İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN REHBERLİK GÖREVLERİ İLE İLGİLİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Öz Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin rehberlik görevleri ile ilgili tutumlarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda ilköğretim okullarında görev yapan sınıf rehber öğretmenlerinin, sosyo-demografik özelliklerine göre rehberlik görevlerini yerine getirme durumlarındaki davranış ve tutumlarında bir farklılaşmanın olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmada, tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Uşak ilinin Merkez ilçesinde ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler, örneklemini ise bu okullarda görev yapan 112 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerinin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız t testleri ile tek yönlü varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sınıf öğretmenlerinin tutumlarının cinsiyet, görev süreleri ve eğitim düzeyleri değişkenlerinin tutumlarında farklılık oluşturmadığı görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin çalıştıkları ilköğretim okullarında psikolojik danışmanın mevcut olma durumuna göre tutumların ise anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Yine araştırmaya göre, sınıf öğretmenlerinin rehberlik ile hizmet içi eğitim alma sayılarına göre rehberlik hizmetlerine göre tutumlarının farklılaştığı anlaşılmaktadır. 

Kaynakça

Bülbül, Ö., (2009), İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin rehberlik görevleriyle ilgili tutum ve davranışlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş. http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden alınmıştır.

Bostancı, A.B.(2017). Sınıfta ilişki düzenini oluşturmada öğretmenin liderliği. Celal Gülşen (Ed.) Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi(s.245-272) Ankara: Anı yayıncılık.

Cochran-Smith, M., & Fries, K. (2005). Researching teacher education in changing times: Politics and paradigms. Studying teacher education: The report of the AERA panel on research and teacher education, 69-109.

Demirel, M, (2010), İlköğretim ve ortaöğretim kurumları sınıf rehberlik programının değerlendirilmesi, Eğitim ve Bilim, 35(156),

Doğan, S., (2000), Türkiye'de Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Durumu ve Geleceğe İlişkin Yönelimler, Eğitim ve Bilim, 25(118),

Durmuş, E., (2015), Eğitimde rehberlik hizmetleri (7. Baskı), M. Engin Deniz ve Atılgan Erözkan (Ed.) Psikolojik Danışma ve Rehberlik (s. 89-118). Ankara: Maya Akademi.

Erözkan, A., (1997) İlköğretim okullarında görevli yöneticiler ile öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Gündüz, B., (2013), Öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik. M. Engin Deniz ve Atılgan Erözkan (Ed.) Psikolojik Danışma ve Rehberlik (s. 1-26) Ankara: Maya Akademi.

Güvenç, M., (2001). Okullarda rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan güçlükler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Hearne, L., Geary, T., & Martin, N., (2017). Guidance counselling as a whole school responsibility in the ırish post primary sector, British Journal of Guidance & Counselling, 45(2), 138–152.

Karasar, N., (2002). Bilimsel araştırma yöntemi, (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayınevi

Kepçeoğlu, M. (1999). Psikolojik danışma ve rehberlik (11. Baskı). İstanbul: Alkım Yayınevi.

Kuzgun, Y. (2003). Mesleki rehberliği ve danışmalığına giriş (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Özdemir, İ.E., 1991. Bazı değişkenlerin liselerdeki öğrenci, öğretmen, danışman ve yöneticilerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden beklentilerine etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Spilt, J. L., Koomen, H. M., & Thijs, J. T. (2011). Teacher wellbeing: The importance of teacher–student relationships. Educational Psychology Review, 23(4), 457-477.

Tatlıoğlu, K., (1999), Rehberlik ve psikolojik danışmalık servisinden beklentiler üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Tsouloupas, C. N., Carson, R. L., Matthews, R., Grawitch, M. J., & Barber, L. K. (2010). Exploring the association between teachers’ perceived student misbehavior and emotional exhaustion: The importance of teacher efficacy beliefs and emotional regulation. Educational Psychology, 30, 173–189.

Yavuzer, Y., (2015), Psikolojik danışma ve rehberlik, Editörler; Deniz, M.,E., ve Erözkan, A., (7. Baskı). Ankara: Maya Akademi Yayını.

Yeşilyaprak, B. (2005). Eğitimde rehberlik hizmetleri. (11. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Yılmaz, R. (2008). Orta öğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin sınıf rehberlik çalışmaları ile ilgili uygulamalarının araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yumrutaş, A. (2006). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin rehberlik görevleriyle ilgili görüş ve uygulamalarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

47555 12934

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ*

Ozana URAL, Elif ESMER

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÖĞRENCİLERE SOĞUK İÇECEK HAZIRLAMA VE SUNMA BECERİSİNİN VİDEO MODEL İLE ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ

Tuğba GÜLSÖZ, Yahya ÇIKILI

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BELLEK DESTEKLEYİCİLERDEN ANAHTAR SÖZCÜK YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIĞINI GELİŞTİRMEYE VE KALICILIĞA ETKİSİ

Harun ŞAHİN, Güngör KİL

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ BİLGİSİNİN VE ÖĞRETİM STRATEJİLERİ BİLGİSİNİN İNCELENMESİ: CEBİR ÖRNEĞİ

M. Gözde DİDİŞ KABAR, Rabiya AMAÇ

PROBLEM ÇÖZÜMÜNE KAVRAMSAL / İŞLEMSEL YAKLAŞIM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ, Aysun UMAY

BİLİM VE TEKNOLOJİ HABERLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DAİMİ BİLİM ÖĞRENME MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

Munise SEÇKİN KAPUCU

DINA MODEL İLE GELİŞTİRİLEN BİR TESTİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Elif Kübra DEMİR, Nizamettin KOÇ

İÇİNDEKİLER

Abant İzzet Baysal Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

AKRANLARLA VE AKRANLARDAN MESLEKİ ÖĞRENME: İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORTAK ÇALIŞMAYA DAYALI DERS PLANLAMA YANSIMALARI

Anıl RAKICIOĞLU-SÖYLEMEZ, Zeynep ÖLÇÜ-DINÇER, Gözde BALIKÇI, Gülden TANER, Sedat AKAYOĞLU

ERKEK TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ STRESİ ÖLÇEĞİ’NİN (ETCRSÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öznur BAYAR, Özlem HASKAN AVCI, Muharrem KOÇ