EBA DERS MODÜLÜNÜN VE VSINIF YAZILIMININ TERS YÜZ SINIF MODELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Öz Bu çalışmanın amacı; VSınıf etkileşimli sınıfyönetim yazılımı ve EBA Ders Modülünün Ters Yüz Sınıf Modelinde (TYS)uygulanabilirliğine yönelik öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. EBA Dersmodülünü ve VSınıf yazılımını derslerinde daha önce kullanmış 14 öğretmeningörüşlerinin alındığı bu araştırma nitel bir çalışma olup, verilerin toplanmasısürecinde yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada eldeedilen bulgulara göre; ders öncesi etkinliklerin ders başarısını artırdığı,öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerini sağladığı, etkili ve gerekli olduğubulgularına ulaşılmıştır. Bunun yanında katılımcılar VSınıf ve EBA Dersmodülünün kullanımında bağlantı problemleri, donanımsal sorunlar, kullanımkonusunda öğretmen ve öğrenci yetersizliği gibi problemler olsa bile busistemlerin genel anlamda öğrenmeyi kolaylaştırarak öğrencilerin dersbaşarılarını ve ilgilerini artırdığını ifade etmişlerdir. Katılımcılarınçoğunluğu VSınıf ve EBA Ders modülünün TYS modelinde uygulanabilir olduğunuifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcılar belirttikleri eksikliklerin veproblemlerin giderilmesi hâlinde VSınıf ve EBA Ders modülünün daha kullanışlıolacağını ifade etmişlerdir. Elde edilen bulgular doğrultusunda önerilergetirilmiştir.

Kaynakça

Aydın, B. (2016). Ters Yüz Sınıf Modelinin Akademik Başarı, Ödev/Görev Stres Düzeyi ve Öğrenme Transferi Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Bergmann, J. & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. Publisher: ISTE & ASCD.

Bolat, Y. (2016). Ters yüz edilmiş sınıflar ve eğitim bilişim ağı (EBA). Journal of Human Sciences, 13(2), 3373-3388.

Brewer, J. & Hunter, A. (1989). Multimethod Research: A Synthesis ofStyles. Newbury Park: Sage.

Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (2nd edition). N. J.: Pearson Merrill Prentice Hall.

Demiralay, R. (2014). Evde Ders Okulda Ödev Modelinin Benimsenmesi Sürecinin Yeniliğin Yayılımı Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Demirli, C., Dokumacı, Ö., Bahçeci, F. & Türel, Y. K. (2016) Liselerde Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı Kullanım Tercihleri ve Yeterlilikleri. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, ICITS 2016, Rize, 16-18 May 2016.

EBA (2017). Eğitim Bilişim Ağı Web Sitesi, 14 Şubat 2017 tarihinde http://www.eba.gov.tr/hakkimizda adresinden alınmıştır.

Ergun, M. (2016). Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın Kullanılabilirliği: Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Örneği. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, ICITS 2016, Rize, 16-18 May 2016.

Fatih Projesi, (2017). Fatih Projesi Web Sitesi, 14 Şubat 2017 tarihinde http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda/ adresinden alınmıştır.

Filiz, O. & Kurt, A. A. (2015). Flipped learning: Misunderstandings and the truth [Ters-yüz öğrenme: Yanlış anlaşılmalar ve doğrular]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 5 (1), 215-229.

Genç, Z., Poyraz, Z. & Güleç, S. (2015) Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın Kullanılabilirliği Hakkında Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri. 3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, ITTES 2015,Trabzon, 9-11 Sep 2015.

Gençer, B. G. (2015). Okullarda Ters-Yüz Sınıf Modelinin Uygulanmasına Yönelik Bir Vaka Çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Güneş, F., Işık, A.D. & Çukurbaşı, B. (2015). Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Tablet Bilgisayar Kullanma Becerilerine Etkisi. Special Issue on XIV. International Participation Symposium of Primary School Teacher Education. Bartın Üniversitesi Dergisi (1-10).

Kalkınma Bakanlığı, (2017). Kalkınma Bakanlığı Web Sitesi, 14 Şubat 2017 tarihinde http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim/ adresinden alınmıştır.

Kardaş, F. & Yeşilyaprak, B. (2015). Eğitim ve Öğretimde Güncel Bir Yaklaşım: Teknoloji Destekli Esnek Öğrenme (Flipped Learning) Modeli. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48 (2), 103-122.

Kaylak, S. (2014). Gerçekçi Matematik Eğitimine Dayalı Ders Etkinliklerinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Pala, F. K., Arslan, H. & Özdinç, F. (2017). Eğitim Bilişim Ağı Web Sitesinin Otantik Görevler ve Göz İzleme İle Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 24-38.

Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage.

Sarıtepeci, M. & Durak, H. (2016). Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Hazırlanan V Sınıf Uygulamasının Kullanılabilirlik Analizi. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, ICITS 2016, Rize, 16-18 May 2016.

Staker, H. & Horn, M. (2012). Classifying K-12 blended learning. 28 Ocak 2019 tarihinde http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED535180.pdf adresinden alınmıştır.

Turan, Z. (2015). Ters Yüz Sınıf Yönteminin Değerlendirilmesi ve Akademik Başarı, Bilişsel Yük ve Motivasyona Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Turhan, G. (2009). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Etkinliklerinin Öğretmenlere Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Verleger, M. A. & Bishop, L. J. (2013). The flipped classrom: A survey of the research. 120th ASEE Conference & Exposition. American Society for Engineering Education, 20-26 June 2013.

Yavuz, M. (2016). Ortaöğretim Düzeyinde Ters Yüz Sınıf Uygulamalarının Akademik Başarı Üzerine Etkisi ve Öğrenci Deneyimlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Nitel Araştırma Yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yin, R. K. (1984). Case Study Research: Design and Methods. Newbury Park, CA. : Sage.Zownorega, J. S. (2013). Effectiveness Of Flipping The Classroom In A Honors Level, Mechanics-Based Physics Class. Master’s Thesis. Eastern Illinois University.

140412 37318

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİKSEL DİRENÇ KAVRAMI HAKKINDAKİ ÖN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ

Sezen APAYDIN, Esin ŞAHİN, Gamze TEZCAN, Mahmut BÖYÜKATA

BİR ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNİN FARKLI KATILIMCILAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hakan Şevki AYVACI, Dilek ÖZBEK, Sinan BÜLBÜL

EBA DERS MODÜLÜNÜN VE VSINIF YAZILIMININ TERS YÜZ SINIF MODELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Halit ARSLAN, Abdullah KUZU

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİ TERCİHLERİ

Yalçın DİLEKLİ, Erdoğan TEZCİ

ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bahar GÜNAYDIN, Nevzat MİRZEOĞLU, Hakan ACAR

EN İYİSİ BU MU? TÜRKİYE’DE YENİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ POLİTİKASININ VELİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Selçuk Beşir DEMİR, Ahmet Turan YILMAZ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

Kasım YILDIRIM, Muhammet Mustafa ALPASLAN, Özgür ULUBEY

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ

Hülya KARAÇALI TAZE, Kibar AKTIN

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mustafa DEMİR, Süleyman Nihat ŞAD

İSTENMEYEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Seyit ATEŞ, Ezgi ÇETİNKAYA ÖZDEMİR, Ahu TANERİ