SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ ESKİÇAĞ TARİHİNE İLİŞKİN ÖGELERİN İNCELENMESİ (TÜRKİYE, ÇEK CUMHURİYETİ, İNGİLTERE, İRLANDA CUMHURİYETİ, SİNGAPUR VE ABD NEW JERSEY ÖRNEĞİ)

Öz Bu araştırmada Türkiye, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, Singapur ve ABD New Jersey’de uygulanan ilköğretim düzeyinde ve sosyal bilgiler kapsamındaki öğretim programları eskiçağ tarihi ögeleri açısından incelenmiştir. Ülkemizde yürürlükte olan sosyal bilgiler derslerinin daha verimli olması adına da bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veriler doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde, bir nitel araştırma tekniği olan betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada ele alınan uygarlıklar açısından Türkiye, Çek Cumhuriyeti ve İngiltere öğretim programlarının daha çok kendi toprakları ve çevresine odaklandıkları; İrlanda, Singapur ve ABD’nin New Jersey eyaletinde ise programların daha evrensel bir bakış açısına sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca İrlanda, Singapur ve ABD’nin Jersey eyaletinde uygulanan sosyal bilgiler kapsamındaki öğretim programlarında öne çıkan farklı özellikler belirlenmiştir. Bu farklılıklar İrlanda’ya ait programda mitler vb. ögeler; Singapur’da sınıf dışı aktiviteler, ABD New Jersey’de ise farklı dünya dinlerinin ele alınmasıdır.

Kaynakça

Bakioğlu, A. , Keser, S. , Doğan, B. ve Çayak, S. (2017). Küreselleşme Bağlamında Eğitimde Karşılaştırma, Amaç ve Metot. A. Bakioğlu (Ed). Karşılaştırmalı Eğitim Politikalar, Göstergeler, Bağlamlar içinde (11-41). Konya: Eğitim.

Barth, J.L. & Demirtaş, A. (1997). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi Kaynak Üniteler. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi.

Bektaş Öztaşkın, Ö. (2016). Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler. R.Turan ve T.Yıldırım (Ed). Sosyal Bilgiler Temelleri içinde (1-34). Ankara: Anı.

Buran, A. (2017). Nitel Araştırmada Veri Toplama. F.N.Seggie ve Y.Bayyurt (Ed). Nitel Araştrma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları içinde (s.43-58). Ankara: Anı.

Curriculum Planning and Development Division Ministry of Education (2012). Primary Social Studies Syllabus. https://www.moe.gov.sg/education/syllabuses/humanities adresinden 22.04.2016 tarihinde erişilmiştir.

Department for Education (2013). History Programmes of Study: Key Stages 1 and 2/ National Curriculum in England. https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-history-programmes-of-study adresinden 22.04.2016 tarihinde erişilmiştir.

Government of Ireland (1999). Social, Environmental and Scientific Education Curriculum/ History. http://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Social-Environmental-and-Scientific-Education/History adresinden 22.04.2016 tarihinde erişilmiştir.

Kottler, E. & Gallavan, N.P. (2013).Öğretim Programını Geliştirecek Standartları Anlayın. S.B.Demir (Ed.) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başarının Sırları içinde (s.19-35). Ankara: Eğiten Kitap.

Milli Eğitim Bakanlığı (2017).Sosyal Bilgiler 4-5-6-7.Sınıf Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 15.01.2017 tarihinde erişilmiştir.Ministry of Education Youth and Sports (2007). Framework Educational Programme for Basic Education. www.msmt.cz/areas/work-basic-education adresinden 22.04.2016 tarihinde erişilmiştir.

Seggie, F.T. & Bayyurt, Y. (2017). Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş. F.N.Seggie ve Y.Bayyurt (Ed). Nitel Araştrma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları içinde (s.11-22). Ankara: Anı.

State of New Jersey Department of Education (2014). New Jersey Core Curriculum Content Standards for Social Studies. http://www.state.nj.us/education/cccs/2014/ss/ adresinden 22.04.2016 tarihinde erişilmiştir.

Türkoğlu, A. (2015). Karşılaştırmalı Eğitim Dünya Ülkelerinden Örneklerle. Ankara: Anı.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Zarrillo, J.J. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği. B. Tay ve S.B. Demir (Ed). Sosyal Bilgiler Öğretimi İlkeler ve Uygulamalar içinde (s. 2-20). Ankara: Anı.

55136 14753

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Yüksel GÜNDÜZ, Hatice KUMCAĞIZ

YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİNİN ÖĞRETİLMESİNDE ARGÜMANTASYON ODAKLI ÖĞRENME SÜRECİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Gülşah ULUAY, Abdullah AYDIN

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖZLEM YAPMAYA İLİŞKİN ALGILARI

Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ KONUSUNDAKİ ALTERNATİF KAVRAMLARININ VE KÖKENLERİNİN BELİRLENMESİ

Meryem GÖRECEK BAYBARS

MESLEK LİSELERİNDE DİSİPLİN SORUNLARI VE NEDENLERİ

Esef Hakan TOYTOK, Muhammed Behçet YILDIRIM

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Funda NALBANTOĞLU YILMAZ, Hicran ÇETİN GÜNDÜZ

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETİM ELEMANLARININ FARKLILIKLARA YAKLAŞIMLARI

Gizem GÜNÇAVDI, Soner POLAT

HARMANLANMIŞ VE YÜZ-YÜZE ÖĞRENME ORTAMLARINDA KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ

Ali ÇETİN, Ömer Faruk ÖZDEMİR

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ ESKİÇAĞ TARİHİNE İLİŞKİN ÖGELERİN İNCELENMESİ (TÜRKİYE, ÇEK CUMHURİYETİ, İNGİLTERE, İRLANDA CUMHURİYETİ, SİNGAPUR VE ABD NEW JERSEY ÖRNEĞİ)

Güngör KARAUĞUZ, Tuğba Cevriye ÖZKARAL

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Zühal DİNÇ ALTUN, Fatma Gül UZUNER