5E ÖĞRENME MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ EĞİTİM DURUMLARININ AKADEMİK BAŞARI VE TUTUMA ETKİSİ

Bu çalışmada, 5E Öğrenme Modeli’ne göre düzenlenmiş dördüncü sınıf Fen ve Teknoloji dersi eğitim durumlarının öğrencilerin öğrenme düzeyi ve tutuma etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, kontrol gruplu ön test-son test deneysel desen kullanılmıştır. Son testten üç ay sonra da kalıcılık-kararlılık testleri uygulanmıştır. Çalışma, Ankara Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu’nda 4. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi kapsamında yürütülmüştür. Denel işlem 18 hafta sürmüştür. 2011–2012 öğretim yılında bu dersi alan 4A ve 4E sınıfı öğrencileri çalışmanın denekleri olarak belirlenmiştir. Deney grubunda 5E Öğrenme Modeli’ne göre düzenlenmiş öğretim uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise mevcut programa ait eğitim durumları sürdürülmüştür. Denencel öğretim programı tasarısı hazırlanırken 5E Öğrenme Modeli’nin uygulama ilkelerine uygun davranılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının bağımlı değişkenler açısından karşılaştırılabilmesi amacıyla kovaryans analizi kullanılmıştır. Çalışmada, kontrol grubu ile deney grubu arasında öğrenme düzeyi ve tutum açısından deney grubu lehine anlamlı fark olduğu görülmektedir

The Effect Of Learning Experiences Designed According To 5e Learning Model On Level Of Learning And Attitude

In this study, it was aimed to determine the effect of learning experiences of 4th grade students in Science and Technology Course, designed according to 5e Learning Model, on students’ levels of learning and attitude. In this research, a pre-test post-test control group experimental design was used. The retention-consistency tests were also administered three months after the post-test. The study was carried out for 18 weeks in the “Fourth Grade Science and Technology” course in Ankara Özel Tevfik Fikret Primary Schools. The students at 4A and 4E sections, who took this course in the 2011–2012 academic years constituted the samples of the study. The 5e Learning Model instructional design was implemented in the experimental group while traditional teaching methods and activities were carried out in the control group. The preparation of experimental instructional design complied with the application principles of 5e Learning Model. In order to compare the experimental and the control groups in terms of dependent variables, covariance analysis was used. In the study, it was observed that there is a meaningful difference between the control and experimental groups about students’ retention of learning levels and attitudes in favour of the experimental group

Kaynakça

Abdal-Haqq, I. (1998). Constructivism in teacher education: considerations for those who would link practice to theory. Washington DC: ERIC Clearinghouse on Teaching and Teacher Education, ED426986.

Ağgül Yalçın, F.A., ve Bayrakçeken, S. (2010). The effect of 5E learning model on pre- service science teachers’ achievement of acids-bases subject. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 508-531.

Akar, E. (2005). Asit ve Baz Kavramlarının Anlaşılmasında 5E Öğretim Modelinin Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Bölümü, Ankara.

Alesandrını, K. and Larson, L. (2002). Teachers Bridge to Constructivism. Clearing House, 75 (3), 118-122

Aydın, N. ve Yılmaz, A. (2010). Yapılandırmacı Yaklaşımın Öğrencilerin Üst Düzey Bilişsel Becerilerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 57-68.

Baytok, H. (2007). Yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı öğretimin ilköğretim 7. sınıf basınç konusunda öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Balıkesir.

Brooks, G. and Brooks, M. G. (1993). In search of understanding, the case for constructivist classrooms. Alexandria, VA: ASCD.

Buntod, P.C., Suksringam, P. & Singseevo, A. (2010). Effects of learning environmental education on science process skills and critical thinking of mathayomsuksa 3 students with different learning achievements. Journal of Social Sciences, 6 (1), 60-63.

Bybee, R.W. (1997). Achieving scientific literacy: from purposes to practices. Portsmouth: UK, Heinemann.

Bybee, R.W., Taylor, A.J., Gardner, A., Van Scotteer P., Powell, J.C., Westbrook, A. & Landes, N. (2006). The BSCS 5e instructional model: origins, effectiveness, and applications. Colorado: Springs.

Campbell, M. (2006). The effects of the 5e learning cycle model on students’ understanding of force and motion concepts. A Master’s Thesis. University of Central Florida Department of Teaching and Learning Principles, Florida.

Canlı, Ö. (2009). İlköğretim 8. sınıf fen bilgisi dersi canlılarda üreme ve gelişme ünitesinde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 5e modeline uygun etkinliklerin öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Programı, Konya.

Colburn, A. & Clough, M. (1997). Implementing the learning cycle. The Science Teacher, 64, 30-33.

