BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGILARI

Öz Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine ilişkin algıladıkları kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışmanın örneklem grubunu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Bartın Üniversitelerinin Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerinde okuyan 185 erkek ve 92 kadın olmak üzere toplam 277 öğrenci oluşturmuştur.  Araştırma verileri, Cabı ve Yalçınalp (2013) tarafından geliştirilmiş “Mesleki Kaygı Ölçeği” (MKÖ) aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizi için Mann Whitney U-testi ve Spearman Korelasyon testi uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre beden eğitimi öğretmeni adaylarının mesleki kaygıları genel olarak düşük iken, cinsiyet açısından kadınların erkeklere oranla atanma merkezli kaygılarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca, öğretmen adaylarının, beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencisi veya pedagojik formasyon programı öğrencisi olmaları açısından mesleki kaygı düzeylerinin farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

Akınoğlu, O. (2005). Türkiye’de uygulanan ve değişen eğitim programlarının psikolojik temelleri. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22, 31-46.

Bandura, A. (1997). Theoretical perspectives. Self-efficacy: The exercise of control, 1-35.

Cabı, E., & Yalçınalp, S. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik mesleki kaygı ölçeği (MKÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(44), 85-96.

Çelen A. & Bulut D. (2015) Beden eğitimi öğretmen adaylarının mesleğe yönelik kaygılarının belirlenmesi (AİBÜ Örneği), Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(18), 247-261

Çelikten, M., Şanal, M. &Yeni, Y., (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19), 207-237.

Dadandı İ., Kalyon A., Yazıcı H. (2016). Eğitim fakültesinde öğrenim gören ve pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları, kaygı düzeyleri ve öğretmenlik mesleğine karşı tutumları. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 253-269.

Fidan, N. (1986). Okulda öğrenme ve öğretme. Gül Yayınevi.

Gökmen, A. & Ekici, G. (2018). Biyoloji öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algı düzeyleri ile mesleki kaygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Anadolu Öğretmen Dergisi, 2(2), 17-28.

Güven, D. (2010). Profesyonel bir meslek olarak Türkiye’de öğretmenlik. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 27(2), 13-21.

Hergüner, G. (1992). Eğitim – Spor İlişkisi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 61.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342.

Kahraman, Ü., & Çelik, K. (2019) Eğitim fakültesi formasyon öğrencilerinin özyeterlik inançları ile mesleki kaygıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(45), 353-375.

Kalemoğlu, V. Y., Erbaş, M. K., & Ünlü, H., (2014). Beden eğitimi öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını yordama gücü. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 113-123.

Oktay, A. (1991). Öğretmenlik mesleği ve öğretmenin nitelikleri. M.Ü. Atatürk eğitim fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 187-198

Özkan, H. H. (2012). Öğretmenlik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi (SDÜ Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 29-48.

Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.

Temel, C., Altınkök, M., & Kayışoğlu, N. B. (2016). Pedagojik formasyon eğitimi uygulamasının beden eğitimi öğretmenliğine yansımaları. International Journal of Human Sciences, 13(1), 1862-1872. doi:10.14687/ijhs.v13i1.3715

Ünlü, H., & Erbaş, M. K., (2018). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Mesleki Kaygıları. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 15-25.