SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Öz Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin müzik öğretimine yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde fenomenolojik (olgubilim) yöntem benimsenerek yürütülmüştür. Kolay ulaşılabilir örnekleme tekniğiyle oluşturulan çalışma grubunda toplam 10 sınıf öğretmeni bulunmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Mülakatlar ses kayıt cihazı kullanılarak kayıt edilmiş, daha sonra bu kayıtlar yazıya dökülmüştür. Mülakatlar sonucunda elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak, sürekli karşılaştırmalı analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular tematik olarak kategorize edilmiş, tablolar halinde sunulmuş ve öğretmenlerin görüşleriyle desteklenmiştir. Araştırmanın sonucunda sınıf öğretmenlerinin üniversitede aldıkları müzik eğitiminin yeterli olmadığı ve müzik öğretimi sürecinde sınıf öğretmenlerinin bir takım sorunlar yaşadığı ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçları bağlamında sınıf öğretmenlerinin müzik öğretimine yönelik hizmet içi eğitim almaları gerektiği, üniversite müzik eğitimi kapsamında flütten başka bir müzik enstrümanının çalınmasının öğretilmesi gerektiği ve ilkokulda müzik dersine müzik öğretmenlerinin girmesi gerektiği sunulan öneriler arasındadır.

Kaynakça

Afacan, Ş. (2008). Müzik öğretimi öz yeterlilik ölçeği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 1-11

Afacan, Ş. ve Şentürk, N. (2016). Okul öncesi ve sınıf eğitimi anabilim dallarına yönelik müzik okuryazarlığı ölçeğinin geliştirilmesi. International Journal Of Eurasia Social Sciences 7(7), 228-247.

Akgül Barış, D. (2008). Sosyal beceri gelişiminde çocuk ve müzik. Milli Eğitim, Kış/2008 (177), 28-35.

Barış, D. A. ve Özata, E. (2009). Sınıf öğretmenliği anabilim dalında alınan müzik-müzik öğretimi derslerinin öğretmenlik uygulamalarındaki yansımaları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), 27-42.

Creswell, J. W. (2016). Araştırma yaklaşımının seçimi (çev. Bütün, M.) Araştırma Deseni: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları, (Demir, S. B. Çev. Editörü), Ankara: Eğiten Kitap, 3-24.

Çevik, D. B. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1).

Dinç Altun, Z. (2005) Exploring teaching strategies of Turkish primary teachers in music education, Unpublished Ed. D. Thesis, School of Education, University of Leicester, UK.

Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri(Geliştirilmiş 2. Baskı). Anı Yayıncılık: Ankara.

Ercan, M. (2006). Eğitim fakülteleri ilköğretim bölümleri sınıf öğretmenliği programı son sınıf öğrencilerinin ilköğretim 1. devre müzik derslerine yönelik mesleki alan yeterliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamıs yüksek lisans tezi. Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

Göğüş, G. (2008). Müziksel ve matematiksel öğrenme başarısı arasındaki ilişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1).

Helvacı, A. (2012). İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Müzik Eğitimi İle İlgili Temel Kavram ve Kültürel Bilgi Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2).

Johnson, B. ve Christensen, L. (2014). Nitel Araştırma (çev. Bütün, M.) Eğitim Araştırmaları: Nitel, Nicel ve Karma Yaklaşımlar (Demir, S. B. Çev. Editörü), Ankara: Eğiten Kitap, 374-409.

Kalyoncu N. ve Öztürk, Ö. (2009). Sınıf öğretmenliği anabilim dallarında verilen müzik ve müzik öğretimi derslerinin içerikleri. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 23–25 Eylül 2009.

Kaptan, M. (2004). Bolu ili ilköğretim kurumlarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin müzik derslerini işleyişi ile ilgili karşılaştıkları sorunların incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Kılıç, I. (2009). Problems encountered by primary school teachers in the teaching of music. Inonu University Journal of The Faculty Of Education (INUJFE), 10, 123-125.

Kocabaş, A. (2000). İlköğretim okulları beşinci sınıf müzik derslerinde uygulanan işbirlikli öğretmenin müzikte benlik kavramı üzerine etkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7), 13-17.

Kurtuldu, M. K. (2009). Assesment about attitudes of candidate elementary teachers intended for music teaching lesson. Elementary Education Online, 8(2), 510-519.

Küçüküncü, Y. (2000). Sınıf öğretmenliğinde müzik eğitimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7), 8-12.

Müzik Dersi Öğretim Programı. (2017).Müzik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara.

Nurikadıoğlu, R. , H. (2000). İlköğretim Kurumlarında Müzik Dersinde Karşılaşılan Sorunlar Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

Özdemir, G. ve Yıldız, G. (2010). Genel gelişim sürecinde müziksel gelişim. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 77-90.

Özmenteş, S. (2011). Müzik öğretimine yönelik özyeterlilik ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 1(1), 30-36, ISNN: 2146-7463.

Şeker, S. S. ve Saygı, C. (2013). A Study on Developing a Scale to Determine Classroom Teacher Candidate’s Attitudes towards Teaching Music. Turkish Studies, 8(8), 1237-1246.

Topoğlu, O. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimine yönelik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Human Sciences, 11(2), 730-743.

Umuzdaş, M. S. (2017). Müzik öğretmenliği öğrencilerinin elektronik org eğitimi dersindeki deşifre becerileri, International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8 (28), CCXLIV-CCLIII.

Yazıcı, T. (2012). İlköğretim Müzik Dersinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunların Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi Trabzon İli Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1).

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.Seçkin Yayıncılık: Ankara.

Yükrük, S. ve Akarsu, S. (2015). İlkokul (1-4) müzik ders kitaplarında yer alan şarkıların değerler bakımından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(4), 1684-1707.

Yüksek Öğretim Kurulu. Erişim adresi: http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/sinif_ogretmenligi.pdf/32dd5579-2e4d-454e-8c91-5e0594ebdf48

191607 55788

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETİM ELEMANLARININ FARKLILIKLARA YAKLAŞIMLARI

Gizem GÜNÇAVDI, Soner POLAT

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERLE MÜZİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖZYETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ: GÜVENİRLİK ve GEÇERLİK ÇALIŞMASI

Mehmet Şahin AKINCI, Elif SAZAK PINAR, Uğur ALPAGUT

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA KAYGILARI VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Aysel ARSLAN

YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİNİN ÖĞRETİLMESİNDE ARGÜMANTASYON ODAKLI ÖĞRENME SÜRECİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Gülşah ULUAY, Abdullah AYDIN

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRETMENİ KAVRAMLARINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Yeşim YENER, Fatma ATALAY

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Yüksel GÜNDÜZ, Hatice KUMCAĞIZ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ ESKİÇAĞ TARİHİNE İLİŞKİN ÖGELERİN İNCELENMESİ (TÜRKİYE, ÇEK CUMHURİYETİ, İNGİLTERE, İRLANDA CUMHURİYETİ, SİNGAPUR VE ABD NEW JERSEY ÖRNEĞİ)

Güngör KARAUĞUZ, Tuğba Cevriye ÖZKARAL

ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Nurullah AKSEL, Cevat ELMA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “MANTIK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI

Ekrem Ziya DUMAN, Aylin ARSLAN, Özlem KÜÇÜKŞABANOĞLU

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖZLEM YAPMAYA İLİŞKİN ALGILARI

Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