DİJİTAL DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERSE BAĞLILIKLARINA ETKİSİ: İKİ FARKLI OKULDA DURUM

Öz Öğrencilerindavranışsal, duyuşsal ve bilişsel boyutları ile derse ‘bağlılık’ları öğrenmeiçin son derecede önemlidir. Son dönemde eğitimde kullanımı yaygınlaşan Web 2.0araçları arasında yer alan dijital değerlendirme araçları öğrencilerebilgisayar/cep telefonu/tablet aracılığıyla yöneltilen sorulara cevap vermeimkânı sunmaktadır. Bu araçlar öğretmenlere renkli, rekabetçi bir ortamdaanında dönüt verme, bireysel veya grup değerlendirmesi yapma vaaditaşımaktadır. Bu araştırmada öğrencilerin derse bağlılıklarının dijitaldeğerlendirme araçlarının kullanımı sonrası değişimleri incelenmiştir.Sosyoekonomik seviyeleri yüksek ve düşük iki ayrı okulda “Bilişim Teknolojilerive Yazılım” dersi alan 65 altıncı sınıf öğrencisinden Wang, Bergin ve Bergin’eait “Derse Katılım Envanteri” ile veriler toplanmıştır. Uygulanan dijitaldeğerlendirme araçları sonrasında öntestlere göre Okul-1 için ‘davranışsalkatılım-uyma’, ‘bilişsel katılım’ altboyutlarının ortalamasının anlamlıderecede arttığı, ‘derse katılmama’ altboyutunun ortalamasının anlamlı derecededüştüğü; Okul-2’de sadece ‘duyuşsal katılım’ altboyutunda anlamlı şekildearttığı görülmüştür. Araştırma dijital değerlendirme araçlarının öğrencilerinderse bağlılıklarına olumlu etkisi olabileceği hakkında ipuçları sunmaktadır.Benzer araştırmaların deneysel desenlerde ve nitel analizlerle desteklenerekgerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Kaynakça

Ainley, M., Ainley, J. (2011). Student engagement with science in early adolescence: The contribution of enjoyment to students’ continuing interest in learning about science. Contemporary Educational Psychology, 36, 4-12.

Akyüz, G. (2014). TIMSS 2011’de öğrenci ve okul faktörlerinin matematik başarısına etkisi. Eğitim ve Bilim, 39(172), 150-162.

Cowie, B. (2015). Assessment of doing science. (Ed. R. Gunstone), Encyclopedia of Science Education, 69-75. Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-94-007-2150-0

Dellos, R. (2015). Kahoot! A digital game resource for learning. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 12(4), 49-52.

Ergün, E., & Usluel, Y. K. (2015). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrenci Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 30-33.

Eryılmaz, A. (2014). Üniversite öğrencileri için derse katılım ölçeklerinin geliştirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 203-214.

Fredricks, J., McColskey, W., Meli, J., Mordica, J., Montrosse, B., Mooney, K. (2011). Measuring student engagement in upper elementary through high school: a description of 21 instruments. Washington, DC: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Regional Educational Laboratory Southeast. 04.08.2016 tarihinde http://ies.ed.gov/ncee/edlabs adresinden alınmıştır.

Godwin, K. E., Almeda, M. V., Seltman, H., Kai, S., Skerbetz, M. D., Baker, R. S., & Fisher, A. V. (2016). Off-task behavior in elementary school children. Learning and Instruction, 44, 128-143.

Gorman, M. (2015). Over 35 Formative assessment tools to enhance formative learning opportunities. Tech&Learning. 04.08.2016 tarihinde http://www.techlearning.com/resources/0003/over-35-formative-assessment-tools-to-enhance-formative-learning-opportunities/6972 adresinden alınmıştır.

Graham, K. (2015). TechMatters: Getting into Kahoot!(s): Exploring a game-based learning system to enhance student learning. LOEX Quarterly, 42(3), 6-7.

