bozkurt, M., & Memiş, A. (2013). Beşinci sınıf öğrencilerinin üstbilişsel okuduğunu anlama farkındalığı ve okuma motivasyonları ile okuma düzeyleri arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3). 147-160.

Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık

Caponera, E., Sestito, P., & Russo, P. M. (2016). The influence of reading literacy on mathematics and science achievement. The Journal of Educational Research, 109(2), 197-204.

Chen, P.P. (2003). Exploring the accurary and predictability of the self-efficacy beliefs of seventh grade mathematics students. Learning and Individual Differences, 14, 79-92.

Çakıroğlu, A. (2007). Üstbilişsel strateji kullanımının okuduğunu anlama düzeyi düşük öğrencilerde erişi artırımına etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çilingir, E. (2015). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı düzeyine ve problem çözme becerilerine etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Çilingir, E. & Artut, P.D. (2016). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin başarılarına, görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarına ve problem çözme tutumlarına etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. 7 (3). 578-600.

Duran, M. (2011). İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algıları ile görsel matematik başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.

Erdem, E. (2016). Matematiksel muhakeme ile okuduğunu anlama arasındaki ilişki: 8. sınıf örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1). 393-414.

Gelen, İ. (2003). Bilişsel farkındalık stratejilerinin Türkçe dersine ilişkin tutum, okuduğunu anlama ve kalıcılığa etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.

Güngör, A. (2005). Altıncı yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama stratejilerini kullanma düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28). 101-108.

Gürsakal, S. (2012). PISA 2009 öğrenci başarı düzeylerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1). 441-452.

Göçer, A. & Tabak, G. (2013). Öğretmen adaylarının görsel okuryazarlıkla ilgili algıları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 518-541.

Hooper, S. R., Roberts, J., Sideris, J., Burchinal, M., & Zeisel, S. (2010). Longitudinal predictors of reading and math trajectories throughmiddle school for African American versus Caucasian students across two samples. Developmental Psychology, 46, 1018–1029.

Kıvrak, Y. (2014). Okuma-anlamadaki başarının matematik başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Üniversitesi, Bursa.

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). New York, NY: Guilford Press.

Liu, X., & Koirala, H. (2009). The effect of mathematics self-efficacy on mathematics achievement of high school students. Paper presented at the annual conference of the Northeastern Educational Research Association, University of Connecticut, Connecticut.

MEB (2011). PISA Türkiye. EĞİTEK Yayınları, Ankara. http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2013/07/PISA-kitab%C4%B1.pdf .

MEB, (2015). PISA 2015 Ulusal Nihai Raporu. Millî Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.

MEB, (2017). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. sınıflar), Ankara. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=191.

Özgen, K., & Bindak, R. (2011). Lise öğrencilerinin matematik okuryazarlığına yönelik öz-yeterlik inançlarının belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (2), 1073-1089.

Sertöz, T. (2003). İlköğretim okullarının 6. sınıflarında okuduğunu anlama davranışının kazandırılmasının matematik başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı. İstanbul.

Şahin, Ç., Kurudayıoğlu, M. & Çelik. G.(2013). Türkçe öğretmeni adaylarının görsel okuryazarlıkları üzerine bir araştırma. Ana Dili Eğitim Dergisi, 1(1), 129-143.

Şengül, S., Katrancı, Y. & Gülbağcı, H. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarının incelenmesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Tanoğlu, Ş., Taşkesen, O., Bakırhan, A. & Taşkesen, S. (2017). 5. 6. ve 7.sınıf öğrencilerinin üç boyutlu nesneleri çizim başarısı ile görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Strategic Research in Social Science. 3(2). 29-40.

Tatar, E. & Soylu, Y. (2006). Okuma-anlamadaki başarının matematik başarısına etkisinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi. 14(2). 503-508.

Tutkun, F. O., Erdoğan, D. G., & Öztürk, B.(2014). Levels of visual mathematics literacy self-efficacy perception of the secondary school students. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 8, 19-27.

114099 28790

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLERE ÇIKARMA İŞLEMİ ÖĞRETİMİNDE SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİMLE SUNULAN NOKTA BELİRLEME TEKNİĞİNİN ETKİLİLİĞİ

Tayyibe BADIR POLAT, Ahmet YIKMIŞ

ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN İMAJI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME VE UYGULAMA ÇALIŞMASI

Özcan DOĞAN, Coşkun BAYRAK

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ KİŞİLER ARASI PROBLEM ÇÖZME VE SOSYAL BECERİLERİ İLE AKRAN İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çağlayan DİNÇER, Tuğba BAŞ, Nergiz TEKE, Ebru AYDIN, Sinem İPEK, İlkay GÖKTAŞ

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ TUTUMLARININ UYGULAMALARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Ergün YURTBAKAN, Taner ALTUN

BİR ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMININ KULLANILMASI: BAŞLICA STRATEJİLER VE OLANAK SAĞLAYICILAR

Levent DURDU, M. Yaşar ÖZDEN

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGILARI

Ali AYCAN, Hanifi ÜZÜM

5. 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ SINIF ETKİNLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Ayşegül ÇELİK

ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARA DAYALI LABORATUVAR UYGULAMALARININ TÜRKİYE'DEKİ ÖĞRENCİLERİN LABORATUVAR DERSLERİNDEKİ TUTUMLARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Yunus Emre BAYSAL, Fatma MUTLU, Ali KIŞ

OKULLARIN DNA PROFİLLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Aynur B.BOSTANCI, Ali TOSUN

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL DIŞLANMA VE ÖRGÜTSEL UYUM ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ömer YILMAZ, Nuri AKGÜN