Coşkun, H. (2011). 5E öğrenme modelinin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin maddeyi tanıyalım ünitesindeki başarı, tutum ve zihinsel yapılarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Hatay.

Çalık, M. (2006). Bütünleştirici öğrenme kuramına göre lise 1 çözeltiler konusunda materyal geliştirilmesi ve uygulanması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Çepni, S. (2005). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi.(4. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çepni, S., Akdeniz, A. R. ve Keser, Ö. F. (2000). Fen bilimleri öğretiminde bütünleştirici öğrenme kuramına uygun örnek rehber materyallerin geliştirilmesi. Fırat Üniversitesi 19. Fizik Kongresi, Eylül 2000, Elazığ.

Değirmençay, Ş.A. (2010). Zenginleştirilmiş 5e öğretim modeline dayalı rehber materyallerin kavramsal değişim üzerine etkileri: isının yayılması ve genleşme. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Trabzon.

Delil, A. ve Güleş, S. (2007). Yeni İlköğretim 6. Sınıf Matematik Programındaki Geometri ve Ölçme Öğrenme Alanlarının Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1), 35-48

Demirci, C. (2009). Constructivist Learning Approach In Science Teaching. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 24-35.

Ekici, F. (2007). Yapılandırmacı yaklaşıma uygun 5e öğrenme döngüsüne göre hazırlanan yükseltgenmeindirgenme tepkimeleri ve elektrokimya konularını anlamalarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. lise 3. sınıf öğrencilerinin

Ercan, S. (2009). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı 5 e öğretim modelinin madde döngüleri konusunun öğretilmesine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Evans, C. (2004). Learning with Inquiring Mind. The Science Teacher, 71 (1), 27-30.

Garcia, C. M. (2005). Comparing The 5e and Traditional Approach to Teaching Evolution in a Hispanic Middle School Science Classroom. Master Thesis. California State University, California.

Gay, L. R. & Airasian, P. (2000). Educational research: competencies for analysis and application. New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Gül, Ş. (2011). 5e modeline dayalı olarak hazırlanan ders yazılımının öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Biyoloji Eğitimi Bilim Dalı, Erzurum.

Hançer, A.H. (2005). Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bilgisayar destekli öğrenmenin öğrenme ürünlerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilimdalı, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilimdalı, Ankara.

Hawkins, D. (1995). Part 2. constructivism: some history. the content of science: a constructivist approach to its teaching and learning. London: The Falmer Press.

Johnson, D.P. (2008). A mixed methods study of effects of constructivist and traditional teaching on students in an after-school mathematics program. Unbublisched Doctora Thesis. Fielding Graduate University.

Kaynar, D. (2007). 5 aşamalı (5e) öğrenme evresi yaklaşımının 6.sınıf öğrencilerinin hücre kavramını anlamalarına, fen bilgisi dersine olan tutumlarına ve epistemolojik inançlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İlköğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Ankara.

Keser, Ö. F. (2003). Fizik eğitimine yönelik bütünleştirici bir öğrenme ortamı tasarımı ve uygulaması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Kınchın, M. and Hay, D. (2000). How a qualitative approach to concept map analysis can be used to aid learning by ılutrating, Educational Research, 42, 43-48.

Kim, J.S. (2005). The effects of a constructivist teaching approach on student academic achievement, self concept, and learning strategies. Asia Pacific Education Review, 6(1), 7-19.

Martin, D.J. (2006). Elementary Science Methods. A Constructivist Approach. Thomson Higher Education 10. Belmont: Davis Drive.

Moussiaux, S. J. & Norman J. T. (2003). Constructivist teaching practices: Perceptions of teachers and students. Retrieved from http://www. ed.psu.edu.

Nas Er, S. (2008). Isının yayılma yolları konusunda 5e modelinin derinleşme aşamasına yönelik olarak geliştirilen materyallerin etkililiğinin değerlendirilmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Orhan, A.T. ve Bozkurt, O. (2009). Yapılandırmacı yaklaşıma göre fotosentez konusunun öğretiminin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 905-918.

Özmen, H. (2002). Kimyasal reaksiyonlar ünitesindeki kavramların öğretimine yönelik rehber materyal geliştirilmesi ve uygulanması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Özsevgeç, T., Çepni, S. ve Özsevgeç, L. (2006). 5E modelinin kavram yanılgılarını gidermedeki etkililiği: kuvvet-hareket örneği. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Özsevgeç, T. (2007). İlköğretim 5. sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5e öğretim modeline göre geliştirilen rehber materyallerin etkililiklerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Öztürk, Ç. (2008). Coğrafya öğretiminde 5e modelinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Peters, J. M. ve Stout, D. L. (2006). Methods For Teaching Elementary School Science (Fifth Edition). Ohio: Pearson Publishing.