Kapuler, D. (2014). Top 100 Sites and Apps of 2014. 04.08.2016 tarihinde http://www.techlearning.com/contests/0007/100-web-toolsapps-of-2014/68928 adresinden alınmıştır.

Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi - Kavramlar, İlkeler ve Teknikler, (12. Baskı). Ankara: Nobel.

Kelly, S. (2008). Race, social class, and student engagement in middle school English classrooms. Social Science Research, 37(2), 434-448.

Nett, U. E., Goetz, T., Hall, N. C. (2011). Coping with boredom in school: An experience sampling perspective. Contemporary Educational Psychology (36), 49-59.

Linnenbrink-Garcia, L., Pekrun, R. (2011). Students’ emotions and academic engagement: Introduction to the special issue. Contemporary Educational Psychology, 36, 1-3.

Linnenbrink-Garcia, L., Rogat, K. T., Koskey, K. L. (2011). Affect and engagement during small group instruction. Contemporary Educational Psychology, 36, 13-24.

Mandernach, B. J. (2015). Assessment of Student Engagement in Higher Education: A Synthesis of Literature and Assessment Tools. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 12(2), 1-14.

Marks, H. M. (2000). Student engagement in instructional activity: patterns in the elementary, middle, and high school years. Education Educational Research, 37(1), 153-184. doi:10.3102/00028312037001153

Park, S., Holloway, S. D., Arendtsz, A., Bempechat, J., & Li, J. (2012). What makes students engaged in learning? A time-use study of within-and between-individual predictors of emotional engagement in low-performing high schools. Journal of Youth and Adolescence, 41(3), 390-401.

Salmela-Aro, K. (2015). Toward a New Science of Academic Engagement. Research in Human Development, 12 (3-4), 304-311. doi:10.1080/15427609.2015.1068038

Sever, M. (2014). Derse Katılım Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 171-182. doi:10.15390/EB.2014.3627

Siegle, D. (2015). Technology: Learning can be fun and games. Gifted Child Today, 38(3), 192-197.

Skinner, E. A., Kindermann, T. A., Furrer, C. J. (2009). A Motivational Perspective on Engagement and Disaffection: Conceptualization and Assessment of Children’s Behavioral and Emotional Participation in Academic Activities in the Classroom. Educational and Psychological Measurement, 69(3), 493-525. doi:10.1177/0013164408323233

Singer, N. (2016, 16 Nisan). Kahoot App Brings Urgency of a Quiz Show to the Classroom. New York Times gazetesi. 04.08.2016 tarihinde https://www.nytimes.com/2016/04/17/technology/kahoot-app-brings-urgency-of-a-quiz-show-to-the-classroom.html adresinden alınmıştır.

Swift, C. (2010). Academic Engagement. Quarterly Journal of Speech, 96 (4), 443-449. doi:10.1080/00335630.2010.521181

Uğur, E., & Akın, A. (2015). Öğrenci Bağlılığı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. SDU International Journal of Educational Studies, 2(1), 53-59.

Wang, Z., Bergin, C., Bergin, D. A. (2014). Measuring engagement in fourth to twelfth grade classrooms: The classroom engagement ınventory. School Psychology Quarterly, 29(4), 517-535. doi:10.1037/spq0000050

Wang, A. I., & Lieberoth, A. (2016). The effect of points and audio on concentration, engagement, enjoyment, learning, motivation, and classroom dynamics using Kahoot!. In European Conference on Games Based Learning (p. 738). Academic Conferences International Limited.

Yetişir, M. İ. (2014). Türkiye'de Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Başarısına Öğrenci ve Sınıf Faktörlerinin Çok Düzeyli Etkileri. Eğitim ve Bilim, 39(172), 108-120.

Zarzycka-Piskorz, E. (2016). Kahoot it or not? Can games be motivating in learning grammar?. Teaching English with Technology, 16(3), 17-36.