Sarıkaya, M., Güven, E., Göksu, V. ve Aka, D. E. (2010). Yapılandırmacı yaklaşımın öğrencilerin akademik başarı ve bilgilerinin kalıcılığı üzerine etkisi. İlköğretim Online, 9 (1), 413-423.

Saygın, Ö, Atılboz, N. ve Salman, S (2006). Yapılandırmacı öğretim yaklaşımının biyoloji dersi konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi: canlılığın temel birimi-hücre. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26,1.

Senemoğlu, N. (2009). Gelişim öğrenme ve öğretim. kuramdan uygulamaya. (14. basım). Ankara: Pegem Akademi.

Smerdon, B. A., Burkam & Lee, D. T. (1999). Access to costructivist and didactic teaching: who gets it? where is it practised? Teachers College Record, 101 (1), 5 –34.

Süzen, S. (2009). 5E ve geleneksel metotla işlenen fen ve teknoloji dersinin yapılandırılmış gridle değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 181, 169-183.

Şengül, N. (2006). Yapılandırmacılık kuramına dayalı olarak hazırlanan aktif öğretim yöntemlerinin akan elektrik konusunda öğrencilerin fen başarı ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Anabilim Dalı, Manisa.

Temiz, B. (2010). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin “vücudumuzda sistemler” ünitesindeki akademik başarı ve fene karşı tutumlarına örnek olay destekli 5E öğretim modelinin etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.

Tinker, R. (1997). Thinking About Science. (Elektronik Sürüm). Concord: The Concord Consortium Educational Technology Lab, M.A.

Trowbrıdge, L., Bybee, R.W. & Powell, J.C. (2004). Teaching secondary school science. New Jersey: Merrill / Prentice Hall.

Tsao, Y.L. (2006). Teaching statistics with constructivist-based learning method to describe student attitudes toward statistics. Journal of College Teaching & Learning, 3(4), 59-64.

Tümay, H. (2001). Üniversite genel kimya laboratuvarlarında öğrencilerin kavramsal değişimi, başarısı, tutumu ve algılamaları üzerine yapılandırmacı öğretim yönteminin etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Wılder, M. ve Shuttleworth, P. (2005). Cell Inquiry: A 5e Learning Cycle Lesson. Science Activities, 41 (4), 37- 43.

Yalçın, E. (2010). 5E öğrenme yönteminin 8. sınıf öğrencilerinin yaşamımızdaki elektrik konularını anlamalarına ve fen’e yönelik tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Yaşar, G. (1998). Yapısalcı kuram ve öğrenme öğretme süreci. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

93953 23024

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOÇEŞİTLİLİĞE İLİŞKİN KAVRAMSAL İLİŞKİLENDİRME DÜZEYLERİ

Zeynep YÜCE, Arzu ÖNEL

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Nadide YILMAZ, Nuri DOĞAN

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE OKULA BAĞLANMANIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Nilgün BELLİCİ

Öğretmen Güdüsel Desteği Ölçeği Geliştirme Ve Uyarlama Çalışması

Hülya GÜVENÇ

ÖĞRETMENLERİN SAHİP OLDUKLARI DUYGU DURUMLARINI OKUL YÖNETİCİLERİNİN DİKKATE ALIP ALMAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Türkan ARGON

İçindekiler

Mehmet BAHAR, Sevilay KİLMEN, Dil EDİTÖRLERİ, Salih Kürşad Dolunay TÜRKÇE, Selmin Söylemez İNGİLİZCE, Nuh YAVUZALP, Uğur ALPAGUT, Murat ALTUN, Yasemin AYDOĞAN, Cemal AVCI, Soner DURMUŞ, Nesrin KALYONCU, Metin ORBAY, Murat ÖZBAY, Mehmet TAŞPINAR, Türkan ARGON, Zeki ARSAL, Bayram BIÇAK, Bahri AYDIN, M

PSİKOLOJİK DANIŞMAN EĞİTİMİNDE SÜPERVİZYONUN ÖNEMİ VE GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMADAKİ ROLÜ

Olcay YILMAZ, Nilüfer VOLTAN ACAR

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ

İşıl AKTAĞ, Derya Deniz ALPAY

Hemşirelik Bölümü Staj Uygulamalarının Etkililik Düzeyine İlişkin Öğrenci Ve Rehber Hemşirelerin Görüşleri

Osman TİTREK, Mehmet Akif HAKKAKUL, Samet VARLI

5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜNE GÖRE DÜZENLENMİŞ UYGULAMALARIN ASİT-BAZ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ

Aybüke PABUÇCU, Ömer GEBAN